Annons
X
Annons
X
Scen
Recension

Norrmalmstorg Norrmalmstorgsdramatblirriktigtspännandetv

Norrmalmstorg

Genre
Teater

Håkan Lindhé. tv-drama. Regi: Håkan Lindhé Medverkande: Torkel Petersson, Shanti Roney, Melinda Kinnaman, Tuva Novotny, Tova Magnusson - Norling m fl.

Tv-dramat”Norrmalmstorg”,frittbyggtpåNorrmalmstorgsdramat,harblivitenriktignagelbitare.DetärintesvårtattförståattSverigeochvärldenandlöstföljdehändelsernaiochutanförKreditbankensvalvnärdetbegavsigförtrettioårsedan.OchHåkanLindhégörverkligenmaterialeträttvisabådevadgällerspänningochpsykologi. VikastasdirektinidramatnärJanneOlssonibästaShaft-munderingmedafrokrullochlångrockdeklarerar”WearegoingtohaveapartyandYouaregoingtobepartofit”efterenrejälk-pistsalvaibanktaket.TorkelPeterssonärlysandeisinblandningavhotfullhetochkomikmedhemmagjordaengelskauttrycksom”sopprouts”och”craves”,kravalltså.HansJanneOlssonleverienfantasivärldnärdavettalltuppslukandebehovavkärlekochbekräftelsespetsadmedliteHollywood-romantik.Hansmotivtillrånetärjuattbefriasin”bästevän”ClarkOlofssonsåattdenneskakunnaträffasinflickvänochsittkommandebarn.DetvisarsigattOlofsson,iShantiRoneyskallttillbakalutadetolkning,knapptkommerihågOlsson,ännumindrevaddepratatomifängelset.

”Norrmalmstorg”växlarskickligtmellandenhysteriskastämningenutanförbanken,medinklipptajournalbildersomextrakrydda,ochdetlugnasmåpratetmellanrånarnaochgisslan.Detgesändåennyanseradbildavbådasidor.OlssonknyterantillBarbro(TovaMagnussonNorling)därförattbådaäritrettioårsåldernochharbarn.FörhonomärhondrömmenomettvanligtSvensson-liv,somhongärnagerhonomeninblickimenintemer.Kicki(MelindaKinnaman)ställersigpåOlssonsidaisåmåttoatthonvarkenvillsehonomellerOlofssondödade,medanLisa(TuvaNovotny)tarklartavståndfrånalltdeltagande. Påpolissidandrarlänspolismästaren(NiklasFalk)ochchefenförvåldsroteln(GöranRagnerstam)åtolikahåll–förhandlingelleringripandeärfrågan.Ingenvetjuvadsomärrättiögonblicket.RentparodiskärendastPeterWahlqvistsompolispsykologenEjerothdärhanikläddskottsäkervästochhjälmförsökerfåOlssonattätaenförgiftadsmörgås. DetunikamedNorrmalmstorgsdramatvarjuattdetslutadelyckligttackvareenengageradgisslanochentrotsalltbehärskadpolisledning.IngendogävenomOlssonskadadetvåpoliser.Heltofarligvarhanjuinte.

Tragedin,somdenframställshär,liggeriattOlssondrogigångheladramatpåfalskagrunder.OlofssonvaraldrigOlssonsvänutansamarbetadehelatidenmedpoliseniegetintresse.Detvarocksåhansomgavklartecknetförpolisenattgåin.”Thepartyisover”.ÄndåvänderOlssonintesinbesvikelsemotOlofssonellergisslan.Vilketbevisaratthantackochlovintevar”dengalna,sinnessjukavettvillingiståndtillvadsomhelst”,sompolisentrodde.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X