Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

Jag är världen MårtenMelinvisarpoesinsförtätadekraft

(uppdaterad)

Jag är världen

Författare
Genre
Poesi
Förlag
62 s. Hegas

Ill: Anna Helal, Förlagets rek ålder: 12−15 år

Poesiföralla,detärdenvackraledstjärnasomtyckslysaklartfördennumerarutineradebarn-ochungdomsboksförfattarenMårtenMelin.Detärdocktveksamtomhansdiktsamlingarnårenlikastorläsekretssomhansövrigaproduktion,menmedenmissionärsochvisionärsenvishetkommerhannuiallafallutmedentredjediktsamlingpåförlagetHegas:”Jagärvärlden”.

Dikternaärraktigenomenklaochkonkreta,medenungdomligattackochdirekthet.Samtidigtsaknasvarkenpoetiskträffsäkerhetelleröverraskandeknorrarpåslutet.Dethandlaromvilsenhet;omkärlek,oftaolyckligochotillräckligsådan;omutsatthet,svaghetochomettfrämlingskapinförvärlden.Ja,heltenkeltomattvaramänniska.

Tematiken,somtrotssinallmänmänsklighetändåupplevssomgenuintungdomlig,sammanfattasbästmed”ettmissnöjeöversakernastillstånd”.Detärettmissnöjemedsåvälvärldensommeddetegnajaget.

Annons
X

Tydligastuttrycksdettaidendiktsomocksåharfåttgenamnåtsamlingen:”Jagärvärlden”.Härvändsmotviljanmotvärlden,vilkenformulerasidenförstastrofen,inåt,motettpersonligtupproridenandraochavslutandestrofen:

Jagärettklotsombrinnerinuti.

Jagärkrigochvåldochdöd.

Jagärdömdattgåunder.

SpråkligtochtematisktarbetarMelingärnamedmotsatspar.Dettaienvärlddäralltkanvändasuppochnerochdärenfiskmåsmycketvälkanfallauppåt,somidenfinadikten”Flaxmås”.Jagmisstänkerocksåattdessadikterkanfungeraalldelesutmärktsomeningångfördenungaläsarenattsjälvskrivapoesi.IsjälvaverketframstårMelinsdiktersomnågotavenmanualdärhaneffektivtvisarupppoesinsförtätadekraft.

AnnaHelalsbilderärvisserligenklatschigaochmoderna,menjagundraromdeverkligentillförsärskiltmycket.Självhadejagiallafallföredragittexternaiallsinnakenhet.Deärtillräckligtkonkretaförattståförsigsjälvaochdeträffarobönhörligträttibådemageochhjärtautannågraytterligarevisuellaeffekter.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X