Annons
X
Annons
X

Mubarakdömdtilllivstidsfängelse

EgyptensförrepresidentHosniMubarakbefannsskyldigochhardömtstilllivstidsfängelseföratthamördatdemonstranterunderupproret.Ävenförreinrikesministerndömdestilllivstidsfängelse.ÅtaletmotMubaraksbådasönerladesner.

Mubaraksadvokatuppgerattdenfornepresidentenkommerattöverklagadomen.

Av AFP, SvD, TT
(uppdaterad)
Reaktionernavarstarkasedandomenmotex-presidentenidagkommit.

Reaktionernavarstarkasedandomenmotex-presidentenidagkommit.

När domenmeddeladessattMubarakdeninhägnadisalendärdeanklagadehålls,tillsammansmedblandannatsinasöner. Högljuddareaktionerhördesirättssalen.

Egyptensfornasäkerhetscheffriadesförsinrollimordenpådemonstranterna.ÅtaletmotMubaraksbådasönerladesner.

Tumultutbrötirättssalensedandomenmeddelats.Mångamänstoduppochskanderadeochdetvarsvårtatttolkavadsomskedde.Mubaraksjälvrulladesutgenomensidodörr,visadedirektsändabilder.

Annons
X

Bilderinifrånrättssalenvisadehurmänslogsmotvarandra,menreaktionernavarblandade.Frikännandetavsexhögapolisbefäl,somanklagatsfördelaktighetidetdödligavåldetmotdemonstranter,väckteilskahosmånga.

Chefsdomarenunderströkatträttegångenvariträttvisochattdeåtaladefåttredovisasinsidaavsaken.Bevisningenomfattarnärmare60000sidor.

KortefterdomengavEgyptensriksåklagareorderomattMubarakidagskaflyttastillfängelse,uppgerAFPochReuters.Mubarakharvårdatspåettmilitärsjukhussedaninnanrättegångenstartade.Hanharhjärtproblemochsägsocksålidaavmagcancer.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  EntårfylldMubarakvägradeförstattlämnadenhelikopterhanfärdadesi,närdenlandadevidTorafängelsetiKairo.

  –Hangrätochvilleintelämnahelikoptern.Säkerhetspersonaltillbringadevisstidmedattövertalahonomattgåut,sadeensäkerhetstjänstemantillAFPochladetillattMubaraktillsisthadeövertygats.

  UngefärsamtidigtoffentliggjordeislamistorganisationenMuslimskabrödraskapetettuttalandeivilketdekritiseraderättsprocessensomfälltMubarakochkrävdeatträttegångengörsom.

  ”Åklagarenutfördeintesinfullapliktnärdetgällerattsamlainbevisförattfälladeanklagadeföratthadödatdemonstranter,”sadeentalespersonförpresidentkandidatenMohammadMursienligtReuters.Detframgickinteombrödraskapetskritikgälldedesomfriadesellerdesomfälldesnärlördagenshistoriskadomarlevererades.

  Enligtal-Jaziraskriverattutslagetärhistorisk:”HosniMubarakärdenförsteavdeledaresomfälldesunderförraåretsarabiskavårsomnuharprövasidomstolavsittegetfolk.”

  Säkerhetsarrangemangetkringrättegångenharvaritenormt,5000poliseroch2000soldatervaktarområdet,uppgerensäkerhetstjänstemanförAFP.

  Demonstrantersamladestidigareunderdagenutanförpolisakademindärrättegångenhålls,skriverReuters.Flerahölluppbilderpådemsomdödadesirevoltenochsägersigkrävadödsstrafffördenfornepresidenten:”KäreGud,taMubarakochdesomärmedhonom,”skanderarde.

  84-årigeMubarak,förreinrikesministernHabibal-Adlyochsexandrastodåtaladeföratthabeordratdetdödligavåldetmotdemonstrantersomkrävde850liv.Denförrepresidenten,tillsammansmedsinatvåsönerAlaaochGamal,stodävenåtaladförkorruption.

  AnhängareavMubarakmenadeatthanärförgammalförattdömas;hänsynbörtastillbådeålderochhälsa.Förmångaegyptierhardetdockvaritensjälvklarhetattfåhonomdömd.

  Fördeminnebärendommotex-presidenten ettslagsavslutpårevolutionensomstartadeifjol.

  Åklagarnaharyrkadepådödsstraff,vilketdealltsåintefickigenom.HosniMubaraksjälvnekadetillbrott.

  FöråklagarnaharuppgiftengälltattfastställaattMubarakvardensombeordradeskjutningarna.

  Rättegångenägderumilokalernapåenföredettapolisskola,iutkantenavKairo,somengång barnamnefterMubarak.

  HosniMubarakblevpresidentiEgyptensedanföregångarenAnwarSadatskjutitsihjälavislamisterunderenmilitärparad1981.Mubarak,somtidigarevarflygvapenchef,visadesigkommasittalängrevidmaktenännågonkunnatana.Mubaraktvingadeslämnasinpostden11februari2011,efter18dagaravuppror.Miljoneregypterhadedåslutituppikravenomhansavgång.

  UnderupploppenbeordradeMubarakutpolispågatornaförattslånedprotesterna,vilketresulteradeiattomkring850människordödadesochöver6000skadadesunderupproret.MubarakställdesiaugustiinförrättatillsammansmedblandandrasönernaGamalochAlaa.Hanbehandlasförhjärtproblemochenligthansadvokaterliderhanocksåavmagcancer.

  KairoTT-AFP-svd.se

  Annons
  Annons
  X

  Reaktionernavarstarkasedandomenmotex-presidentenidagkommit.

  Bild 1 av 2

  EgyptensförrepresidentHosniMubarakbefannsskyldigochhardömtstilllivstidsfängelse.

  Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X