Annons
X
Annons
X

Monteraintenedalkoholpolitiken

GÅRDSFÖRSÄLJNINGDenutredningomgårdsförsäljningsompresenterasidagärenradikalförändringnärdetgällersvensksocial-ochalkoholpolitik.VivillslåvaktomSystembolagetsmonopol,skriverCarlBHamilton(FP)ochJohanGernandt(M).

Idenutredningsomidagpublicerasföreslås–enligtmedieläckor–attförsäljningskatillåtasavvin,spritochölgenomprivatabutikerpåblandannatvinproducerandegårdar,såkalladgårdsförsäljning.

Förslagetärattmanersätterutredningsdirektivenstankepåturistorienteradgårdsförsäljningmedinrättandetavalkoholbutikerutankopplingtillvaresiggård,egentillverkningellerbegränsningtillenbartsvensktillverkadeprodukter.Termengårdsförsäljningärsålundavilseledande.Butikernaska–imotsatstillSystembolaget–styrasavbutiksinnehavarensprissättningochlönsamhetsintresse.Dekanlokaliserastillallastadskärnorochtätorter.

AllatyperavalkoholfrånEU-länderskafåsäljasunderettantaljuridisktkompliceradereglerochskruvadeanpassningartillEU:skonkurrensrätt.Blandannatskabutikernaförinträdetautenavkommunenbestämdochkontrolleradinträdesavgiftförenobligatoriskupplevelsetjänst.Enbutikfårsäljamax1litersprit,3litervineller5literstarkölvidvarje”besökstillfälle”.Menhurskalldettakunnakontrolleras,särskiltombesökstillfällenaliggerdirektellernäraeftervarandraitiden?Maxgränsenförbutikensårsförsäljningkansannoliktkringgåsexempelvisgenomattnågonannanöppnarnybutikpåsammaställe.

Annons
X

Förslagetöppnarsålundaförennyprivatförsäljningskanalikombinationmedettnyttslagskineserikringalkoholförsäljningsomintestårmotbokstidensregeldjungelefter.

Ärdetverkligenförsvarbartföratttillfredsställaproducent-intressethosidagmaximalt50inhemskavinodlareochsprit-tillverkareattläggaomsvenskalkoholpolitikpådettaradikalasätt?Ellerförattbehållaacceptansenfördenbefintligaalkoholpolitiken?

DetärförossangelägetattpåminnaomSystembolagetsidagdubblauppgift.Attdeninnehållerettdilemma,ochenfrihets-inskränkningförnågramedborgare,äruppenbartförvarochen.Detärdockintenågotargumentisig.Bådesomprivatpersoner,företagochstatfårmanframlevalivetmedmångaavvägningarochmålkonflikter.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Systembolagetskaverkaförattvuxna,nyktrakundergesbästamöjligaserviceochattprodukternahållerhögkvalitetinomrespektiveprisklass.Systembolagetharsamtidigttilluppgiftattbegränsaalkoholensskadeverkningar.Fokusliggeridagpåattbromsaungamänniskorskonsumtion.Medletfördettaärupplysningsarbeteriktadtillungdomarsamtenstriktochalltmerträffsäkertillämpningavålders-kontroller.

  ÄrdåettavskaffandeavSystembolagetsmonopolavsådantvärdeförkonsumenternaattdetuppvägernackdelenavökatdrickande?Vimenarattsåinteärfallet.

  TidigareiårpubliceradesdensåkalladeHolder-rapporten.Blandförfattarnaingår,förutomprofessorHolder,åttavetenskapsmäninriktadepåblandannatalkoholforskning.Rapportenredovisarkraftigakonsekvenseravmonopoletsavskaffandevidenprivatiseringavdetaljhandelnmedalkoholdrycker.Gruppenberäknarattökningenikonsumtionenskulleblicirka17procentfördetfallförsäljningenskullebegränsastillspecialbutikerföralkoholförsäljning,ochmed37procentomallförsäljningavalkoholdryckerskeridaglig-varuhandeln.

  Monopoletmåste–enligtvårmening–sägashavaritframgångsrikt.AlkoholkonsumtioneniSverigeärnumeralägstblandländernaiEU.EnligtdeundersökningarsomSifogjortpåSystembolagetsuppdragsedan2001ärsvenskafolketsstödföralkoholmonopoletstarkt.År2009svaradecirka66procentjapåfråganomSystembolagetskabehållasinensamrättpåförsäljningavstarköl,vinochsprit.Detärenökningmed17procent-enhetersedanmätningarnabörjade.Mätningarnaunder2010bekräftardettastarkastöd.

  DetärlättattraljeraommanärokänsligellerobetänksaminfördeteländesomalkoholmissbrukmedföriSverige,likvälsomiandraländer.Vimåstebedrivaenansvarsfullsocialpolitiksomblandannattarhandommänniskor–särskiltunga–somhamnarimissbruksproblemellerärpåväginisådana.Vimåsteävenbetänkasituationenfördekvinnorochbarnsomlevermedmissbrukare.Desomärmånaomattminskamänsvåldmotkvinnor–ettavalliansregeringensärskiltuppmärksammatproblem–kaninteblundafördetfaktumattungefärhälftenavallkvinnomisshandelinärarelationerskeravmänsomärberusade.

  VitvåsomsedannågraårsitteriSystembolagetsstyrelsevillslåvaktomstriktaålderskontroller,frånvaronavvinstmaximeringsintresseialkoholförsäljning,ochdetaljhandelsmonopolet.Vimenarattdettaärheltcentraladelarienansvarstagandesocial-ochalkoholpolitik.

  JOHANGERNANDT(M)

  advokatochordförandeiriksbanksfullmäktige

  CARLBHAMILTON(FP)

  riksdagsmanochordförandeiriksdagensEU-nämnd

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X