Annons
X
Annons
X

NödbromsgerdyrareSL-kortochglesaretrafik

KostnadernaförSL:skollektivtrafikrusarochnugörlandstingetentvärnit.Detblirglesaretrafik,planerademiljardinvesteringarbantasellerstoppas–ochprisetpåSL:smånadskorthöjsredaneftersommaren.–Resenärernakommerattkännaavinbromsningen,sägertrafiklandstingsrådetKristofferTamsons(M)tillSvD.

”Jagtänkervaraenvakthundnärdetgällerkostnaderna.Detärdenabsolutviktigastefråganjustnu”,sägerKristofferTamsons,moderattrafiklandstinfsråd.

”Jagtänkervaraenvakthundnärdetgällerkostnaderna.Detärdenabsolutviktigastefråganjustnu”,sägerKristofferTamsons,moderattrafiklandstinfsråd. Foto: MALINHOELSTAD

Stockholmslandstingetharredandragitinödbromsenfördeskenandeutgifternainomsjukvården.Nuvisardetsigattkostnadernadragitivägäveninomkollektivtrafikendesenasteåren.Ökningstaktenbordeliggapåplanerade3–3,5procentomåret,meniställethardethandlatom4,5-5procent.Varjeprocentenhetextragörattkostnadernastigermed200miljonerkronoromåret.

–Dethållerinteilängden,vimåstedämpadenutvecklingen.Jagtänkervaraenvakthundnärdetgällerkostnaderna.Detärdenabsolutviktigastefråganjustnu,sägerKristofferTamsons,moderattrafiklandstingsråd.

Mendetkommerävenattbehövasenförstärkningavbiljettintäkterna.FrämsttänkermanpåSL-kortetsomidagkostar790kronorimånaden,menallasortersbiljetterpåverkas.Någonexaktsummafinnsinteännu,däremotsägerKristofferTamsonsatthöjningenkommerredaneftersommaren.

Annons
X

–IngetärklartännueftersomviiAllianseninteensbörjatmedvårensbudgetförhandlingar,mendetfinnsingenannanutvägänatthöjapriset.Detkanblienstörrehöjningellersåblirdetflerasmåhöjningarutslagetpåfleraår,sägerhan.

SenastSL-kortethöjdesvar2011dådetblev100kronordyrare.EnsådanhöjningidagskullegeSLökadeinkomstermedcirka700miljonerkronor.

KriseninomSLgörocksåatttrafikutbudetmåstetrimmassomKristofferTamsonsuttryckersaken.Meddetmenasglesaretrafikochatttroligtvisnågrabusslinjerdrasinellerfårennysträckning.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Detfinnsingafärdigaförslag,menvivetexempelvisattdetutmedTvärbananfinnsettantalparallellabusslinjersomnogkandrasin.Vimåsteocksåhållakollpåexaktnärmänniskorreserochhurderesersåattvikananpassatrafikenochtidtabellernaefterdet.Viharenresandeökningmed1,5procentdetsenasteåret,menbiljetintäkternaharbarahöjtsmed0,4procentochdettyderpåattfolkreserpåettannatvisäntidigare.Manåkerintekollektivtvarjedagutancyklarellertarbilenvissadagarochdetpåverkarmycket.

  Viskahanolltoleransochviskaökapåinsatsernamotfuskarna.Vivillocksåattböternaskablimerkännbara. KristofferTamsons(M)

  KristofferTamsons**förvarnar**ocksåomattdeplaneradeinvesteringarna2015–2019behöverbantasmed5,9miljarder.Från34,7till28,8miljarder.Vilkainvesteringarsomberörsärinteklart,mendetkangåutöverinköpavnyapendeltågochtunnelbanevagnar,norraSolnagrenenochKistagrenenpåTvärbananochuppgraderingenavT-banansrödalinje.

  –Detkanblisenareläggningarochinågotenstakafallattmanlyfterutettprojektheltochhållethelt.Menmanskakommaihågattvidrarnerinvesteringarnafrånenmyckethögnivå,baraiårharviprojektigångför6,4miljarder.

  FusketikollektivtrafikenbedömskostaSL200–250miljonerkronoriförloradeintäkteromåretochhärvillnuKristofferTamsonstaimedhårdhandskarnamotplankarna.

  –Viskahanolltoleransochviskaökapåinsatsernamotfuskarna.Vivillocksåattböternaskablimerkännbara.Idagliggerdenhögstabotenpå1200kronormenstatenbordelåtaosstautmycketmer.Mankantänkasigettsystemdärböternablirhögreförvarjegångmanåkerfast,sägerhan.

  Detärtackvaretvåsärskildaengångsintäkterdesenastefyraårensomdettrotsalltserutattblibalansibokslutetför2014.Detfinnsocksåettutrymmeförattsättainenhalvmiljardextratillkollektivtrafikeniår.MenlyckasmannuintefåbuktmedutgifternastårSLinförenkostnadskris.

  BordeintedinföreträdareChristerGWennerholm(M)haagerattidigare?

  –Detfinnsettpolitisktansvar,menjagvillintepekafingermothonomellernågonannan,sägerKristofferTamsons.

  Annons
  Annons
  X

  ”Jagtänkervaraenvakthundnärdetgällerkostnaderna.Detärdenabsolutviktigastefråganjustnu”,sägerKristofferTamsons,moderattrafiklandstinfsråd.

  Foto: MALINHOELSTAD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X