Annons
X
Annons
X

NorskaHøyrevillförbjudatiggeri

NorskaHøyrevillinföratiggeriförbudefterattpartiledningenkördesöverpåhelgenslandsmöte,skriverAftenposten.PartiledareErnaSolbergsägeratthonkommerattrespekterabeslutet.

NorskaHøyreröstadeundersöndagenförettförbudmottiggeri.Iomröstningen,därpartiledningenkördesöver,slutadesiffrornapå184ledamötersomstöddeförslaget,medan102varemot, skriverAftenposten.DetkonservativaHøyreärNorgestredjestörstaparti,ochbefinnersigiopposition.

HøyresledareiOslo,MichaelTetzschner,varenavdepådrivandebakomförslaget.

–Dettaärentydligsignalomattvanligamänniskorkantaplatserochtorgtillbaka,sägerMichaelTetzschnertillAftenposten.

Annons
X

PartiledareErnaSolbergsadeefteromröstningenatthonkommerattrespekteraförslaget.

–Jagmenarattvihadekunnathanteradethärproblemetpåettannatsätt,menkanlevameddetbeslutsomlandsmötetharfattat.Detfårbliupptillpolitikenhurettsådantbeslutskaverkställas,sägerErnaSolbergtillAftenposten.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X