Annons
X
Annons
X

NyvarningförInternetExplorer

EfterdentyskavarningenmotattanvändaMicrosoftswebbläsareInternetExplorerföljernuFrankrikeefter.Denfranskamyndighetsomövervakarhotpånätetråderanvändarnaattbytatillandrawebbläsare.OcksådetSverigesit-incidentcentrum,Sitic,hartagituppsäkerhetsproblemen.

Den tyskavarningenkomislutetavförraveckan.MicrosofthadedåmedgivitattsäkerhetshåliInternetExplorerutnyttjatsidecyberattackermotGooglesommisstänkskommafrånKina.

OchnuföljeralltsåFrankrikeefter.Certa–enstatligmyndighetsomövervakathotpåinternet–uppmanaranvändarnaattövergeInternetExploreroavsettvilkenversionmananvänder.Rådetärattiställetanvändaandrawebbläsare,rapporterarbrittiskaBBC.

Microsoftarbetarnuhårtförattmotverkaenpr-katastrofochräddaInternetExplorersrykte.

Annons
X

TillBBCsägerföretagessäkerhetschefattriskenmedattanvändaföretagetspopulärawebbläsareärminimal.Förattblidrabbadmåsteanvändarnahaenäldreversionavprogrammetochsurfainpåsärskildahemsidorsomkanutnyttjasäkerhetsluckan.

–Detfinnsintesåmångaavdem,sägerCliffEvans,chefförsäkerhets-ochintegritetsfrågorpåMicrosoft,tillBBC.

ISverigeharSitic,somlyderunderPost-ochtelestyrelsen,ocksåtagituppproblemenmedInternetExplorer.MyndighetenärintelikakraftfullisinvarningsomkollegornaiFrankrikeochTyskland,menskriveratt”entemporärlösningkanvaraattanvändaenannanwebbläsaretillssårbarhetenärrättad”.

–Detfinnsingensäkerhetsuppdateringän,ochdetärdetsomärdetobehagliga.Dåfinnsdetegentligeningetmankangöra,sägerStephenRossi,it-ochsäkerhetsanalytikerpåSitic,tillSvD.se.

HansrådärattantingentemporärtanvändaenannanwebbläsareellersetillattmanhardensenasteversionenavInternetExplorer.

–Mendetärinteallasomkandet.DåmåstemanhaWindowsVista,Windows7ellerdesenasteuppdateringarnaavWindowsXP,sägerhan.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X