Annons
X
Annons
X

Löfvenvillsamarbetaominvandringen

Arbetsmarknadenklararinteavatttatillvarapåkraftenhosflyktingar,anserstatsministerStefanLöfven(S).Nupekarhanutintegrationensomettmöjligtsamarbetsområdeöverblockgränserna.

–Därvilljagjuhamedmigflerapartier.

**”Vikommerattförsvaravårterritoriellaintegritetmedallatillgängligamedel.”**StatsministerStefanLöfven(S)meddelarpåenpresskonferensinovember,tillsammansmedÖB,attFörsvarsmaktenärsäkerpåattsvensktvattenkränktsavenminiubåt.DettaefterSvD:savslöjandedagarnainnan.

”Vikommerattförsvaravårterritoriellaintegritetmedallatillgängligamedel.”StatsministerStefanLöfven(S)meddelarpåenpresskonferensinovember,tillsammansmedÖB,attFörsvarsmaktenärsäkerpåattsvensktvattenkränktsavenminiubåt.DettaefterSvD:savslöjandedagarnainnan. Foto: MAGNUSHJALMARSONNEIDEMAN

Tresamarbetsområdeningickidetjulavtalsomträffadesmellanregerings-ochallianspartierna,isambandmedattplanernapåettnyvalskrinlades.NuöppnarstatsministerStefanLöfvenförytterligaresamarbetenöverblockgränserna.Efterförsvaret,energipolitikenochpensionernapekasnuintegrationenutsomenområdedärblocköverskridandeöverenskommelserkankommaattdiskuteras.

–Viharambitionenatthamertyperavsamarbeten.Tillexempelsåmåstevihaenmycketbättreintegrationspolitik.Därvilljagjuhamedmigflerapartier,sägerStefanLöfvenienlängreintervjusompublicerasinyårsdagensAftonbladet.

Statsministernvillävendiskuteraintegrationenmedarbetsmarknadensparter,eftersombristerpåarbetsmarknadenförsvårarintegrationen.

Annons
X

–MänniskorkommertillSverigeförattsökaskydd.DetsomhänderiSyrienochIraksägerallt.Allaförstårdet.Vårarbetsmarknadfungerarintetillräckligtbraföratttatillvarapåalldenkraftsomfinnshosdessamänniskor,sägerStefanLöfventillAftonbladet.

Hanbetonarattruntenfjärdedelavflyktingarnasomkommerfråndeaktuellaområdenaärakademisktutbildade.

–Jagärövertygadomattattarbetsmarknadenspartermåstevaramedochformahurviskagöradetbättre.Därtänkerviattdetfinnsanledningattbjudainparternaochbörjaettsådantsamtal.

StefanLöfvenfårfråganomhurhantrorattöverenskommelsenidecembermellanregeringenochAlliansenkommerpåverkaSverigedemokraterna.Statsministersägerattpartietfortsätterpådeninslagnavägenmed”pukorochtrumpeter”.

–Storaord.Hårdaord.Detverkarvaraderasvalavväg.

HansägervidareattSverigedemokraternastalomminskadinvandringinteärlösningen.

–Nuskavivisaattviskahaenutvecklingochtillväxtsomgårhandihandmedrättvisaochjämlikhet.Dåfårduenannantrygghetisamhället.

Annons
Annons
X

**”Vikommerattförsvaravårterritoriellaintegritetmedallatillgängligamedel.”**StatsministerStefanLöfven(S)meddelarpåenpresskonferensinovember,tillsammansmedÖB,attFörsvarsmaktenärsäkerpåattsvensktvattenkränktsavenminiubåt.DettaefterSvD:savslöjandedagarnainnan.

Foto: MAGNUSHJALMARSONNEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X