Annons
X
Annons
X

MaxManusorsakarrusning

Justnärnorrmännentroddeattdehadediskuteratfärdigtomandravärldskrigetvändsalltpåhuvudetigen.FilmenommotståndshjältenMaxManusharsnartsåltenmiljonbiljetterochblivitdenstörstafilmsuccénsedan1970-talet.

AxelHeniegörrollensomMaxManus.TillsammansmedGregersGramarbetadeMaxManusmedfartygssabotageochillegalpropaganda.

AxelHeniegörrollensomMaxManus.TillsammansmedGregersGramarbetadeMaxManusmedfartygssabotageochillegalpropaganda. Foto: ERIKAAVATSMARK/FILMKAMERATENEAS

Detärinteförattfilmengerennybildavmotståndsrörelsensomdenprovocerartilldebatt.Tvärtom.Detärenactionfilmmedenkärlekshistoriasomändålyckasfångatidsandanmeddessäppelkäckahjältar.

Förkrigsgenerationenhardetblivitettmåsteattsefilmenochpensionärernaströmmartillbiograferna.Därmöterdeengenerationungdomarsominteharsammakomplexiförhållandetillkrigetsomsinaföräldrar.

MaxManus(1914–1996)deltogidetsomkalladesOslogänget.Detvarenlitengruppavmotståndsmänsomsprängdefleratyskafartyg.Deförstördeocksåarkivsomkundehaanväntsförattrekryteraunganorrmäntilltyskkrigstjänst.

Annons
X

OslogängetleddesavGunnarSønsteby–somvarenavhedersgästernanärfilmenhadepremiärden18decemberifjol.

Hanvar25årnärhantillsammansmedMaxManus,GregersGramochandraisammaåldergenomfördedenförstasprängningenavtyskafartygihamneniOslomedtidsinställdaminor.

Densomharskrivitmanustillfilmen,ThomasNordseth-Tiller,varockså25årnärhanskrevdetförtreårsedan,somenexamensuppgiftpåAcademyofArtiSanFrancisco.

–JaghadelästböckernaMaxManusskrivitochtyckteatthanvarenfascinerandeperson.Hanspersonlighetkommerväldigttydligtframiböckerna.

ThomasNordseth-Tillerkontaktadefamiljenochficktillståndattskrivaettfilmmanusbaseratpåböckerna.

FörstsenarefickhankontaktmeddenerfarnefilmproducentenJohnMJacobsen.Dethelaväxtetillettprojektmedenbudgetpå55miljonernorskakronor.

–Ibland,någonenstakagångnärvijobbademedfilmen,såvarvisäkrapåattdenskulleintresseramånga.Menattdenskullegåsåbrahadejagintekunnatföreställamigiminvildastefantasi,sägerThomasNordseth-Tiller.

RedaninnanfilmenhadepremiärskrevsamhällsdebattörenErlingFossenenartikeliAftenpostendärhankritiseradeattmotståndsrörelsenåterigenskullehyllas.

–Varendaskottsomavlossadespånorskjordunderdetandravärldskrigetharnudokumenteratsfleragånger.Vårbesatthetavdettakrigmåstefåettslut.Norgemåsteaccepteraattnågravällyckadepojkstreckutfördaavungamänintekankompenseraförenbedrövligkrigsinsats,skrevErlingFossen.

Hanironiseradeöverattdetbarabehövdes800tyskasoldaterförattintaOsloochattettlandsomärskapatförgerillakrigbarahöllutitvåmånader.Enkonsekvensavsabotageaktionernaunderockupationenvardessutomattoskyldigacivilaavrättadesavtyskarna.

ErlingFossenficksnabbtsvarfrånGunnarSønsteby.

–HelatextenärgenomsyradavNasjonalSamlingsargumentationfrånkriget,dundradeden91-årigekrigshjälten.

NasjonalSamling,ellerNS,somdetoftaförkortas,vardetnorskanazistpartiet.Efterkrigetställdesallasomvaritmedlemmarinförrätta.50000dömdes–iblandtillmindreböter,menskamstämpelnsitterkvaränidag.200000barnmedNS-föräldrarharväxtuppefterkrigetochkäntsigmobbade.MångaavdessaställdesigpåErlingFossensida.

Debatternaharrasatiallasortersmedier.

Filmenhadeförståsinteblivitensådansuccéomdeninteocksåvarmycketvälgjord.Enstordelavbudgetenharanväntsförgöramiljöntidstypisk,medvedtravaröveralltistaden.MaxManusspelasavAxelHeniesomhyllassomdenbästamanligafilmskådespelareniNorgejustnu.RegissörsduonJoachimRønningochEspenSandbergfårberömförattdelärtsigallaHollywoodsreglerförhurenfilmskagöras.Traditionellt,meneffektivt.

–DetfinnsenhelgenerationsomtyckerattdetärexotisktatttänkapåattdetvaritskottlossningifastighetendärdeborochattdetgenomfördessabotageaktioneriOsloförbara60årsedan,sägerThomasNordseth-Tiller.

–Jagskrevdialogenutannågrariktigtbrakällorförhurmantaladepådentiden.Mestgickjagpåhurviumgåsiminegenvänkrets.

Mångaavdesomvarmedunderkrigetochharsettfilmentyckerändåatthanfångatjargongenperfekt.

–Jagharfåttettheltnyttperspektivpåålder.Viärnogmycketmerlikaänvadvitror.Pensionärernaharocksåvarit25-åringarengång.

MaxManuskommerattvisasiSverigeeftersommaren.

Annons
Annons
X

AxelHeniegörrollensomMaxManus.TillsammansmedGregersGramarbetadeMaxManusmedfartygssabotageochillegalpropaganda.

Foto: ERIKAAVATSMARK/FILMKAMERATENEAS Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X