Annons
X
Annons
X

Nupratarhelavärldenomdet

ÖPPETBERÄTTAT.TwittertaggenPrataomdet–somstartadeiefterdyningarnaavvåldtäktsanklagelsernamotWikileaksgrundarenJulianAssange–växersigalltstörreochnårnuävenutinternationellt.MedieforskarenAnuKoivunensernågothistoriskthända.

(uppdaterad)

Foto: REUTERS

DetvarförendrygveckasedansomkulturjournalistenJohannaKoljonenslöadeframförtv:nhemmaochsamtidigttwittradeomvåldtäktsanklagelsernamotWikileaksgrundarenJulianAssange.Honochnågrabekantabörjadediskuteragråzonen,vargränsengårfördetsomärsexochdetsomärvåldtäkt.Hondeladesjälvmedsigavsinaerfarenheter.Andraföljdeochdageneftervardensåkalladehashtaggen#prataomdetifullgångpåTwitter.

Nuharberättelseefterberättelseomsexuellagråzoneravlöstvarandra–påTwitterochisvenskatidningardärlängreartiklar(blaiSvD19/12)harpublicerats.Facebookgruppen”Prataomdet”hadeigårrunt3700medlemmar.

Ingenavdemsomvarmedfrånbörjanförstårvadsomhände.Deharbarakonstateratattdeoavsiktligtråkadegörarevolution.

Annons
X

SofiaMirjamsdotter,journalistochexpertpåsocialamediersomdesenastedagarnasjälvdelgettsåvälnät-sompapperstidningsläsarenågraavdemestsjälvutlämnandeberättelsernaomsexuellaövergrepp,beskriverdetsomattdammluckornapåTwitteröppnadesigavsigsjälva.

–Detfinnsuppenbarligenettenormtuppdämtbehovattfåberättaomdethär.JagtrorattdetärlättareattgöradetpåTwitter,dåslippermantittapånågonmedanmansägerdet.Sedanärdetsjälvklartlättarenärmångaandragörsammasak.

–Viäröverväldigadeöverhurfådetärsombaravillvaraelakaochförstöra.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ÄvenomvärldenharfåttuppögonenförPrataomdet,somnuocksåfinnssom#talkaboutit.IhelgenskrevbrittiskaGuardianomdet.IförrgårpubliceradetyskaDieWeltenartikelmedrubriken”FalletAssangeharsattigångensexdebattiSverige”ochmenadeattSverigenuuppleverenandrasexuellrevolution.Ochimåndags,enknappveckaefteratthonsatthemmaitv-soffanintervjuadesJohannaKoljonenavBBCWorldNews.

  Samtidigtharvissaifrågasattomdetärbraattdiskuteraeventuellaövergreppsåhärhögljutt.JohanLundberg,chefredaktörförmagasinetAxess,harbloggatomatthantyckerattdetfinnsviktigaresakerändethärattprataom.

  UppenbartäriallafallattvärldennuharänsvårareattfåihopbildenavSverige.Ochdensvenskavåldtäktslagstiftningenhardetredanraljeratsfrisktom–avnamnsomamerikanskadokumentärfilmarenMichaelMooreochfeministdebattörenNaomiWolf.

  Attdömaavendelkommentarerharvigåttfrånlandetmeddenfantastiskatryck-ochyttrandefrihetslagentillettlandfylltavrabiatafeminister.Prataomdetärsamtidigtnogamedattpåpekaattdeinteärensamladgruppfeminister,någotsomJohannaKoljonenocksåbetonadeiintervjunmedBBCWorld.IsammaintervjuunderströkhonattdetinteärenkampanjmotJulianAssange,ävenommångauppfattardenså.

  MedieforskarenAnuKoivunen,påfilmvetenskapligainstitutionenvidStockholmsuniversitet,återkopplartillbildenavdensvenskasynden,somharåtergettsiflerafilmer,ochattSverigeförknippasmedsexpåmångasätt.

  –DetsprutarbränsleidebattenomkombinationeniSverigeavbådeliberalismochmoral.MenjagtrorinteattPrataomdetegentligenförändrarsynenpåSverigeochsex.DetbekräftarbaratankenattSverigeochsexhörihopochvisaratthärfinnsfrigjordakvinnorpåallamöjligavis.

  AnuKoivunenkanintekommapånågotliknandesomharfåttsammagenomslagpåTwittersomPrataomdet.Honserfleranyatendenser.

  –Socialamedierbrukaranklagasförattvaratrivialiserandeochförattbarafokuserapådetprivata.Mendethärhandlarommeränattberättaattmansitterfastpåtåget.

  –Deltagarnasatsarsigsjälva,blottläggersig,ochkommerutmednågotsomfolkfaktisktvillläsa.Detärbränsletförintresset,menocksådetattmanpådethärsättetkandeltaideninternationelladebattenochlöjliggörandetavdensvenskalagstiftningenavvåldtäkt.Detärenintressantprotest.

  –JulianAssangeharjujämförtsmedfilmarenRomanPolanski.Manligageniersomhargjortnågotviktigtverkartroattdeinteskabegränsasavnågotsåbantaltsomlagstiftning.Attkändasvenskajournalisterochaktivistermednamnutsättersigochsolidariserarmedrättenattanmälaärstort.

  DetmanocksåkansesomnyttärattPrataomdetpåettsättharbemöttenhätsknätmobbning,denmotdetvåsvenskakvinnornasomanmäldeJulianAssange,medettslagsfredligprotest.Socialamedierharblivitgodare.

  SommångaandraserAnuKoivunennätmobbningeniBjästa,motenvåldtagenflicka,somdetnärmastjämförbaramedvaddetvåanmälandekvinnorutsattesför.Ävenom,somSofiaMirjamsdotterkonstaterar,skillnadenärattiBjästahadetjejenenbyemotsig,ifalletmedAssangeärmotståndarnaWikileaksanhängareöverhelavärlden.

  –MedPrataomdetförsökermananvändasocialamediermotandrasocialamedier,mankrigarmedsammamedel.Mangårinteiförstahandtilltv,radioochfinatidningarförattåterupprättaordningen.IBjästabehövdemanUppdraggranskningförattsäga”nifårintevaradummapånätet”.Menidethärfalletärintesocialamedierdåligtisig,sägerAnuKoivunen.

  KlartärocksåattPrataomdetharfåttuppmångasögonförTwitter.

  –DethärkommerbliettfallsomciterasiframtidastudieromTwitter,jagkommersjälvattgöradet.

  VadsomhänderdenärmastedagarnaärsäkertlikasvårtattförutspåsomattJohannaKoljonenstwittrandeförendrygveckasedanskullefåensådangenomslagskraft.

  –Nukommerjujulochhelger...Vifårsehurdetfortsätterdå.Detärettfenomensombaravararenvisstid.Mendetärabsolutstörreänväskdebattenförnågraårsedan.Fenomenetspridersigochdetkaninspireramångasomvillsättaigångnågot,sägerAnuKoivunen.

  SofiaMirjamsdottertrorattdetkanbli”hurstortsomhelst”,mentilläggeratt”viägerintefrågan”ochatthonknapptvetvilka”vi”ärlängre.

  –Detkanbliavknoppningarpåolikasätt.Detfinnsolikatankarochidéer.Meninulägethandlardetomattförvaltadetsomhänderjustnu,attintesläppataget.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: REUTERS Bild 1 av 3
  Bild 2 av 3
  Foto: SCANPIX Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X