Annons
X
Annons
X

Nuanmälervialkoholreklamen

MARKNADSFÖRINGGenomattsändafrånettannatlandstruntartv-kanalernaiförbudetmotalkoholreklam.MenävennäringsidkarnasjälvaäransvarigaochvianmälerdärföridagenradföretagtillKonsumentombudsmannen.DetskriverAnnaCarlstedt,IOGT-NTO.

RockbandetSatorgörreklamföröltillsammansmedSpendrupsienfilmsomsäntsblandannatiTV3,TV6ochKanal5underhöstenochvintern.

RockbandetSatorgörreklamföröltillsammansmedSpendrupsienfilmsomsäntsblandannatiTV3,TV6ochKanal5underhöstenochvintern. Foto: FOTO:APANSPLANETPEACOCK

AlkoholreklamitvärförbjudetiSverige.TrotsdetkanallasomharflerkanaleränSVTochTV4sesvenskproduceradalkoholreklam,riktadtillsvenskarisvenskaprogram,varjedag.EnligteninternationelljämförelsesomGöteborgsuniversitetgjordeihöstasärSverigedetlandavtolvundersöktasomvisarmestalkoholreklamunderdetiderdåbarntittarmycketpåtv.Hurkandetkommasig?Harvitv-kanaler,alkohol-ochreklamproducentersombrytermotlagen?Detärdagsatttaredapådet.

Sedan2003ärdetundervissarestriktionertillåtetmedtrycktalkoholreklamiSverige.AllalkoholreklamiSverigemåsteiakttasärskildmåttfullhetochfårinteriktasigtillungdomarunder25år.

Alkoholreklamitvochradioärfortfarandeförbjudet,mentv-kanalernahardragitsinaegnaslutsatser.Sammaår,2003,börjadedetv-kanalersomsänderfrånEnglandsändareklamförvin,ölochsprit.Genomattsändafrånettannatlandstruntarkanalernaintebaraiförbudetmottv-reklam,debehöverinteenslevaupptilldereglersomgällerförtrycktalkoholreklam.

Annons
X

Skälentillalkoholreklamförbudetärmångaochgoda.2009publiceradesensammanställningavdestudiersomgjortskringhuralkoholreklampåverkarunga.BakomdenstårEU-kommissionensegenforskargruppföralkoholfrågor,därblandandraalkoholindustrinärrepresenterad.Rapportenvisarattjumeralkoholreklamung domarexponerasför,destohö greärderasalkoholkonsumtionochdestotidigarebörjardeattdrickaalkohol.

Alkoholreklamensänkeralltsådebutåldernochfårungaattdrickameralkohol.Detärallvarligteftersomkonsumtioneniungaårfårstorakonsekvenserförfolkhälsan–intebaraomedelbartmedökadriskförvåldochalkoholförgiftning,utanävenpåsikt.Förvarjeårsomdebutåldernskjutsuppinnan20årsålderminskarriskenförframtidaberoendemed14procent.

Svenskafolketärmedvetnaomproblemetochregleringarnaharettstarktfolkligtstöd.Sjuavtiosvenskartyckerattförbudetmotalkoholreklamitvochradioärbra.(IQ/Novus2009)

Attettantalbolagkankringgåsvensklagstiftningochgöradenverkningslösärdjuptproblematiskt.Hittillsharmaninomreklambranschenutgåttifrånattdetärlagligt,menvidennärmaregranskningochdelvispågrundavförändringarisvensklagochiEU-rättenärdetlångtifrånsjälvklart.

Enligtvåruppfattningbrytertv-kanalernamotalkohollagenochkanåläggassärskildavgiftenligtradio-ochtv-lagen.Dekanävenföreläggasvite,förbudmotvissmarknadsföringochmarknadsstörningsavgiftenligtmarknadsföringslagen.Detärdockintebaratv-kanalernasomäransvarigaförreklamen.Enligtmarknadsföringslagenkanvarochensombidragittillmarknadsföringenåläggasbådevite,marknadsstörningsavgiftochförbud.

Detinnebärattingripandemotdeannonsörer,reklambyråer,produktionsbolag,mediebyråerochmusikersomriktarellermedverkartillattriktaalkoholreklammotsvenskakonsumenterkanskedirektmedstödavalkohollagenochmarknadsföringslagen.

Attreklamfilmerärriktadetillsvenskakonsumenterframgårblandannatavattdeharsvenskttal,svenskmusik,textaspåsvenskaellersändsianslutningtillprogramdirektriktadetillsvenskpublik.

Dessutomhardennyaradio-ochtv-lagenöppnatännuenmöjlighetattingripamotprogrambolagen.DennyalagstiftningengördetmöjligtförKonsumentombudsmanneniSverigeoch/ellergranskningsnämndenförradioochtvattkontaktamotsvarandemyndighetideländervarifrånreklamensändsochbedemstoppasändningsombrytermotsvensklag.

Vivillsärskiltfåprövatomsponsringochproduktplaceringavalkoholhaltigadryckerriktatmotensvenskpublikärgodtagbart.

Alkoholreklamärenväxandebransch.Frånår2000till2008ökadeinvesteringarnaialkoholreklamisvenskamedierfrån8miljonerkronortilldrygt369miljonerkronor.Detärintevadvibehöveridag.AlkoholkonsumtionenharredanökatrejältsedaninträdetiEUochskadornaärsnabbtpåvägåtsammahåll.Antaletdödaiskrumpleverharexploderatsedan90-talet.Sammagällerförantaletsomvårdasföralkoholförgiftning.

Deendasomvinnerpåalkoholreklamenärdesomtjänarpengarpåförsäljningavalkoholochproduktionochsändningavreklam.Kostnadernaförsamhälletärsannolikthöga.Opinionenäremot,viharenlagsomförbjuderdet–ändåkanvisealkoholreklamisvensktvvarjedag.Detärdagsattändrapådet.

IdagskickarvienanmälantillgranskningsnämndenförradioochtvochKonsumentombudsmannenmeduppmaningenattväckatalanommarknadsstörningsavgift,förbudochvitemot32näringsidkare,blanddemtv-kanaler,annonsörerochreklambyråer.DessutombervigranskningsnämndenochKOattsnarastvändasigtillsinmotsvarighetiandraEU-ländermedsyfteattfådemattstoppadenolagligaalkoholreklamenriktadtillsvenskar.

ANNACARLSTEDT

förbundsordförandeIOGT-NTO

Annons
Annons
X

RockbandetSatorgörreklamföröltillsammansmedSpendrupsienfilmsomsäntsblandannatiTV3,TV6ochKanal5underhöstenochvintern.

Foto: FOTO:APANSPLANETPEACOCK Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X