Annons
X
Annons
X

Moody'svarnarAAA- ländernaförsänkning

Katalonien,enavSpaniens17regioner,kankommaattbedenspanskaregeringenomstatligtstöd,enligtAndreuMas-Colell,finansministeriregionregeringen.

Av TT
(uppdaterad)
Tyskaparlamentetavbrötpåtorsdagensittsommaruppehållförattröstaomdetspanskaräddningspaketet.

Tyskaparlamentetavbrötpåtorsdagensittsommaruppehållförattröstaomdetspanskaräddningspaketet. Foto: THOMASPETER

–Ja.Lägetärsåhär.KatalonienharingenannanbankattvändasigtillänSpaniensregering.Såntärlivet,sadeMas-ColellienintervjumedbrittiskaBBCpåtisdagen.

TidigareharregionenValenciabettomhjälpfråndenredankristyngdastatenföratthanterasinaåtaganden,vilketbedömaretrorflerregionerkommerattgöra.

Denspanskaregeringenharupprättatensärskiltregionalfondpå18miljardereurosomskahanteradekrisdrabbaderegionernaslikviditetsproblem.EnligtdenspanskatidningenEconomistakommerregeringeniMadridisinturbehövabeom28miljardereuroistödlånfråneuroländernaföratthanterakrisåtgärderna.

Annons
X

Spaniensregionerärliksomraderavlandetssparbankerhårtdrabbadeavdenihållandespanskafastighetskrisenochrecessionen.Detyngsavkraftigabudgetunderskott,somharbyggsuppnärintäkterfrånskatter,avgifterochmomshartrycktsnedsamtidigtsomkostnadernaförsjukvård,utbildningochinfrastrukturbestått.

RäntenivånförSpanienstioårigaräntaärnulikvärdigmedvadGrekland,IrlandochPortugalfickbetalanärdeeuroländernagavuppochbegärdehjälputifrån.Ettteckenpåattmarknadenserdennuvarandetrendensomohållbar,sägeranalytiker.

RäntanlyfteförSpaniennärlandetsriksgäldtoguppväxellånpådrygt3miljardereuroidag.För1,63miljardereuroiväxellån,medtremånaderslöptid,fickSpanienbetalaenräntapå2,43procent.

För1,42miljardereuromedsexmånaderslöptidblevräntan3,69procent.

IsenastmotsvarandeväxelauktionijunilågSpanienstremånadersräntapå2,36procent,medansexmånadersräntanlågpå3,24procent.

NärresultatetfråndenspanskaauktionenavväxlaroffentliggjordeslyfteräntanförSpanienstioårigastatsobligationerpåandrahandsmarknadentillfälligttill7,59procent,denhögstanivånsedanhösten1996.SamtidigtlyfteSpaniensfemårigaräntaännuhögre.

–Detärettklassisktteckenpåattmarknadenserdennuvarandetrendensomohållbar,sägerNickStamenkovic,räntestrategpåRIACapitalMarketstillReuters.

RäntegapetutgördenriskpremiesominvesterarekräverdådebefararattSpanienidenandrarecessionensedan2009skafåbetalningsproblemnärlandetsregeringhanterarlandetsdjupabank-ochfastighetskris,samtidigtsomregionalamyndigheterkrävernödlånocharbetslöshetenskenar.

Spanienharredanbeviljatsstödpåupptill100miljardereurofrånandraeuroländerföratthanterakapitaltillskotttilllandetskrisbanker.Mångabefararnuattdetävenkrävsstödtillstatsfinansernaieurozonensfjärdestörstaekonomi.AlternativtförväntarsigmångaattEuropeiskacentralbanken(ECB)gårinmedstödköp.

RäntenivånförSpanienstioårigaräntaärlikvärdigmedvadGrekland,IrlandochPortugalfickbetalanärdeeuroländernagavuppochbegärdehjälputifrån.

Densvenskatioårsräntanliggerjämförelsevispå1,25procent.

EnligtRobertBergqvistärdeekonomiskaochfinansiellaproblemeniEuropalikaakutaidagsomdevarförtremånadersedan.Ovanpådethardettillkommit”enorma”politiskautmaningardärdetblandannathandlaromattfåmedsigdenfolkligaopinionenmotenökadöverstatlighet.

–Omduväljerdenvägensommanskissarpåmotdenpolitiskaunionenmåsteeuromedborgareiolikaländeraccepteraenökadkollektivism.Denstorafråganäromdetfinnsacceptanshoseuromedborgarnafördet.ManmåstefåigångendiskussionsomliggerbortomstödpakettillGrekland,sägerhan.

VidsenasteEU-toppmötetislutetavjunienadesländernablandannatomeneuropeiskbankinspektion.FleraförslagförtätareekonomisksamarbeteochmermakttillBrysselskaocksåmejslasutunderhösten.

–Detärstorafrågor,detärkomplexafrågorochdetärkontroversiellafrågor.Dethandlaromattmanskadelapåproblemen,förlusternaochskuldernasomfinnsruntomiEuropa,sägerRobertBergqvist.

StockholmTT

Annons
Annons
X

Tyskaparlamentetavbrötpåtorsdagensittsommaruppehållförattröstaomdetspanskaräddningspaketet.

Foto: THOMASPETER Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X