Annons
X
Annons
X

Männenssårbarhet måsteuppmärksammas

Omdetgickattfånermänssjälvmordstaltillkvinnornasnivåskullemeränvarttredjesjälvmordförsvinna.Uppenbartärmänmindrebenägnaattsökahjälpnärdemårpsykisktdåligt,skriverfleraprofessorersamtrepresentanterförföreningenMind.

Mäniallmänhet–ochisynnerhetmänsomärfångnaidetraditionellamaskulinitetsidealen–kommerintesjälvmantattsökahjälp.Detärendelavproblemet,skriverförfattarna.

Mäniallmänhet–ochisynnerhetmänsomärfångnaidetraditionellamaskulinitetsidealen–kommerintesjälvmantattsökahjälp.Detärendelavproblemet,skriverförfattarna. Foto: HENRIKMONTGOMERY/TT

BRÄNNPUNKT|SJÄLVMORD

Uppenbartärattmänärmindrebenägnaattsökahjälpnärdemårpsykisktdåligt. CeciliaModig,LarsJalmert,LarsJacobsson,WolfgangRutz,MarieÅsberg,CarlvonEssen,Marie-LouiseSöderberg

Mänsvararför70procentavallasjälvmordiSverige.Blandmäniåldern15–44årdetdenvanligastedödsorsaken.Mänskraftigaöverrepresentationharlängevaritkänd,menforskareochbeslutsfattareanvändergenussomenbeskrivandefaktorsnarareänsomorsaktillsuicidaltbeteende.Detärdagsattbetraktasjälvmordsfråganurettgenusperspektiv,ochanpassadetsuicidpreventivaarbetetdärefter.

Detfinnsenmärkligkönsparadoxisjälvmordsstatistiken.Kvinnorbegårflersjälvmordsförsök;2012svaradekvinnorförnästan60procentavde9000självmordsförsöksombegicksinomslutenvården.Däremotsvararmänförcirka70procentavallafullbordadesjälvmord.Påårsbasisärdetcirka1100självmord(avtotaltcirka1600).DetmotsvararungefärantaletdödsfalliEstonia-olyckan.

Annons
X

Blandungamänärsjälvmorddenvanligastedödsorsaken.Runtvarjesjälvmordfinnsoftaminst10–15näraanhörigasomoftadrabbasavpsykiskohälsatillföljdavsjälvmordet,ochdemänsomdöräroftaisinamestproduktivaår.

Omdetgickattfånermänssjälvmordstaltillkvinnornasnivåskullemeränentredjedelavallasjälvmordförsvinna.

Männenskraftigaöverrepresentationisjälvmordsstatistikenharlängevaritkändblandforskareochbeslutsfattare.Trotsdettasaknasdetettgenusperspektivpåfrågan.Attvaramanbetraktasvisserligensomenriskfaktor,menofta,ävenivetenskapligasammanhang,förläggermanorsakernatillandrafaktorerochbortserfrånstrukturer.

Alkoholkonsumtion,missbruk,droger,psykisksjukdomocharbetslöshetharpekatsutsomorsakertillvåldochsjälvmord.Ochdetärgivetattvissasådanafaktorerkanbidratillbådevåldmotandraochsjälvmord,menhuvudorsakenstårsannoliktattfinnaistrukturer.

Uppenbartärattmänärmindrebenägnaattsökahjälpnärdemårpsykisktdåligt.

Detgörattmänärmerutsattavidgenomgripandeförändringarilivetsåsomskilsmässor,arbetslöshetochpensionering.Mänharocksåoftareänkvinnorettsvagtsocialtnätverk.

Såvadkansamhälletgöra?

Mäniallmänhet–ochisynnerhetmänsomärfångnaidetraditionellamaskulinitetsidealen–kommerintesjälvmantattsökahjälp.Detärendelavproblemet.

FöreningenMindöverlämnarimorgon,pådeninternationellasuicidpreventivadagen,enrapportommänochsjälvmordtillsocialdepartementetochFolkhälsomyndigheten.Därgesettantalexempelpååtgärdersamhälletkanvidtaförattsökauppochnådessapojkarochmäniriskzonen.

1.Görpojkarochmänmermedvetnaommaskulinitetsidealenochderaseffekterpåhälsan.Engivenarenaärskolan,därutbildningisocialaochemotionellaförmågorskullekunnainföraspåbredfront,tillexempelinomramenförämnetidrottochhälsa.

2.Fångauppmännärdebefinnersigikritiskasituationer:såsomskilsmässor,separationer,arbetslöshetochnärståendesdöd.Utformaprogramförberördpersonalpåföretagochmyndigheterförattsökaefterochupptäckateckenpåmanligdepressionochsuicidalitet.

3.Fångauppochscreenamänvidprimärvården–ettavdefåställendärmänsökerhjälp.TalärdomavtillexempeldetförsöksomgenomfördespåGotlandpå1980-och1990-talen.Viddettatillfällefickpersonaleninomprimärvårdenutbildningiattkännaigenteckenpådepressionhosmän,ochinomramenförprojektetutformadesenskattningsskalaförmänsdepression.

4.Satsapåforskningkringmansnormerochsuicidalitet.Exempelvisbehövsmerkunskapomsambandenmellanmaskulinitetochsuicidalitetochvilkainterventionersomärmesteffektiva.Enannanfrågaattundersökaärbetydelsenavhedersnormerochhederskulturförsuicidalitet.

5.Inkluderasjälvmordvidoffentligastudierochutredningaravmänochvåld.EttexempelärdenaktuellautredningommänochvåldsomregeringenharbeställtavMyndighetenförungdoms-ochcivilsamhällesfrågor.Densägeringentingomsjälvmord.

CECILIAMODIG

socionom,ordförandeförMind

LARSJALMERT

professoremipedagogik,mansforskare

LARSJACOBSSON

professoremipsykatri,Umeåuniversitet

WOLFGANGRUTZ

professorisocialpsykiatri,universitetetiCoburg,seniorrådgivareåtKIochUU

MARIEÅSBERG

seniorprofessoripsykiatri,KarolinskaInstitutet,styrelsemedlemiMind

CARLVONESSEN

generalsekreterare,Mind

MARIE-LOUISESÖDERBERG

verksamhetsansvarig,Mind/Självmordsupplysningen

Merdebattompsykiskohälsa:

Vimåstevågabrytatystnaden

svd.se
Annons
Annons
X

Mäniallmänhet–ochisynnerhetmänsomärfångnaidetraditionellamaskulinitetsidealen–kommerintesjälvmantattsökahjälp.Detärendelavproblemet,skriverförfattarna.

Foto: HENRIKMONTGOMERY/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X