Annons
X
Annons
X
Scen
Recension

Smycken Nordiskasmyckarhöstenmedguldkorn

Smycken

Genre
Övrig

Nordiska museet. Pågår tills vidare.

DetärnågotbekantöverdetsvartablänketienavmontrarnaiNordiskamuseetsnyautställningSmycken.Detmåstehafunnitsnågongammaldamimintidigastebarndomsomvidhögtidligatillfällenbarsmyckenavslipadstenkol,elleronyx,ellerkanskeebonit.Menhonmåsteverkligenhavaritmycketgammal,fördetvarredanpå1860-taletsomsvartasmyckenblevhögstamode.

TrendsättarenvardrottningVictoriaavEngland,inhämtarjagiutställningen.HennesmanAlbertsdöd1861toghennesåhårtatthonbeslötsigförattbärasorgdräktrestenavlivet,komplettmedsvartasmycken.VictoriaöverlevdeAlbertmed40år,såmodethannblivälinarbetat.

Enbidragandeorsakvarförmodligenattdetbörjadedykauppnya,billigaochlättamaterialunder1800-talet.Ebonit,enavdeförstaplasterna,harfåttsittnamnavdensvartaebenholtsen,ochblevsnabbtettpopulärtmaterialförsmycketillverkning.Ochsedanhardetjurullatpå,medgummi,läder,plastochsåvidare,omänoftastigladarefärger.

Annons
X

Nordiskamuseetharöver10000föremålsomkanrubricerassomsmyckenisinasamlingar.Iutställningen,somärresultatetavenstorinventeringimagasinen,visascirkatusenavdem,från1500-taletframtillvåregentid.

Detärsmyckenavallaslagochallamaterial,ringar,halsband,armband,spännen,kedjor,örhängen,kråsnålar,hattnålar,ochnaturligtvishårsmycken,bådesådanasomäravseddaattprydahåret,ochsådanasomvartillverkadeavhår.DefingerfärdigadalkullornafrånVåmhusvarjupåsintidkändaförsinahårarbeten.

Utställningenärtematisktordnad,vilketalltidinnebärenriskattbesökarengårvilseikronologin.Dettaärutställarnaemellertidmedvetnaom,ochproblemetharlöstselegant.Iensärskildmontervisasentidslinjedärpublikenkanorienterasigikultur-ochstilhistorien.

Enannanmontervisarsmyckesamlingensverkligaguldkorn,smyckenmedenspeciellhistoria.

HärkanmanblandannatseenhalskedjaavpyttesmåringarsvarvadeielfenbenavKarlXII:sfältmarskalkMagnusStenbockunderhansårsomdanskkrigsfånge,härvisasÅrstafrunsringmeddetendakändaporträttetavdenberömdadagboksskriverskan,härfinnsdetsåkalladeBanérsmycket,enavskedsgåvafrånendödsdömdmantillhansdotter,ochenkråsnålsomAugustStrindberggavipresenttillenläkareiSkåne–iformavendödskalle!

Montrarnamedtidslinjenochguldkornenger,såattsäga,helautställningenipocketformat,medallamöjlighetertillutvikningarfördenspecialintresserade.

NågranyaochoriginellainfallsvinklarpåvårttidlösabehovavattprydaosskanjagintepåståattSmyckenger,mendenärbraochpedagogisktgjord,ochförsvararvälsinplatsblandmuseetspermanentautställningar.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X