Annons
X
Annons
X

Moderatledarennöjdmedfacket

De”nya”moderaternaslårrekordiopinionsmätningar.PartiledarenFredrikReinfeldtharlyckatslockas-väljare.Ochhanvillvaravänmedfacket.

Av TT

ReinfeldtåkertillmoderatstämmaniÖrebropåtorsdagförattfåattfåettkvittopåatthansnyapolitikharbrettstöd.

Detfinnsalltidnågrasomtyckerattmanärpåfelväg,sägerhanienTT-intervju.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Liteknorrandeharhörtsunderdegångnatvååren.Vissahartycktattmoderaternabörjarliknaettmittenparti.

  Annons
  X

  Reinfeldtbehöverintevaraorolig.Hankännerattdennyapolitikenärvälförankrad.Dessutomharmoderaternaundervårenlegatpårekordnivåeriopinionsmätningar,påöver30procent.

  –Detgörkanskeattdesomharinvändningaravvaktarnågot.

  Enavdehetastediskussionenpåstämmanväntasomarbetsrätten.Mångaanserattfacketharförstormakt.DettyckerinteReinfeldt.

  –Minupplevelseärattdensvenskaarbetsrättenialltväsentligtfungerarvälförstoraföretagochideflestafallocksåfördesmåföretagen.

  Attändraianställningstrygghetenlederintetillökadsysselsättning,enligtReinfeldt.Detärviktigareattgöradetmerlönsamtattarbeta,genomattsänkaskatterochstramaåtbidragen.

  Reinfeldtharocksåförnyatmoderaternasskattepolitik,såattdenmergynnarlåg-ochmedelinkomsttagare.Attavskaffavärnskattenförhöginkomsttagareskjutspåframtiden.

  Moderatledarenharförsöktlansera”detnyaarbetarpartiet”ochendelväljareharlockatsöverblockgränsen.EnligtSCB:ssenastepartisympatiundersökningharmoderaternatagit2,9procentavs-väljarnasedanvalet2002.

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X