Annons
X
Annons
X

Nyaskolorskaintefåökasegregationen

REPLIK|LIKVÄRDIGSKOLA

Skolverketvisariennyrapporthurskolsegregationenochdesocialaklyftornaiskolanökar( Brännpunkt4/5).Samtidigtserviattresultatensjunkerförfemteåretirad.Detärenförskräckandeutveckling.Allaeleverharrätttillenbrautbildningochstatenbehövertaettstörreansvarfördet.

Skolverketefterlyserettpolitisktansvarstagandeförattskapaenlikvärdigskola.Detansvaretvillvita.Verketlyfterocksåframattdenegativakonsekvensernaavdetfriaskolvaletmåstemotarbetas,exempelvisgenomattrekryteradeskickligastelärarnatillskolordärdebästbehövsochattfördelaresurserbättre.

Socialdemokraternaharlagtframförslagbådeomattkommunernaskagesiuppdragattfördelaresursertillskolanefterelevernasbehovochomensärskildsatsningförattattraheradebästalärarnatillskolormedtuffastförutsättningar.Regeringspartiernaharröstatneddessaförslag.

Annons
X

Skolverketlyfterirapportenocksåframattkamrateffekterochlärarförväntningarbidrartillattskillnadernamellanskolorsresultatökar.Socialdemokraternavilldärförgeskolornaettnyttuppdrag,därskolanshuvudmänskasetillattgruppernaiförskolanochskolanärsocialtochetnisktheterogena.Vivillocksåattskolorsombidrartillökadsegregationinteskafåtillståndattstarta.

Menfråganomökadesocialaklyftoriskolangårinteattskiljafråndeökadesocialaklyftornaisamhället.NärOECD:sutbildningsexpertAndreasSchleichernyligentaladepåettsocialdemokratisktseminariumiriksdagenframhöllhanattSverigekanförväntasigänstörreproblemmedsocialaklyftoriskolanomklyftornaisamhälletfortsätterattväxa.

Denmoderatleddaregeringenharsedan2006drivitenpolitiksomökardesocialaskillnaderna.Omdenutvecklingenfortsätterkommerdetblimycketsvårtförskolanattkompenseraförbarnensvittskildauppväxtvillkor.Förattvändautvecklingenmåsteocksåpolitikenistortinriktaspåattskapaettsamhällesomhållerihop.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  IBRAHIMBAYLAN(S)

  utbildningspolitisktalespersonochviceordförandeiriksdagensutbildningsutskott

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X