Annons
X
Annons
X

Ministerlarmadeomnyasjukregler

Regeringenkändetillproblemenmeddetnyasjukförsäkringssystemet-redaninnanbeslutettogs.Dettaenligtenhemligpromemoriasomupprättadespåsocialdepartementetidecember2009,skriverGöteborgs-Posten.

Av TT
(uppdaterad)
FörrasocialförsäkringsministernCristinaHusmarkPehrsson(M).

FörrasocialförsäkringsministernCristinaHusmarkPehrsson(M). Foto: SCANPIX

AvpromemorianframgårenligtGPattdenförrasocialförsäkringsministernCristinaHusmarkPehrsson(M)förutsågproblemenmeddenyasjukreglernaochvarnadeförorimligaföljder,blandannatförde”nollklassade”.

Hennesdepartementsloglarm,menblevöverkörtiförhandlingarna.

Tjänstemänsomvarmediförhandlingarnainförsjukförsäkringsreformenbeskriverdemsomkaotiska.

Annons
X

–Devärstaochhårdasteförhandlingarjagvaritmedomihelamittpolitiskaliv,sägerentjänstemantillGP.

Tjänstemännenpåsocialdepartementetupprättadedärföridecember2009enhemligpromemoria,förattdokumenteravadolikadepartementochpartiersagtunderförhandlingarna.

Regeringenshållningharvaritattlagenfåttoförutseddakonsekvenser,vilketalltsåmotsägsavtjänstemännensdokumentation.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Denslutgiltigasjukförsäkringsreformensågannorlundautänsocialdepartementetfrånbörjanhadeföreslagit,enligtpromemoriansomGPpubliceratpåsinsajt.Detvarenligtdokumentetfinansdepartementetsomdrevigenomdenbortreparentesenisjukförsäkringen,alltsådesåkalladeutförsäkringarnaavpersonermedsjukpenningochtidsbegränsadsjukersättning.

  AttslopadesärskildaskälenvidbedömningavarbetsförmåganmothelaarbetsmarknadenskahavaritfinansdepartementetsochFolkpartietsförslag.

  Däremotvardetsocialdepartementetsidéattinförafastatidsgränserförprövningavarbetsförmågan,enligtpromemorian.

  GöteborgTT

  Annons
  Annons
  X

  FörrasocialförsäkringsministernCristinaHusmarkPehrsson(M).

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X