Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Kommentar

Negra Efendić: Närtardetslut,Kommunal?

Skandalerna i Kommunal

Enolyckakommersällanensam.FörstKommunalskandalenmedvidlyftigaspritnotorochlägenhetsaffär.NuavslöjarSvDNäringslivattKommunalliggeribottennärdetgällerfackförbundensaktieplaceringar.Riskenärattmedlemmarnaserettsamband.

KommunalsordförandeAnnelieNordström.

KommunalsordförandeAnnelieNordström. Foto: JessicaGow/TT

FackföreningarnaiSverigeplacerarmiljarderpåbörsen.Detärmedlemmarnaspengarochfacketsmuskler.Strejkkassorsomskaanvändasförattfåigenomhögrelönerochbättrevillkor.

SvDNäringslivsgranskningvisarattdesomstyrfackensplaceringarinteensverkarhagåttAktiespararnasgrundkursdärförstapunktenär"lägginteallaäggisammakorg".

Kommunalharsatsatöver60procent–nära240miljonerkronor–avsinaktieportföljpåSwedbank.

Annons
X

PrivatekonomernatarsigförpannanochkallarKommunalsplaceringsstrategiför"vårdslösspekulation".Detärlättatthållamed.

AttförbundetdessutomägeraktierivårdkoncernenAttendoärsäkertprovocerandeförmångamedlemmar.Trotsettkongressbeslutomatten"nonprofit-princip"skarådaivård,skolaochomsorgharKommunalprofiteratpådetsomdeaktivtbekämparutåt.

–Viharjutjänatpengarpåattprivatavälfärdsbolagutnyttjarvåramedlemmar,fördetärdetprivatavälfärdsföretaggör.Despararpengarpåpersonalen,sadeVårdbiträdetSannaTefke,styrelseledamotiKommunalStockholmssektionGullmarsplantillAftonbladetochrestefråganomförbundetstrovärdighet.

AttavkastningenpåKommunalsaktieportföljhamnarsålångtunderindexärdirektpinsamt.

Någongenomtänktplaceringsstrategiverkarintefinnas.MankantyckaattSverigesstörstafackförbund,medöverenhalvmiljonmedlemmar,bordehaettmerprofessionelltsynsättpåsittägande.JustKommunalsmedlemmarärblanddelägstavlönadepådensvenskaarbetsmarknadensamtidigtsomdebetalarblanddehögstafackavgifterna.

AttavkastningenpåKommunalsaktieportföljhamnarsålångtunderindexärdirektpinsamt.

Attnyhetenkommerutnuärmaximaltdåligtiming.DetärocksåsvårtattsläppatankenpåattdedåligainvesteringarnahängersammanmeddenosundakulturensomAftonbladetavslöjadeinomfackförbundetförnågraveckorsen.

Manslösarmedlemmarnaspengarpålyxrestaurangochvidlyftigafestersamtidigtsommangördåligtgenomtänktainvesteringarpåbörsen.Detäringenbrakombination.

MångaavKommunalsmedlemmarharfåttnog.Över10000personerharbegärtutträdeurförbundetsedanskandalernarulladesut.EndelavdemharanmältförbundettillKonsumentverketochkräversinamedlemsavgiftertillbaka.

Mångabeskriverenstorbesvikelseöversinaförtroendevaldasombottgratispåfacketskonferensanläggning,ätitochdruckitgottförmedlemmarnaspengar.

Kommunalharlovatbättring.Förbundetkassör,somsatti37olikastyrelserochkommittéerutöversittuppdragiKommunalharavgått.ÄvenordförandeAnnelieNordströmharaviseratatthonkliveravsinpostvidnästakongress.

UppförsbackenförKommunaltycksgigantisktjustnu.Dethandlarbådeomattityd,kulturochkompetens.Mycketmåsteblibättreochdetärbråttom.

Annons

KommunalsordförandeAnnelieNordström.

Foto: JessicaGow/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X