Annons
X
Annons
X

NejibrittiskaHDförAssange

BrittiskaHögstadomstolentarinteuppAssangefalletpånytt.DärmedskahanöverlämnastillSverige.EnligtHD:senhälligabeslutfårAssangeintelämnasutfrånStorbritannienförränefter14dagar.

(uppdaterad)
Detärpåtidenattnågonmederfarenhetfrånverklighetenslårnävenibordetochsägersomdetär:Sverigeäringenrättsstat,skriverPerESamuelson,JulianAssangesvenskaombud.

Detärpåtidenattnågonmederfarenhetfrånverklighetenslårnävenibordetochsägersomdetär:Sverigeäringenrättsstat,skriverPerESamuelson,JulianAssangesvenskaombud. Foto: LEFTERISPITARAKIS/AP

Den30majbeslutadebrittiskaHDomenöverlämningavJulianAssangetillSverige.Beslutetöverklagadesden12juniavJulianAssangesadvokater.UndertorsdagenbeslutadedomstoleniStorbritannienattintetauppfalletpånytt.

JuliansAssangessvenskaförsvarsadvokat,PerESamuelsson,sägertillSvD.seatt”nuärdetöver”.

–Somadvokatfårmanrättasigefterhurdetgår.ViharhelatidenförberettosspåattförsvarahonomiSverigemotdebrottsmisstankarsomriktasmothonomhär,viliggeristartgroparnaochbrinneraviverattfåvisaomvärldenatthanintehargjortsigskyldigtillnågotbrott,sägerPerESamuelsson.

Annons
X

Vadsägerdinklient?

–Hanärupprörd,kränkt,ochkanintebegripahurfalskabeskyllningarkanfåförstörahanslivochpositionsomharskettundernästantvåår.Hantyckerattdetärförskräckligtattdetharfåttgåsåhärlångt,sägerPerESamuelsson.

AdvokatClaesBorgströmsägeratthanutgårfrånattåklagarenMarianneNyväckeråtal.

–Minförhoppningärattdekvinnorjagföreträderkommerattfåupprättelse,ochdetskerviarättegångochenfällandedom.Hursannoliktdetärsvårtattuttalasigom,mendetärövervägandesannolikt,sägerClaesBorgströmtillSvD.se.

AssangesendaåterståendeutvägärattöverklagatillEuropadomstolenförmänskligarättigheteriStrasbourg,somkommerattbesvarahansyrkandeninom14dagar,skriverbrittiskaåklagarmyndighetenpåsinhemsida.

OmdäremotEuropadomstolenvillprövafalletkandenåläggabrittiskamyndigheterattinteöverlämnahonommedanfråganavgörs.Detärdenbrittiskaregeringensomskaföratalanifalletdär,varkendenbrittiskaellersvenskaåklagarmyndigheten.OmhanssakprövaskommerhanattvarakvarihusarrestiStorbritannientillsmanfattatettbeslutiStrasbourg.

Omhanfåravslagdärärsakenslutligtavgjord.StorbritannienfårdåtiodagarpåsigattöverlämnaJulianAssangetillSverige.EftersomAssangeärhäktadisinfrånvaro,kommerhanattgripassåforthanlandarpåsvenskmarkochförasvidaretilletthäkte.

EnligtåklagarmyndighetenshemsidakommerJulianAssangefåtittapåtvochläsatidningarundertidenhanärhäktad.Därefterharåklagarenfyradagarpåsigattinledaenhäktningsförhandling.OmStockholmstingsrättbedömerattJulianAssangeskavarafortsatthäktad,haråklagarenMarianneNyytterligaretvåveckorpåsigattåtalaJulianAssange,enligtKarinRosander,informationsdirektörpåÅklagarmyndigheten.MarianneNyvillintegenågraintervjuerförränåtalharväckts.

–Såhardetvaritiettochetthalvtår,ochsåkommerdetattvaraunderdenfortsattaperioden,sägerKarinRosander.

UnderheladenutdragnarättsprocessenharAssangesuttitihusarrest.Glansenkringhanspersonhargradvisfalnat.Fleraavderedaktionerhantidigaresamarbetatmedhartagitavståndfrånhonom.Wikileaksharsargatsavinrekonflikterochflerastorabetalningsförmedlareharblockeratdonationertillverksamheten.

AssangeharmotiveratsittmotståndmotöverlämningmedatthantrorattSverigeskullekunnalämnahonomvidaretillUSA,någotsomexperterbetecknarsomuteslutet.

PerESamuelssonmenarattJulianAssangelöperenstörreriskattutlämnastillUSAfrånSverigeänfrånStorbritannien.

–Enligtdeinformationerjagharfått.Jagkanintegåinpådet,jagväljerattinteföradendebattenioffentlighetensljus,sägerPerESamuelsson.

Mendenriskenbedömssomnärmastobefintligavfleraexperter.

–SverigeärbundetavnågotsomheterspecialitetsprincipenochkanintelämnahonomvidaretillUSAutantillståndfrånStorbritannien,harKarinPåle-Bartes,rådmaniSödertörnstingsrätttidigaresagttillTT.Hondoktoreradepåenavhandlingomutlämningförbrott.

–Denärsåsträngsåattåklagareninteensfårändramomentigärningsbeskrivningenutanattfrågaavsändarlandetomlov,sägerPåleBartes.

MeromturernakringAssange

DebattartiklaromfalletAssange:

StockholmTT

Annons
Annons
X

Detärpåtidenattnågonmederfarenhetfrånverklighetenslårnävenibordetochsägersomdetär:Sverigeäringenrättsstat,skriverPerESamuelson,JulianAssangesvenskaombud.

Foto: LEFTERISPITARAKIS/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X