Annons
X
Annons
X

MedlemskapiNatoärettnaturligtsteg

REPLIK|NATO

Centerparitetsledandenamniutrikes-ochförsvarsutskottenskriverpåBrännpunkt 16/5atttidenärmogenförattutredahurettsvensktNatomedlemskapskulleseut.FörsvarsministernharnämntattdenparlamentarisktsammansattaFörsvarsberedningenskakallassammanigen,ochCmenarattberedningenocksåmåstediskuteraSverigesrelationtillNato.

KerstinLundgrenochStaffanDanielssonskriverattännunärmaresamarbetemedNatokräverenbredarediskussion.DetärberömvärtavCenternattnuvågasägadetsomverkligenmåstesägas:VimåstetalaomvårtförhållandetillNato.Varesigmanärförellermot,måstefrågandiskuteras.

DetärenbesvärandebristidensvenskasäkerhetspolitikenattviförvardagsomgårnärmarossNatoutanattvidiskuterarvaddettainnebär.Idagärvisåintegreradeidentransatlantiskaförsvarsalliansensstruktureratttankenpåegnasvenskamilitäraoperationer,därbarasvenskamilitäraenheteragerar,ärenfiktion.

Annons
X

Vidsitttillträdesadevårnyaförsvarsminister,KarinEnström,medeftertryckattkallakrigetärslut.Därmedmarkeradehon,förframföralltsinafornakollegeriförsvarsmakten,attSverigeintekommerattgåtillbakatilldengamlatiden.Alladessaregementensomlagtsnedkommerinteattåteruppstå.

Mendettagällerävenfördensvenskaneutralitetspolitiken.Dentogslutredan1992,menleverkvarifolksminne.MångasvenskartrorfortfarandeattSverigeärettneutraltlandsomkanklarasigheltsjälvtihändelseavkrig.

Dereellaförsvars-ochsäkerhetspolitiskaförhållandenaiSverigesnärhetärokändafördenbredareallmänheten.Allafaktaärkända.Menvitalaraldrigomdemdärförattingapartierharvelathafråganpåagendan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SåvälKrigsvetenskapsakademinsomTotalförsvaretsforskningsinstituthargjortaktuellastudieravhurolikakrisscenarionskakunnahanteras.SlutsatsernaidessastudiervisarattSverigeintekommerattkunnaståutanförenmilitärkrisivårtnärområde.Sverigeharocksågenomsinensidiga”solidaritetsförklaring”lovatattbiståvåragrannländerihändelseavkris,menviharingamöjligheterattgöradettautanvåraNatogrannländerssamverkan.

  Vårtidsförsvarsmaterielärocksåfleragångermeravanceradänvaddenvarunderkallakrigetsdagar.OmSverigeskahatillgångtillmodernförsvarsmaterielmåstedennautvecklastillsammansmedandraländer,ochallavåranärmastesamarbetsländerutomFinlandärmediNato.

  FörosssominteryggartillbakaförtankenpåettsvensktmedlemskapiNatoförefallermedlemskapetsomettnaturligtsteg.Viärredanintegrerade,vikaninteförsvaravårtlandutanNatoshjälp,deviskahjälpaellerfåhjälpavärsammaländersomvialltidannarssamarbetarmed,somDanmark,NorgeellerTyskland.

  MenfördemsommotsättersigettNatomedlemskapärdessafrågorlikaviktigaattdiskutera.AnnarsdrasviiniNatoutanattviharhaftendebattomdet.Såbörintesvenskutrikespolitikbedrivas.Denbörskapasavmedborgarna.Intebarablitillavenslump.

  STEFANOLSSON

  chefförtankesmedjanFrivärld

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X