Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Carolina Neurath: Kundilskanmärksinteibankernasrapporter

DetråderingatvivelomattSwedbanksvdMichaelWolflevereradeettstarktresultatpåonsdagsmorgonen.DetkommerdagenefterattNordealaframennyrekordvinst.Alltpratomsvårigheterattdrivabankverkarhastannatvidhögljuddasnyftningar.

Bankchefernaklagargärnapåetttufftlevnadsklimatmedökaderegleringarochskakigafinansmarknader.Mångabedömareantarocksåattdetblirsvårareframöverförbankernamedalltmermedvetnakunder.Dettilltaganderänteupproretochökadpresspåatterbjudabilligafonderbordepåverkabankerna.Ochkanskeväntasenmörkareframtid.Menänsålängesynsinteminstaspåravintjäningsproblempåresultatraderna.Tvärtomverkardetvarafortsattgalastämninginneibankpalatsen.

Swedbanksresultatför2012årsförstakvartaluppgicktill3,4miljarderkronor.Detärenkraftigökningmotkvartaletinnan.

Denabsolutviktigasteintäkten,räntenettot,fortsätterattnånyahöjderhosSwedbank.Denvisarvadbankentjänarpåskillnadenmellansinin-ochutlåning,alltsåinlåningsräntorochutlåningsräntor.Räntenettotökademed5procenttill5,2miljarderkronorfrånföregåendekvartal.Jämförtmedförstakvartaletförettårsedanmotsvararökningenhela17procent.

Annons
X

Iblandlikställsräntenettolitemissvisandemedmarginalenpåbolån.Detkanvarafelaktigteftersomdetärmycketannatsompåverkarräntenettot,inteminstvolymen.MenutlåningsvolymenhosSwedbank,somenavSverigesstörstabolånebanker,förblevoförändrad.”Avmattningenpåmarknadenförbostadsutlåningfortsatteunderinledningenav2012”,skriverbankenisinkvartalsrapport.Swedbanksutlåningsvolympåbolånstodiprincipstill,medanvinstenökade.Detbetyderheltenkeltattbankenunderåretsförstakvartaltjänademerpengarpåsinabolånekunder.Ellersombankenlitediskretuttryckerdetimittenavden45sidorlångarapporten:

”Nyutlåningsmarginalenpåbolånstabiliseradesunderförstakvartalet.”

Däremotpressadesmarginalernanågotpåinlåningssidanpågrundavdenlågaräntan.Swedbankärenavdestorbankermedstörstfokuspåhushållochprivatkunder.Idetrebankersomhittillspresenteratsinarapporterärdettydligtattdetframföralltärdensvenskakontorsverksamhetsomgårstarkt.Detblirdärmedocksåglasklartattdenalltmerväxandekundilskanintesynspåresultatraden.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sesvenskarnasboräntor

  svd.se

  Falkengren:Fegtatthasammagubbari15år

  blog.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X