Annons
X
Annons
X

BristpåbomberiFrankrike–menstorskillnadistöd

StorbritannienochTysklandgerettmycketomfattandemilitärtstödtillFrankrikeikampenmotISiSyrienochIrak.AndraEU-länderbidrarmarginelltellerintealls,enligteninternUD-promemoria.

”Tillgångenpåflygbomber”bedömssomen”svagpunkt”förFrankrike.

Kriget mot IS
SverigesbidraginnebärenförstärktfranskinsatsiMali.

SverigesbidraginnebärenförstärktfranskinsatsiMali. Foto: ThibaultCamus/AP

PromemoriansomSvDtagitdelavärdateradimittenavjanuariochupprättadavEuropagruppenvidUD:senhetförsäkerhetspolitik.Ingennyinformationhartillkommitsedandess.

–Viharintesettattnågotlandhartillkännagivitnågotytterligareefterattdenhärsammanställningengjordes,sägerDanielOlsson,chefförEuropagruppentillSvD.

EnligtpromemorianärdetmilitärastödettillFrankrikeefterterrordådeniParisfördrygttvåmånadersedanmycketvarierande.Endelländergerstorabidrag.

Annons
X

Andraärmerblygsammaellerharintefattatnågrabeslut.IdengruppenfinnsblandandraCypern,Grekland,IrlandochKroatien.

–Detfinnstvåländersomgerväldigtsubstantiellabidrag,detärStorbritannienochTysklandochdetärjuocksådetvåandrastormakternainomeuropeiskutrikes-ochsäkerhetspolitik.OchdetvåländersomjagtrorattFrankrikevändesigtillallratidigastiprocessen,sägerDanielOlsson.

Detärnationellabeslutochmångaländerharintelandativadmanskabidramed.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hurskamansepåattvissaländernästanintebidraralls?

  –Unionenbeståravstoraochsmåochmedelstoraländerochallabidrarefterbästaförmåga.Detärnationellabeslutochmångaländerharintelandativadmanskabidramed.

  HurserUDpådetsvenskastödettillFrankrikejämförtmedandraländer?

  –VivarettavdeförstaländersomfattadebeslutomstödenligtEU:sfördragetsartikel42.7.Sverigeärocksåettavdeländersomgerettmersubstantielltstöd.

  RegeringenhartidigarekritiseratsavAllianspartiernaförattdetsvenskabidragetinteärtillräckligt,ochattmanvalttransportplaniställetförinsatsermedJasGripenplan.

  IenriksdagsdebattnyligenhävdadeutrikesministerMargotWallströmatt”detvierbjuderärefterfrågat,folkrättsenligtochändamålsenligt”,ochattdethar”välkomnatsavFrankrike”:

  –Demilitäradelarnabeståravstrategiskochtaktisklufttransport,bidragtillkrishanteringsinsatser,somtillexempeliMali,förattavlastaFrankrikesamtmaterielltstödsomnuberedsenligtsärskildbeslutsordning,förklaradeWallström.

  Densistapunkten,ommaterielltstöd,handlariklartextomamerikanskaprecisionsbombersomfinnsiFörsvarsmaktensförrådochsomdetfranskastridsflygetbehöverförattbekämpamarkmåliSyrienochIrak.

  EnligtUD-promemorianärbehovetakut:

  ”EnsvagpunktförFrankrikesförsvarärtillgångenpåflygbomber,vilketenligtpersonermedmilitärinsiktkommerattsättagränserförförmåganövertid”.

  Regeringenhargettettpreliminärtklartecken,mennärbeslutetkommersvararvarkenWallströmellerförsvarsministerPeterHultqvistpå.

  –Detkanjagintesägafördagen,viåterkommermeddatumnärvivetmeraomhurprocessenskafortskrida,saWallströmtidigareiveckan.

  PeterHultqvisttillSvDpåtorsdagen:

  –Jagtänkerintegåinpådenfrågeställningen.Denmaterielldethandlaromärsekretessbelagtochdetkanjagintekommentera.

  EnligtUDärFrankrikestillgångpåbomber”ensvagpunkt”?

  –Detharjagingakommentarertill.

  Annons

  SverigesbidraginnebärenförstärktfranskinsatsiMali.

  Foto: ThibaultCamus/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X