Annons
X
Annons
X

Kvotpliktförbiobränsleninförs

Meddetdrivmedelspaketsomregeringenidagpresenterarminskarvikoldioxidutsläppenmedytterligare600000tonperår.Blandannatskaenkvotpliktinförassomökarmängdenbiodrivmedelpåmarknaden.DetskriverfinansministerAndersBorg(M)ochenergiministerAnna-KarinHatt(C).

BRÄNNPUNKT|VÅRBUDGETEN

Medåtgärdersomnutillkommerminskarvikoldioxidutsläppenmedytterligare600000tonperår. Anna-KarinHattochAndersBorg.

SåvälunderalliansregeringarsomundersocialdemokratiskaregeringarharviktigastegtagitsförattförstärkaSverigesommiljöland.Under2009presenteraderegeringenettomfattandeklimat-ochenergiskattepaket.Alliansentogdärigenometthistorisktstegförattkraftigtminskautsläppenavväxthusgaserochökaandelenförnybarenergi.

Iochmedvårensekonomiskapropositiontarviytterligareettsteg.Medåtgärdersomnutillkommerminskarvikoldioxidutsläppenmedytterligare600000tonperår.

Annons
X

Sverigeärettlanddäravståndenärstora.Förmångaärdetlångtmellanjobbet,bostaden,affärenochbarnensfritidsaktiviteter.Bilenärennödvändighetförattfålivspussletattgåihop.Behovetavattminskautsläppenavkoldioxidikombinationmedstigandeoljepriserhargjortbilresandetdyrt.Samtidigtsomviserbehovetavattanvändabilenärvimedvetnaompåfrestningarnapåmiljön.Förossärdetdärförangelägetattfåframdrivmedelochenfordonsparksomärväsentligtmindreberoendeavfossilabränslenänidag.

Meddetdrivmedelspaketregeringenpresenterartarviettklivmotattytterligareminskautsläppen.

Samtidigtgervitydligaspelreglerochbättrevillkorförteknologiskutveckling,vilketgynnarbådesvenskahushållochföretag.DetärocksåviktigtattvärnaSverigesframskjutnapositionsomtillverkareavbådepersonbilarochlastbilarsamtproducenteravbiodrivmedel.

Dagensreglerinnebärattmöjligheternaattblandaetanolibensinochfettsyrametylestrar(FAME)idieselinteanvändsfulltut.Regeringenavserdärförunder2014införaenkvotpliktsomfördubblaretanolinblandningenibensinochökarFAME-inblandningenidieselmed50procent.TotaltinnebärdetattvifårnyalåginblandningsbränslenmedtiovolymprocentetanolibensinochsjuvolymprocentFAMEidieselpåmarknaden.Kvotpliktssystemetärettmarknadsbaseratstödsystem,somkommersäkerställaenvissmängdbiodrivmedelpåmarknaden.

Mennärenökadandelförnybarenergiitransportsektornsäkerställsgenomkvotpliktärdetintenödvändigt,och,enligtEU-rätten,intehellermöjligtattgeskattelättnaderfördebiodrivmedelsomingårikvotplikten.Regeringenkommeråterkommaunder2013meddetaljernakringhurkvotpliktenskautformas,mengenerelltsettinnebärettkvotpliktssystemattenvissandelavbränsletsomtillhandahållsellersäljsmåstevaraförnybart.

Vidsidanavattförbättraförutsättningarnafördelåginblandadebiodrivmedlenbörhöginblandadebiodrivmedel(tillexempelE85)ochbiodrivmedelsomheltsaknarfossilainslaggesfortsattgodaförutsättningarochkonkurrensvillkorsåattdekanbidratilldenlångsiktigaprioriteringenomenfossiloberoendefordonsflottaochvisionenominganettoutsläppavväxthusgaser.Regeringenkommeridennafrågaåterkommaigodtidföreutgångenav2013.

EtanolochFAMEärbådaförnybarabränslenochminskarutsläppenavväxthusgaser.HuvudregelnenligtEU-rättenärattalladrivmedelskabeskattas.Regeringenharhittillsutnyttjatdemöjlighetersomfinnsattheltskattebefriadessabiodrivmedel.Menensådanskattebefrielsefårinteskeomdetinnebärattbiodrivmedlenöverkompenseras,detvillsägablirbilligareänbensinellerdiesel,eftersomdettastridermotEU:sregelverk.

Förattundvikariskförsådanöverkompensation–ochdeåterkravsomenskildaföretagisådantfallskulledrabbasav–införs2013enlågskattpådenetanolochdenFAMEsomblandasinibensinrespektivediesel.Förslagetberäknasintemedföranågrahöjningaravpumpprisetförbensin2013jämförtmed2012.Eftersominflationenharvarithögreändeninflationsprognossomriksdagenfattadeskattebeslutetutifrån2009sjunkerbensinskatten2013jämförtmed2012.Dettakompenserarförskattenpåbiodrivmedel.Påsåsätttasstegmotbättreförutsättningarförminskadeutsläpputanattkonsumenternadrabbasavhögrepriser.

Förattytterligareminskatransportsektornsklimatpåverkangesocksåfullskattebefrielseförattblandainupptill15procenthydreradevegetabiliskaoljorochfetter(HVO)ireguljärdiesel.DettaförbättrarkonkurrenskraftenförHVO,somärettsåkallatandragenerationensbiodrivmedel–”förnybardiesel”–ochsomblandannattillverkasavrestprodukterfrånskogsindustrin.HVOfinnspåmarknadenredanidagochkananvändasikonventionelladieselmotorerochbidrardärmedtillattförverkligadenlångsiktigaprioriteringenomenfossiloberoendefordonsflotta.

MeddessaåtgärdertarviettstegtillmotalliansensvisionomattSverige2050skahaenhållbarochresurseffektivenergiförsörjning,utannettoutsläppavväxthusgaseriatmosfären.Vårpolitikförhållbaratransporterfokuserarpåattstegvisökaenergieffektivitetenitransportsystemet,påattbrytafossilberoendetochpåattminskaklimatpåverkan.Påsåsättskaparvilångsiktigagodavillkorförattarbeta,drivaföretagochboihelalandetsamtidigtsomviklararavSverigesambitiösamiljö-ochklimatmål.

ANDERSBORG(M)

finansminister

ANNA-KARINHATT(C)

it-ochenergiminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X