Annons
X
Annons
X

Krokodilerfastitullen

3619krokodilervarilastbilarpåvägfrånVietnamföratthamnapårestaurangeriKinanärfraktenstoppades.BeslagetvarextraviktigteftersomdethandladeomdenutrotningshotadeartenSiameskrokodiler.

DetvardenstatligakinesiskanyhetsbyrånXinhuasomrapporteradeomdenovanligalasten.PoliseniGuangdong-provinsenhadeblivitförvarnadeochnärdestoppadelastbilarnahittades3619krokodiler,somsannoliktfångatsiVietnamochnuvarpåvägattsäljastillrestaurangägareiregionen.42avdjurenhadedöttavdenhögatemperaturen,menövrigakrokodilerfördesförbehandlinghosveterinärer.

IntervjuadavnyhetsbyrånXinhuauppgavZhengYuanying,ansvarigförenkinesiskmiljörörelse,atthangladdesöverattregeringenökatinsatsernamotsmugglingavexotiskadjur.Siameskrokodileruppgesvaraspecielltnäringsrika,mendenfrämstaanledningentillattdebetingaretthögtprispåmarknadenärkinesernalustattprovaexotiskamaträtter.

–Människorvetattdetärolagligtattsäljadjursomkrokodiler,mendeäterdemiallafallnärdefinnspåmatsedeln,sadeZhengYuanying.

Annons
X

Siameskrokodilen,somärensötvattenskrokodil,befaradesibörjanav1990-taletvarautrotningshotad.Senareårsundersökningarhardockvisatattdenfortfarandefinns,framföralltiländersomKambodjaochVietnamn.

Enannansmugglingavkrokodilfick2010betydligtallvarligarekonsekvenser.DetvarenmanpåvägfrånKongosomhadeenkrokodilmedsigombordienstorsportväska.Krokodilenkomlösochskrämdeflygvärdinnansomåtföljdavtjugotaletpassageraresprangmotcockpit.Planetförloradebalansenochstörtadeiettbostadsområde,allapassagerareutomen,somkundeberättaomhändelsen,dog.

Ävenkrokodilenöverlevdekraschenmenslogsihjälavbyborpåplats.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De3578överlevandekrokodilernasomtogsvidtulleniKinahardockgodachanserattöverleva.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X