Annons
X
Annons
X
Sverige
Krönika

Lars Berge: Lucia4-ever

Idagklärvivårabarnibatteridrivnaljuskronorförattfiraminnetaventonårsflickasomdumpadesinbrackatillpojkvänochgavallthonägdetilldefattiga.Detblevettjävlalivförstås,förhonkomfrånenfinfamilj.X:etskvallradeförkejsaren.Hanstilltänktahemmafruhadebörjathängameddekristna,envidtidenhatadochförföljdminoritet.Denungakvinnanfängsladesochtorterades.Planenvarattrulladenblåslagnatonåringenpåenkärratillbordellen,därstansgubbarskullefåförgripasigpåhenne.Detskullelärahenneenläxa.Mensomsåoftaireligiösamyterochserietidningarfickhuvudpersonenöverjordiskaförmågor.Vagnshjulengickinteattrubba.Inteförrändenrasandeståthållarenhälltkokadeoljaöverflickan,bränthennepåbålochstuckitettsvärdgenomhenneshalsdrogSanktaLuciaettsistarosslandeandetag.

Manhadevälhoppatsattmänsklighetenskullehakommitlitelängrepå1700år.Menhistorienuppreparsigdagligenikonflikterruntomivärlden.Systematiskavåldtäkterochsexuelltortyrärettlikavälanväntsomförödandeeffektivtvapen.Iverklighetenfåroffreningasuperkrafter.Debliriställettraumatiserade.Upphöjdatillhelgonblirdesällan.DäremotkandesomflyrtillSverigeiframtidenfåingåikundregistrethosettbolagidenväxandebranschenförpsykiskohälsa.Företagetsomnyligenvannlandstingetsupphandlingförvårdavtortyroffergrundadesavendrivenit-entreprenörmeddenursprungligaaffärsidénattbedrivaterapiförsömnproblemviainternet.Styrelseordförandenärbaron,riskkapitalistochägareaveninvestmentbanksärskiltinriktadpåatthjälpadeallrarikasteisamhälletattplacerasinaförmögenheter.Styrelsegruppensaknarinteheltmedicinskbakgrund.DärhittarmanävenenrepresentantfråntillverkarenavRestylane,kosmetikaproduktensommedettlitetnålstickslätarutbekymmersrynkorochfårtråkigtsammanbitnaläpparattputa.

Finnsdetverkligeningasomärbättrelämpadeatttahandomdessamänniskospillror,tänkerdu.Detgördetnaturligtvis.Sedan1986harmänniskorsomflyttundanförföljelserochvåldkunnatvändasigtillCenterförtorteradeflyktingarhäriStockholm.Därarbetarspecialiseradeläkareochpsykologermedlångerfarenhetavkrigstrauman.CentretdrivsavRödaKorset,eninternationellbiståndsorganisationbelönadmedtrefredsprisochmed150årsrutinavarbeteikrigszoner.MendetvaringetsomimponeradepålandstingspolitikernasomefterattnogastuderatkvittotsomrasslatframurderasräkneapparaterbeslutadeattlåtauppdragetiställetgåtillWeMindAB,ettprivatalternativheltutanerfarenheterpåområdet(menmedenväldigttrevliglogotyp).Härinfinnersigfråganomdetverkligensattiplånboken.Ellerhandlardethärisjälvaverketomnågotheltannat?Ideologiexempelvis?

Annons
X

RödaKorsetäreninternationellfolkrörelsesomdrivsutanvinstintressen.DeprivatiseringsfanatiskamakthavarnaförefallerattbetraktadettamedsammamisstänksamhetsomdenglöggfryntligevaruhusdirektörenTykoJonssonserpåsinsoniTageDanielssonsälskadejulsaga.Hjälpafattigaochutsattautantankepåegenekonomiskvinning?Demåstejuvarakommunister!

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X