Annons
X
Annons
X

Nydomstolskahanterapatent

Sverigeskafortsättavaraettlanddärinnovationeruppmuntras.Härspelardeträttsligaskyddetencentralroll.Regeringenkommerdärförattföreslåattennydomstolförblandannatimmaterialrättsligamålinrättas,skriverjustitieministerBeatriceAsk(M).

BRÄNNPUNKT|IMMATERIALRÄTT

Prövningenavimmaterialrättsliga,konkurrensrättsligaochmarknadsföringsrättsligamålochärendenkommerattblimerkoncentrerad. BeatriceAsk

Sverigeärpåmångasättettuppfinnarland.Nyaindustriellaidéerochtekniskalösningarharlegattillgrundförmångaavvåraföretagsframgångar.Ettfrittföretagsklimatsomfrämjarinnovationerochinvesteringarstärkervårglobalakonkurrenskraft.Detärdessutomenförutsättningförattviskaklaravårvälfärd.Arbetetmeddeinnovationspolitiskafrågornastårsigocksåvälieninternationellgranskning.EnligtTheGlobalInnovationIndex2013rankasSverigesomvärldensnästmestinnovationsfrämjandeochinnovativaland.

Sverigeskafortsättavaraettlanddärinnovationeruppmuntras.Härspelardeträttsligaskyddetencentralroll.Detkrävermodernaochtydligaregler,menocksåtillgångtillenrättssäkerocheffektivdomstolsprövning.

Annons
X

Densvenskadomstolsprövningenavimmaterialrättsliga,konkurrensrättsligaochmarknadsföringsrättsligamålochärendenharutrettsvidfleratillfällenunderdesenasteårtiondena.Idagärdomstolsprövningenavdessamåluppdeladmellanallmändomstol(tingsrätt,hovrättochHögstadomstolen),allmänförvaltningsdomstol(förvaltningsrätt,kammarrättochHögstaförvaltningsdomstolen),ochtvåspecialdomstolar(PatentbesvärsrättenochMarknadsdomstolen).

FråganomenuppfinninguppfyllerkravenförattettpatentskaregistrerashandläggsavPatentbesvärsrättenochHögstaförvaltningsdomstolen.Idefallettpatentregistrerasochnågonaktörvidettsenaretillfällemotsättersigdettafinnsmöjlighetattväckatalanomattpatentetskaförklarasogiltigt.Denprövningengörsviddeallmännadomstolarna,trotsattdetimångafallskereftersammareglersomnärpatentregistreras.

Dettamedförenradproblem.Fördetförstainnebärdensplittradeinstansordningenenhögreriskförolikautfall,eftersomsammatypavfrågorkanprövasavolikadomstolar.Detskadarrättssäkerheten.

Fördetandraärsystemetresursslukandedådetomöjliggörengemensamhandläggningavmålen.Dettadrabbarinteminstparterna,somkanbehövaförafleraseparatadomstolsprocesseromvadsomigrundenrörsammafråga.

Fördettredjeförsvårardetnuvarandesystemetetteffektivterfarenhetsutbyte.Immaterialrättsligamål,inteminstpatentmålen,tillhördemestkompliceradeochomfattandeärendensomkantasuppidomstol.Behovetavsärskildkompetensärdärföruppenbart.

Dennuvarandesplittringenavdomstolsprövningenärohållbar.Regeringenkommerdärförattföreslåattennydomstolförblandannatimmaterialrättsligamålinrättas.Prövningenavimmaterialrättsliga,konkurrensrättsligaochmarknadsföringsrättsligamålochärendenkommerdärmedattblimerkoncentrerad.Detkommerstärkarättssäkerheten,göraprocessernameröverblickbaraochinteminstökamöjligheternafördemsomarbetarmedmålenattspecialiserasig.

Regeringentarnuävenytterligareinitiativpårättsområdetförattförenklaochförbättraförutsättningarnaförentreprenörerochuppfinnare.Dethandlarblandannatom:

NyttEU-gemensamtpatentsystem.JustnupågårförberedelsernaförettenhetligtpatentskyddiEUochenenhetligeuropeiskpatentdomstol.Målsättningenärattsystemetskaträdaikraft2015.Sverigeharvaritdrivandeunderdessaförhandlingar,somblandannatlettframtillattpatenthavaregenom enbegärankanutsträckaskyddetföretteuropeisktpatenttillnästanhelaEU:sinremarknad.EnEuropeiskpatentdomstolkommerattprövatvisteromsåväldetenhetligapatentskyddetsomdebefintligaeuropeiskapatenten,ochdomstolensavgörandenkommergällalikaialladedeltagandemedlemsstaterna

Patentansökningarpåengelska.PatentansökningariSverigekanidagintetasemotpåandraspråkänsvenska,vilketförmångaresulterariettomfattandeochkostsamtöversättningsarbete.Regeringenföreslårnuattpatentansökningarnaocksåskakunnabehandlasochbeviljaspåengelska.Detgynnarinteminstsvenskaforskningsföretagsomharengelskasomarbetsspråk.

Nationellkartläggningavåtalsreglerna.Ideflestamålompatentintrångärdetprivataaktörersomtvistar,ochmålenhandläggsdåinomramenförencivilprocess.Densombegåttpatentintrångkandockävenstraffasmedböterellerfängelseinomramenförenbrottmålsprocess.Förattenåklagareskafåväckaåtalkrävsattmålsägandenanmälerintrångettillåtalochattåtaletavsärskildaskälärpåkallatfrånallmänsynpunkt.Härärdetviktigtattreglernaärtydligaochattåtalväcksnärdetärpåkallat.Förattökakunskapenomhursituationenserutkommerregeringendärförattgeenutredareiuppdragattkartläggaochanalyserareglernaomåtalochåtalsprövningipatentmål.

Nypatentlag.Regeringenharettpågåendearbetemedattseöverpatentlagstiftningen.Enutredareskaföreslåennypatentlagochennyförordningsombådaärsåöverskådligaochlättillgängligasommöjligt.Uppdragetskaredovisassenastijuni2014.

Sammantagettasnuflerastegförattförbättraochförenklaförutsättningarnafördemsomsökerpatent.Vårinställningärtydlig;entreprenörskapförutsätterrättssäkrasystemsomkanskyddauppfinningar.Iförlängningenfrämjardetekonomin,tillväxtenochjobben.

BEATRICEASK(M)

justitieminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X