Annons
X
Annons
X

LokalenviktigförAnnavonHausswolff

Varjekonsertskavaraanpassadefterlokalen.DettyckermusikernocharkitektstudentenAnnavonHausswolffochgooglardärförbilderpåspelställenhonskabesöka.Närmastpåturstårsolokonserterienkyrkaochenboulehall.

HongårfjärdeterminenpåChalmersarkitektprogram.DagenvitalasvidärAnnavonHausswolffhemmafrånskolanförattförsökasovabortenannalkandeförkylning.Senastehelgenvardetkonserter,medband,påennorskmusikbranschfestival.Honblir”fruktansvärttrött”avattspelamusik,hongerallt.

–Detärviktigtattjagfårurmigglädjenochilskan.Detärdärförjagspelar,förattfåettutlopp.Nuetochstundenärviktigt,detmåstevaraladdat.Attfokuserapåjustnuochhurdetkännsochlåtamelodinförankrasigikroppen.

Närhonbeskriverkärlekentillarkitekturenlåterdetnästanlikadant.Honäruteefterdenstarka,bådefysiskaochpsykiska,upplevelsen.NyssfickhondenavdetnybyggdaoperahusetiOslo.

Annons
X

Sommaren2009fylldehonAnnedalskyrkaniGöteborgunderWayoutwest,ikvällgerhonkonsertiAllhelgonakyrkanpåSödermalm.IlåtenPillsfrustarochskrikerhonomattälskameddjävulen.

–Jagärintekristettroende,menjagvilljutropånågonting.Enannanvärldsomviintekanstyraellerkontrollera,somkanskepåverkaross.Närjagdrömmer,närjagsover,dåkanskedenvärldenfårträdainochberättanågot.

DetärintehonsjälvsombettomattfåspelaiGudshus.IGöteborgvardetbokningsbolagetsbeslutochiStockholmvardetChristopherSanderfrångruppenIngenting,somordnarAllhelgonakyrkanspopspelningar.Detärenlyckligslumpförhongillarattspelaikyrkor.

–Detärenbraakustiskmiljö.

Ingenkonsertskavaradenandralik,tyckerhon,ochanpassardemefterlokalen.Detgällerblandannatattväljarättlåtar,sompassar.

–Detkanhändaattlåteninteklickarisammanhanget.NärjagintevetvaddetärförställeellerklubbbrukarjagletauppbilderpåGoogle.

SommångakvinnorsomverkaripoppensgränslandmotandragenrerharAnnavonHausswolffblivitslapptjämfördmedKateBush,enartisthonaldriglyssnatpåförräniefterhand.

–Honärfantastisk,hurhonlekerochanvänderröstenochhennessmidigasättattförainhumorimusiken.Meniblandtyckerjagatthonärjobbig,detärfråndagtilldag.

AnnavonHausswolffsmusikärråochkrypernärmarelyssnarenänKateBushs80-talsproduktioner.Ivissalåtar,somPillsochGloomysunday,blirdetnästanotäckt.Mendetärintehennesavsiktattskrämmas.

–Jaggårpådetförstasomslårmig,spelarpåpianotochkännerindetikroppen.Iblandlåterdetintevackertochsnyggt.Dethandlaromattberättaenhistoria.

Honharenböjligröstochgickmusikprogrampågymnasiet.Ibörjanvardethindrande,mennugerdetenfrihet.

–Jaghadeintekunnatsjungapåsättetjaggöromjagintevaritskolad.Dåhandladedetmeromvadjagintekangöra,jagharfåttslåmigfrifråndet.

ISomething’smissinglåterhonbitvisexaktsomcountrymarineradeamerikanskarocksångerskanNekoCase.TillsammansmedkompisenAlexanderRingbäckharhonencountryduo,”ettprojektförskojsskull”.Despelarcoverspåvarsinakustiskgitarr,hansjungergrundmelodinochhonläggerstämmor.Omdetblirtuntmedspelningareftervåren,ochhonintelyckasfixanågotannatsommarjobb,tänkerdespelapågatornaiKöpenhamn.

–Manbordepassapåattprovagatumusikantlivet,sägerAnnavonHausswolff.Somsäkert,förtillfället,trivsbättreienvarmkyrka.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X