Annons
X
Annons
X

”Mindrepinsamtattsjälvstoppajakten”

Detbliringennylicensjaktpåvarg,detframgåravregeringenssvarpåEU-kommissionenkritikavdensvenskavargjakten.SvenskaDagbladetsmiljöreporterSusannaBaltscheffskyförklararvadbeslutetinnebär.

Av SvD

Varförkommerdethärbeslutetnu? –KommissionenharvarittydligmedattdenskulledraSverigeinfördomstol.Denharävenvarittydligmedattkommissionenkommerattinhiberaettnyttbeslutomlicensjakt,vilketinnebärattdetändåinteblirnågonjaktmedanprocessenpågår.DethärrapporteradeSvDom redanden19juni.NuvillSverigeräddasittanseendeochdetblevheltenkeltmindrepinsamtattsjälvstoppajakten.

Ärduförvånadöverbeskedet? –Ja,lite.MiljöministerAndreasCarlgrenharenvistförsökthållafastvidattSverigesjälvskabestämmaöverlicensjaktentrotsEU-kommissionenmyckettydligakritik.Därförhadejaginteblivitförvånadomhanhadegjortännuettförsökattdrivaigenomlicensjakten.

Nyavargarskullesättasut?Hjälperintedet? –EU-kommissionentyckteinteattutsättningenavvargvartillräckligförattkompenseraförlicensjakten.Utsättningavnyavargarärgivetvisbraförattminskainavelnivargstammen,mendetärjufrittframattfortsättameddeniframtiden.

Annons
X

HurskulleenfortsattsvensklicensjaktpåvargpåverkaSverigesrykte? –Detskullekunnauppfattassompinsamteftersomvidåskullefällasidomstolprecissomandraländersominterespekterarhotadedjurarter.PåenFN-konferensiJapanhadeSverigeenvasspolitikföratträddadenbiologiskamångfalden,attsamtidigtblifälldaförattbrytamotEU:sreglerifråganhadeinneburitattviförlorattrovärdighet.

SvD.se

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X