Under förra året rymde 26 personer från svenska fängelser, enligt Kriminalvårdens statistik. Alla rymningar, utom en, skedde från anstalter med den lägsta säkerhetsklassen, som saknar egentliga rymningshinder. Intagna som rymmer får i dag ingen påbackning av straffet.

Men Kristdemokraterna i Stockholm kräver nu, inför partiets riksting i september, att både rymningar och rymningsförsök ska kriminaliseras. Belsutet fattades på distriktsstämman i går.

– Det är ett sätt att markera mot den som rymmer eller försöker rymma. En rymning kan ju innebära en fara för omgivningen. Det är en också handling som visar att personen i fråga kanske inte är riktigt redo för återanpassning, säger riksdagsledamoten Caroline Szyber, ordförande för Stockholms kristdemokrater och rättspolitisk talesperson.

Kriminalvården ska ha fokus på brottsförebyggande arbete, poängterar hon.

– Gör man ett rymningsförsök kan det vara ett uttryck för att man behöver något annat i den vård som erbjuds för att kunna ta till sig den, förklarar Caroline Szyber.

Ungdomsförbundets ordförande Aron Modig är en av de kristdemokrater som står bakom motionen, som nu fått stöd av Stockholmsdistriktet.

Aron Modig, ordförande för KDU.

Gott beteende i fängelset ska premieras och dåligt beteende ska det markeras emot.

Aron Modig, KDU-ordförande.

För honom är det "självklart" att det ska vara straffbart att rymma.

– Det handlar om att sända signaler. Gott beteende i fängelset ska premieras och dåligt beteende ska det markeras emot, förklarar Modig.

Antalet rymningar från svenska anstalter har minskat markant under de senaste åren, enligt Kriminalvården. Det är ett resultat av de senaste årens intensifierade säkerhetsarbete, enligt Christer Isaksson, chefen för Kriminalvårdens säkerhetsgrupp.

Debatten om rymningar var het under 2004, sedan det inträffat fyra spektakulära rymningar, varav två från landets båda säkraste anstalter. "Att fyra så allvarliga händelser inträffar inom en tidsperiod av nio månader är unikt inte bara i Sverige utan saknar också sin motsvarighet i Europa", konstaterade förre rikspolischefen och landshövdingen Björn Ericsson, som på regeringens uppdrag granskade rymningarna från Kumla, Hall, Norrtälje och Mariefred

Han föreslog i sitt betänkande ingen kriminalisering av rymningen som sådan. "Dessa intagna har i allmänhet gjort sig skyldiga till grov brottslighet och avtjänar långa fängelsestraff. Mot den bakgrunden torde hotet om ett ytterligare straff knappast avhålla de intagna från att rymma. Därmed inte sagt att en sådan kriminalisering inte kan ha effekt på intagna med kortare straff. Den frågan faller emellertid utanför mitt uppdrag", skrev Björn Ericsson.

Populära quiz om politik

Vem gjorde vad i svensk politik?

Vem tillhör egentligen vilket parti?

Hur rätt hade politikerna?

Har du koll på politikermode?

Känner du igen Stockholmspolitikerna?

Politikernas grodor – vilka minns du?