Annons
X
Annons
X

Nytthiv-stödriktasmotungakvinnor

BiståndsministerGunillaCarlssonvilldrygautinsatsernaförattbekämpahiv-spridningenisödraAfrikadärsmittanärsomstörst.UndertvåårfårUnaids600miljonerfrånSverigeförattnåkonkretaresultatblandungakvinnorochhbtq-personer.

–Dethärärettnyttsättatttänka.Viharskaffatossenstrategiförvadviskaåstadkommaochfokuserapånågragrupperdärproblemenärsomstörst.Vivillsemätbararesultatavarbetet,intebaraskickainpengar,sägerGunillaCarlsson,biståndsminister(M).

Dekommandeprojektengårblandannatutpåattnåflerbarniskolanmedsexualundervisningochattdelautkondomer.

Attlärautomkvinnorsrättigheterärenannandel.Detkanhandlaomattstöttakvinnorattdeltaibeslutochatttaframnyafinansieringslösningarsåattdeintegårpågatan.

Annons
X

–VihargjortmycketisödraAfrika,mendåhardetmesthandlatomallmännakurserochbidragtillatthöjakunskapsnivångenerellt.Nutarvinästastegochavgränsarinsatsernageografiskttillfärreländer.

Enannandiskrimineradgruppärdehbtq-personersomleverettdubbellivimångaafrikanskaländer.

–Detärhomosexuellaochtranspersonerochivissadelaravvärldenspridshivfortfarandetillstordelgenommänsomharsexmedmän.Meneftersomdetärtabuattprataomärdetsvårtattkommaåtproblemet.Endelbärpåsmittanmensägerattdeärsjukainågotannat.Härfinnsmycketogjortarbete,sägerGunillaCarlsson.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ÖverenskommelsenärredanihamnmedUnaidsochbeslutetavregeringenväntasinomkort.DetnyastödetersättertillvissdeltidigareinsatsersomSverigegjortviaUnaidssomärettFN-organsomhartilluppgiftattsamlautvecklingsprogrammenmothiv/aids.40procentavUnaidsbudgetkommerfråndefemnordiskaländerna.DetnyaprojektetriktasspeciellttillfyraländeriAfrikasöderomSahara–Botswana,Lesotho,SydafrikaochSwaziland–ochdetärocksåhärsomsmittanärsommestomfattandeihelavärlden.

  –Manskavetaatt38procentavdenysmittadefinnsidessaländer.Härkommervårainsatseratthabetydelseochdessutomharinteminstdensyd-afrikanskaregeringenvisatettstörreintresseföraids-fråganochdetvillviunderstödja,sägerMichelSidibé,chefförUnaidssomtidigareiveckanvarpåbesökiSverige.

  Hanbetonarattdensvenskainställningenärbetydelsefull.

  –SverigeharenröstsommångalyssnarpåochdetSverigegörkanfåmångaattföljaefterochdetärviktigtförattfånerantaletnysmittadeochpersonersomfaktisktdöravaids-relateradesjukdomar,sägerMichelSidibé.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X