Annons
X
Annons
X

MorganAllingpappainyaSune-filmen

MorganAllingochAnjaLundqvisttaröverrollernasompappaRudolfochmammaKarinnärSunepånyttblirfilm.

Av Spektra, TT
(uppdaterad)
MorganAllingkommerspelapappaRudolfinyaSune-filmen.

MorganAllingkommerspelapappaRudolfinyaSune-filmen. Foto: FREDRIKSANDBERG/SCANPIX

OchmerSunelärdetbli.

–Detfinnsettstortsug,viskagöraminsttvåfilmertillefterdenna,sägerregissörenHannesHolm.

Påenjätte-resortpåRhodosspelasjustnufamiljefilmen”SuneiGrekland-allinclusive”införfullt.PremiärblirdetpåjuldagenochenförkyldHannesHolmberättarpåtelefonomförstainspelningsveckan.

Annons
X

–DethargåttväldigtbraochjagärsågladochnöjdförskådespelarnasomspelardennyafamiljenAndersson.

FansavdengamlaSune-filmen,”Sunessommar”ochtv-serien”Sunesjul”minnskanskeframföralltdenklantigepappaRudolf,somspeladesavPeterHaber,ochmammaKarinsomgjordesavCarinaLidbom.Såhär20årsenarekändesdetbästattstartaommednyaskådespelare.

–Ja,påsättochvisärdetkanskekorkatattförsökagöraomensådansuccésom”Sunessommar”.Mendetkännsverkligensomattfolkärsugnapåattsemer,viplanerarminsttvåfilmertill.OchSuneärochförblir10år,detärsommedPippiLångstrump,detblirintesammasakomhonskullebli45,såvivisstefrånbörjanattvibehövdenyaskådespelare.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  TTSpektra:HurkomniframtillMorganAllingsompappaRudolf?

  –FörstletadeviefternågonsomliknadePeterHaber,hanvarjusåbra.MensedaninsågviattdetvarheltfelochdåletadeviefterstarkapersonligheterochdåhittadevisnabbtMorganAlling.

  ”SuneiGrekland–allinclusive”handlaromhurfamiljenAnderssonåkerpåsemestertillGreklandochiprincipalltgårsnett.

  –VisatsarpåatttaframSunesomtjejtjusare.Mendetärmycketsomhänder,mångaförvecklingarochminförhoppningärattdetblirenkomedimedvisssvärta.Detblirmycketslapstickmenviskaändåhållaredapåallakänslorsomtioåringarärsåfullaav,sägerHannesHolm.

  RegissörensegetförhållandetillSunegårocksålångttillbakaitiden.Detvarfaktiskthansom,närhanjobbadepåSVT,beställdedenförstatv-serienomSune.DåblevhanochförfattarnaSörenOlssonochAndersJacobssonvännerochsedandesshardesnackatomattdetvorekulattgöraenfilmihop.Projektetharlegatistartgroparnaiettparår.

  –Detärfantastisktroligtattäntligenkommaigångmeddethär20årgamlalöftet.Attgöraenfilmsomallaifamiljenvillgåochse,detärenutmaningmendetkännsbraattregisserabarnochinteensprängdegellerinälvorsomexploderar.

  StockholmTTSpektra

  Annons
  Annons
  X

  MorganAllingkommerspelapappaRudolfinyaSune-filmen.

  Foto: FREDRIKSANDBERG/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X