Annons
X
Annons
X

Kvoteringbidrarintetilljämställdhet

REPLIK|KVOTERING

Detärviktigtattkvinnor,liksommän,fårsinauppdragtackvaresinkompetens. AnnaMariaCorazzaBildtochSailaQuicklund

Detärdagsattageranuförattkrossaglastaketförkvinnoribolagsstyrelserna.DetskriverVivianeReding,EU-kommissionensviceordförandeochkommissionärförEU-rättsligafrågor, påBrännpunkt7/3.

VihållersjälvklartmedVivianeRedingomattdetfinnsgodaskältillattökarepresentationenavkvinnoribolagsstyrelser.Ientidavekonomiskoroärdetviktigareännågonsinattdranyttaavallaskompetens.AttfåinflerkvinnorpåarbetsmarknadenärettviktigtbidragförattökasysselsättningsgradenochstärkaEuropaskonkurrenskraft.Ettflertalstudiervisardessutompåsambandetmellanflerkvinnoriledandebefattningarochökadlönsamhetförföretagen.

Annons
X

Detärsjälvklartattkvinnorskahasammaförutsättningarsommän,ungaellergamlaattkunnatasigframpåarbetsmarknadenochistyrelser.Mendetkanintevarajämställtattlagstiftaomförturpågrundavkön.DärförärvikritiskatillattEU-kommissionennuövervägerbindandekvoteringsreglerförattkommatillrättamedobalanseniEuropasstyrelserum.

Deallraflestamänniskorsomtarplatsienbolagsstyrelsevillbliutnämndatillsittuppdraggenomförtjänst,intekvotering.Självklartvillviseflerkvinnoristyrelser.Däremottrorviattdetärviktigtattkvinnor,liksommän,fårsinauppdragtackvaresinkompetens.

Politikenharenviktiguppgiftattunderlättaochmöjliggöraförkvinnoratttastyrelseuppdragsamtatt,somregeringengör,främjaföretagandeitjänstesektorn.Kvinnorbehöverfåstörremöjlighettillföretagandeförattpåsåsättstärkasinposition.Egetföretagande,egenkraftochettpolitisktstödärdetsomgerkompetensochmöjligheterideteuropeiskanäringslivetochföreuropeiskastyrelseuppdrag.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Desomhävdarattkvoteringkanvaraettbrainstrumentförattstärkajämställdhetenärutepåtunnis.Problemetärattdetintebaraärkvinnorsomärunderrepresenteradeistyrelser.Omvilagstiftaromkvoteringförkvinnor,skamandåutvidgakvoteringentillattomfattaandraisamhälletsomintehellerutnämnssärskiltfrekventtillbolagsstyrelseuppdrag,tillexempelunga?

  Detärheltuppenbartattdetintegårattlagstiftaomvilkasomskahastyrelseuppdrag.Mengenompolitiskametoderkanvimöjliggöraochstödjaenbreddningavbolagsstyrelserssammansättningar.Dessutomärdetviktigtattviutbildarochharenöppenutnämningsprocesstillstyrelseuppdragen.Detkommeratthastörreeffektänlagstadgadkvotering.

  EnrapportharpresenteratsiEuropaparlamentetsompoängterarattdetavgörandeändåäratttidigtlärabarnombetydelsenavjämställdhet.KortsiktigtkanviskapapolitiskaförutsättningarförattunderlättaochpåskyndaprocessenmotettjämställtEuropaochSverige.Mendetärattitydförändringisamhället,framföralltgenomutbildningavvårabarnochunga,somlångsiktigtkanförändrasynenpåjämställdhet.

  ANNAMARIACORAZZABILDT(M)

  ledamotavEuropaparlamentet

  SAILAQUICKLUND(M)

  riksdagsledamotochordförandeförModeratkvinnorna

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X