Resultatet per aktie uppgick till 2:12 kronor (2:34).

Nettoomsättningen uppgick till 533 miljoner kronor (500).

Ebita-resultatet blev 60,8 miljoner kronor (63,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 miljoner kronor (-6,4).