Annons
X
Annons
X

Nyaskattesyndersvärtarregeringen

Avfemtonmoderatastatssekreterareerkändepåtisdagentioattdeharanlitatsvartarbetskraft.Ingenavpartiledarnainomalliansenvillkommenteraavslöjandet,menrösterhöjsfrånenmoderatriksdagsmanomhårdarestraffförskattebrott.

(uppdaterad)
Någraavdesomsvarade”ja”påTT:sfråga.Frånvänster:GustafLind,EvaUddénSonnegård,NicolaClase,HansLindbladochPerJansson.

Någraavdesomsvarade”ja”påTT:sfråga.Frånvänster:GustafLind,EvaUddénSonnegård,NicolaClase,HansLindbladochPerJansson. Foto: PAWELFLATO,TOMASONEBORG&INGVARKARMHED.MONTAGE:SVD

Totaltfinns33styckenstatssekreterare.Deärdehögstatjänstemänneniregeringskanslietochministrarnasförmodligenviktigastemedarbetare.NärTTringderunttillstatssekreterarnasvaradesamtligapåfråganomdenågongånganväntsvartarbetskraft.17avdem,överhälftenerkändeattdeharanlitatpersonersomjobbatsvart.Treärstatssekreterareförfolkpartiet,tvåförkristdemokraternaochenförcentern.Tiostyckenärmoderater,däriblandHGWessberg,statssekreterareåthandelsministerEwaBjörling.

–Jagköptesvartarbetskraftpå1990-talet.Detvaröver1000kronor,menunder10000kronor,därförbordejaghaskickatinkontrolluppgifter.Detvaringetbeteendejagkundeståför,därförslutadejag.Dethärharjagocksåberättatpåenförbundsstämmatidigare,sägerHGWessberg.

SvDharsöktalladetiomoderatastatssekreterarna.HGWessbergärdenendasomringertillbaka.Övrigahardocklämnatettkortareskriftligtutlåtandedärdebeklagarsinaförseelser,somomfattaralltfrånbarnflickorsomanlitatssvart,tillmåleriochstädning.

Annons
X

LennartHedquist(m),ordförandeiriksdagensskatteutskott,villangripadenbristanderespektenförskattelagstiftningenmedhårdarestrafffördemsombrytermotdereglersomfinns.

–Detmåsteviöverväga.Frestelsenkanvarastorochupptäcktsriskenlåg,menkommerdetframattmanbrutitmotreglernasåmåstedethändanågot.Detfåraldrigblisocialtaccepteratattbetalaarbetetsvart.Detharenstoreffektpåskatteunderlaget,påpekarLennartHedquist.

ErikUllenhag,folkpartietspartisekreterare,anserattdesomnuerkäntattdeharanlitatsvartarbetskraftskarättatillsinamisstag,öppetångravadmangjortochgörarättförsigiefterhand.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Detärrimligtattmangördetidefalldetgår,sägerhan.

  Hanmenarattmanfrånpolitisktansvarigthållmåstegöraklartattdetinteäracceptabeltattköpatjänstersvart,annarshotasskattemoralen.

  StatsvetarenPeterEsaiasson,professorochexpertpåsvenskariksdagsval,tyckerattdetsenasteavslöjandetäranmärkningsvärt.Menhantrorinteattdetharnågonstörrebetydelseförmedborgarnasinställningtillmoderaternapålångsikt.

  –Jagtrorattdebattenkommerattblåsaöverochattväljarnakommerattglömmadettaigodtidtillnästaval.Detsomärproblematisktärpartietstrovärdighetidenpolitiskainriktningenmotbidragsfusk.Skattefuskandetkostarmerförstatenochverkaromfattamångamoderater,sägerPeterEsaiasson.

  LarsNord,professoripolitiskkommunikation,villintetalaomnågonförtroendekrisförregeringenmentrorattdesenastetidensavslöjandenomsvartjobbkanbliettgrundskottfördenyamoderaterna.

  –Tillvaletdistanseradesigmoderaternafråndegamlaskattevärderingarnaochdrogsigmotmitten.Nuriskerarmanattraseratrovärdighetenidetarbetetochdetärettstortproblemförpartiet,sägerLarsNord.

  SocialdemokraternaspartiledareMonaSahlintyckernuattmeränmoderaternasanseendestårpåspel,ochattFredrikReinfeldtmåsteklivaframochåterställaanseendetförstatsförvaltningen.

  –Denyaallvarligauppgifternaomdemoderatastatssekreterarnagörattmanmåsteställafrågan,ärdetenkulturinommoderaternavibevittnar,ettbeteendeinomensamhällsgruppsomogillarskatterochdärförtarsigfriheterattbrytamotreglerna,sägerhoniettskriftligtuttalandetillTT.

  MiljöpartietsPeterErikssonärinteförvånadöverdesenasteavslöjandena.Hansägerattdethärärettteckenpåattde”nyamoderaterna”inteärsånyasomdevillgeskenav,ochattdeharen”föraktfullsyn”påskattesystemet.

  Annons
  Annons
  X

  Någraavdesomsvarade”ja”påTT:sfråga.Frånvänster:GustafLind,EvaUddénSonnegård,NicolaClase,HansLindbladochPerJansson.

  Foto: PAWELFLATO,TOMASONEBORG&INGVARKARMHED.MONTAGE:SVD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X