Annons
X
Annons
X

MuseibrandpåDjurgårdentrosanlagd

EnbrandbrötutiBiologiskamuseetpåDjurgårdeniStockholmpålördagskvällenvid20.30-tiden.Brandkårenlyckadessläckabrandensomtrosvaraanlagd.

Av TT
(uppdaterad)

Foto: STIGALMQVIST

–Detvarpersonersompasseradeförbisomringdeochlarmade.Dehadesettrökochjagkundehörahurbrandlarmettjötibakgrunden,sägerRaymondWinberg,operatörvidSOSAlarm.

Detvarenytterväggiettförrådsutrymmesombrann,ochrökutvecklingenvarkraftig.Ett25-talbrandmänfrånfemstationerlyckadesdockbegränsabrandensnabbt.

Ölburkarharhittatsinvidbyggnadenviddenväggdärbrandenstartade.Polisenmisstänkerattbrandenvaranlagd.

Annons
X

Biologiskamuseetärheltbyggditräochinvigdes1893.Detinnehålleruppstoppadedjurfrånöver300nordiskaarterochtillhörstiftelsenSkansen.

–Detärenväldigtkompliceradbyggnadattsläcka.DetfinnsmångagamlafinatavloravBrunoLiljeforsochdjureninnehållerformalin.Mendetärförtidigtattsägaomnågotkommittillskada,sägerAndersJansson,polisinsatschefpåplats.

SkansenspressansvarigaChristinaHamnquistvarlättadefterattbrandenvarsläckt.

–Detvarturattdehärpersonernagickförbimuseetnärdegjorde.Degjordeävenenbrainsatsochförsöktesläckabranden.Ominteräddningsarbetetkommitigångsåsnabbtsomdetgjordehadedetkunnagåväldigtilla.

StockholmTT

Annons
Annons
X
Foto: STIGALMQVIST Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X