Annons
X
Annons
X

Kvinnomordenmåste granskasmereffektivt

Sedanden1januariiårharSocialstyrelseniuppdragattgranskaochutredafalldärkvinnorochmändötttillföljdavvåldfrånennärståendeellertidigarenärstående.Menännuharingetfallutretts,skriverprofessorernaGunHeimerochHenrikBelfrage.

BRÄNNPUNKT|KVINNOVÅLDET

SedanfleraårtillbakadödasiSverigeisnittenkvinnavartredjeveckaavennuvarandeellertidigarepartner. GunHeimerochHenrikBelfrage

Julenstårfördörren.Enhelgförledighetochgemenskap.Menförmångakvinnorochbarninnebärjuletidtyvärrintejulefrid.VarjeårkringjulhelgenserNationelltcentrumförkvinnofridenmarkantökningavantaletsamtaltillKvinnofridslinjen,Sverigesnationellastödtelefonförvåldsutsattakvinnor.

Våldetmotkvinnorharpåsenareårfåtthögreprioritetblandpolitiker,hälso-ochsjukvården,polisen,rättsväsendet,socialtjänstenochandramyndigheter.Storaekonomiskaresurserharsatsatsochlagstiftningenharskärpts.Ändålyckassamhälletintestödjaochskyddavåldsutsattakvinnortillräckligt.Detfinnsfortfarandestorabristerikompetensochrutiner.

Annons
X

SedanfleraårtillbakadödasiSverigeisnittenkvinnavartredjeveckaavennuvarandeellertidigarepartner.Imångaavdessafallharkvinnornatidigaresökthjälpinomsjukvården,rättsväsendetellerandramyndigheterochorganisationer.Trotsdettaharderaslivintekunnaträddas.

Även2012harsammadystrafacit.IfebruariiårmördadestillexempelenkvinnaiMalmöframförögonenpåsinabarn.Hennesföredettasambo,barnenspappa,dömdesihovrättentill17årsfängelseförmord.Hanhadetidigaredömtstillettårsfängelseföratthahållitkvinnaninlåst.Iväntanpåattdetfalletskulleuppihovrättensläpptesmannenfri.Hansöktedåuppkvinnanochhöggihjälhenne.

IjulihöggsenfyrabarnsmammaihjäliTyresöutanförStockholm.Hennesex-make,somsjälvkontaktadepolisen,hartidigaredömtsförmisshandelavkvinnan.Derasbarnvarhemmanärmammandödades.Mannendömdesitingsrättentill15årsfängelseförmord.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dettaärbaratvåfallavalltförmånga.

  Sedanden1januariiårharSocialstyrelseniuppdragattgranskaochutredafalldärkvinnorochmändötttillföljdavvåldfrånennärståendeellertidigarenärstående,enligtlagenomutredningaravseendevissadödsfall.Dettaharidenallmännadebattenkallatsen”haverikommission”.Uppdragetärattutredavilkenhjälpdesomdödatstidigareharfåttavsamhälletochvilkaåtgärdersomvidtagits,ellerintevidtagits,dådesöktstöd.Syftetärattupptäckavarsamhälletharbrustit,attläraavhistorienochattpåsåsättförhindraattflerdör.

  MensomStatskontoretpåpekadeinovemberisinrapport”Efteråtäralltingförsent–Omutredningaravvissadödsfall”harSocialstyrelsenännuinteutrettnågotfalldärenvuxenkvinnaellermandödats.Dettatrotsattövergångsbestämmelsergermyndighetenmöjlighetattävengranskadödsfallfråntidigareår,innanlagenträddeikraft.

  Envälfungerande”haverikommission”skullepåtagligtkunnasättapresspåmyndigheteratttariskbedömningarochefterföljandeskyddsarbeteförutsattakvinnorpåstörreallvarochpåsåsättförhindraflerdödsfall.Mendetärbråttomochfråganmåstefåhögprioritet.Föratt”haverikommissionen”skablieffektivärdetavgörandeattSocialstyrelsenknytertillsiglandetsledandeexperter.

  EnligtStatskontoretharutredningsarbetetfördröjtspågrundavsvårigheterattfåinuppgifter.Detärinteacceptabelt.AllaberördamyndigheterharettansvarförattsnarastmöjligtbidramedunderlagochexpertisförattSocialstyrelsenskakunnagenomförautredningarna.

  Enligtuppdragetskautredningarnafokuserapåsystemfel,ochlämnaensamladrapportvartannatår.Viefterfrågarutöverdettaenrapporteftervarjedödsfall,liktdehaverikommissionersomtillsättsefterstoraolyckor.Detfinnsviktigalärdomarattdraivarjeenskiltfall.Detärocksåavstorbetydelseattdetiförlängningengårattutkrävaansvarförfelsomharbegåtts.

  2013måstebliåretdåstatistikenöverantaletdödadeäntligenvänder.Dåmyndigheternagöralltsomståriderasmaktförattlärasigavtidigaremisstagochförhindraattflerdödas.Dådetblirsjälvklartattallasomisittarbetemöterenvåldsutsattkvinnaskahatillräckligkompetensochvetaexaktvaddeskagöra.Medkunskap,ansvarstagandeochfungeranderutinerkanlivräddas.

  GUNHEIMER

  professor,överläkare,föreståndareNationelltcentrumförkvinnofrid,Uppsalauniversitet

  HENRIKBELFRAGE

  professorikriminologi,Mittuniversitetet,forskningschef,Rättspsykiatriskaregionkliniken,Vadstena

  Flerdebattartiklaromkvinnovåld:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X