Annons
X
Annons
X

MinisterprickadiUSA-kongressen

USA:sjustitieministerEricHoldertrotsadekongressengenomattintelämnautbegärdadokument.Detslogrepresentanthusetfastpåtorsdagen.

Av Reuters, TT
(uppdaterad)

Republikanernagårnutilldomstolförattfåuthandlingarna.

Detärförstagångenensittandeministerfällsförtrotsmotkongressen.Misstroendeomröstningen,somutföll255-67,följdeistortpartilinjerna,men17demokratervaldeattröstaför.108demokratervägradeattröstaochdemokraternasledareirepresentanthuset,NancyPelosi,lämnadekammareniprotesttillsammansmednågratiotalpartikamrater.

BådeHolderochVitahusetavfärdadeåtgärdernasompolitiskteaterinförhöstenskongress-ochpresidentval.

Annons
X

UpprinnelsenärenmisslyckadutredningförattkartläggaillegalavapensvägtillMexiko.Federalaagentertillätendelillegalavapenaffärerisyfteattkunnaspåravapentrafikenövergränsen,menoperationenmisslyckades,mångavapenkompåavvägarochtvåavdemhittadespåplatsnärenamerikanskgränsagentdödades2010.

Justitiedepartementetförnekadeförstattoperationenexisterade,mentogsenaretillbakadetuttalandet.Republikanernaharsedangrävtalltdjupare,föratthittakomprometterandeuppgifter.VissadokumentharVitahusetvägratlämnautochdetärdemstridengäller.

PrickningenavHolderbanarnuvägfördetavrepublikanerdomineraderepresentanthusetattgåtilldomstolförattkrävautdokumenten,ochsenareröstadeledamöternajatillattgörajustdet.Därmedväntarenrättsligtvistsomkandrautpåtiden.

Tvågångertidigareharkongressengåtttilldomstolförattkrävauthandlingarfrånregeringen.1974ficksenatenrättatttadelavenavdåvarandepresidentenRichardNixonsbandinspelningar.2008utreddeDemokraternaomBushregeringensavskedandetavniofederalaåklagarevarpolitisktmotiverade.DefickförsträttavendomareatttadelavVitahusetshandlingar,mensåsmåningomnåddeparternaenkompromissuppgörelse.

WashingtonTT-Reuters

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X