Annons
X
Annons
X

Kollektivavtalenhämmarbådecheferochmedarbetare

Denindividuellalönesättningenfinnsinteiverkligheten.Ienstorundersökningbland1200cheferuppgerendastenavfyraattmedarbetarekanpåverkasinlöngenomattpresterabättre.Denhårdastyrningenavlönernaäromodernochorättvis,skriverAnnikaEliasochJohanFrisö,chefsorganisationenLedarna.

Endastenavfyracheferuppgerattmedarbetarnaihögutsträckningkanpåverkasinlöneutvecklinggenomattkämpa,presteraochnåuppsattamål,skriverartikelförfattarna.

Endastenavfyracheferuppgerattmedarbetarnaihögutsträckningkanpåverkasinlöneutvecklinggenomattkämpa,presteraochnåuppsattamål,skriverartikelförfattarna. Foto: JESSICAGOW/SCANPIX

Attberövachefernamandatetöverlönenärattberövademettavledarskapetsviktigasteverktyg. AnnikaEliasochJohanFrisö

Fördetstoraflertaletarbetandesvenskarmåstemedierapporteringenomdensåkalladeavtalsrörelsentesigtämligenobegriplig.Ochviförstårdem.

Viddethärlagetfinnsmångaundersökningarsomvisarattdeflestasomjobbar,ochförvarjegenerationalltfler,villochförväntarsigattlönenskabestämmaspåarbetsplatsen,direktmellanmedarbetareochchef.

Annons
X

Ändåfortsättermångaarbetsgivarorganisationerochfackförbundattfjärranfrånfikarummendikteraprocentsatser,individgarantier,minimiutrymmenochannandetaljstyrning.

Detäromodernt.Detärorättvist.Detgårpåtvärsmedvadmedarbetarnasjälvavill.

MenennyundersökningsomviichefsorganisationenLedarnahargenomfört,ochsomvipresenteraridag,visarattdenomodernasvenskamodellendessutomharentidigarefögauppmärksammadkonsekvens–dentvingarsvenskacheferattvaradåliga.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Modernamedarbetareförväntarsigmodernachefer.Ochenbramodernchef,enligtmedarbetarna,behandlarallasomindivider.Honellerhanserochuppmuntrarvarochensförmågorochinsatser.

  Därförärlönenettsåviktigtverktygpåenmodernarbetsplats.Detärilönesättningensommedarbetarenkonkretkanblipremieradföransvarstagande,engagemangochuppnåddamål,heltenkeltgenomattchefengermedarbetaresompresterarbrabättrebetaltändesompresterarsämre.

  Vårundersökningblanddrygt1200chefermedpersonalansvarvisarförvissoattdeflesta–knappttvåtredjedelar–arbetarheltellermestadelsmedindividuellalönerpåsinarbetsplats.

  Menundersökningensfördjupandefrågorvisarattdenindividuellalönesättningenistorastyckenärenillusion.

  Endastenavfyracheferuppgerattmedarbetarnaihögutsträckningkanpåverkasinlöneutvecklinggenomattkämpa,presteraochnåuppsattamål.Baraenavtrecheferharfulltellerstortmandatfrånsinaöverordnadeattsättalönerutifrånmedarbetarnasförmågaochinsats–övrigatvåtredjedelarärbakbundnaavettgivetekonomisktutrymme,ellerharingetekonomisktmandatöverhuvudtaget.

  Ochomodernakollektivavtalärtyvärrdenfrämstaorsakentillattlönesättningenintefungerarsomcheferochmedarbetarevill.

  Förävenkollektivavtalsomslårfastattlönesättningen,somdetbrukarformuleras,”skavaraindividuellochdifferentierad”lämnaripraktikenytterstbegränsatutrymmeförolikheter.NärforskarenElizabethNeuMorénundersöktedenindividuellalönesättningenpåetttillverkningsföretagundertreårfannhontillexempelatttrefjärdedelaravdesamladelöneökningarnabestodavgenerellapåslagochhögrelägstalöner.Skillnadenilöneutvecklingmellanfabrikensbästaochsämstamedarbetarevarbaranågraynkahundralappar.Decentraltfastslagnapotternafungeradeidetlokalalönearbetetintesomettgolvatttaavstampifrån,utansometttaksominteficköverskridas.

  Vårundersökningbekräftarochförstärkerdenbilden.Treavfyrachefertyckerattkollektivavtaletpåderasarbetsplatsgerdemsmåelleringamöjligheterattbelönaduktigamedarbetare.Attavtaletärbegränsandeärdessutomdetklartvanligastesvaretnärchefernafåruppgevadsomärallrasvårastilönearbetet.

  ForskarenElizabethNeuMorénställerisinundersökningdenretoriskafrågan”Ärenlöneskillnadpå100kronormotiverande?”,ochsvaretpådenfråganärförståsnej.

  Attberövachefernamandatetöverlönenärattberövademettavledarskapetsviktigasteverktyg.Utanmandatblirhelalönearbetetettspelförgallerierna,vilketförståsskadarrelationenochtillitenmellanchefochmedarbetare.

  Ochdettyckerocksåchefernasjälva.Avdechefersomharfulltmandatattsättaindividuellalöneruppgertrefjärdedelarattlönesättningenhjälperdemattvaraenbrachef–blandcheferutanmandatärmotsvarandeandelbaraenavsex.

  Innebördenavdettaärkortochgottattomodernaavtaltvingarmångasvenskacheferattvaradåligamotsinvilja,ochtvingarmedarbetarnaattståutmedchefersomärmycketsämreänvaddeharförmågaochkompetensattvara.

  Mendeomodernaavtalenlederintebaratillattchefernablirdåligaurmedarbetarnasperspektiv,utanocksåfrånföretagetsellerorganisationenssynvinkel.

  Verksamhetenskravpåenbrachefärattdennelevererarresultat,såvälorganisatoriskaochkvalitetsmässigasomekonomiska.Ochhälftenavchefernaiundersökningenuppgerattdeskullekunnalevereraettbättreresultatomdefickmerattsägatillomgällandelönesättningen.

  Detärmedandraordingensomvinnerpådeomodernaavtalen.Intemedarbetarna,somvillattarbetsvillkorenskabestämmaslokalt.Intecheferna,somavhändsettavsinaviktigasteverktygförledarskap.Inteverksamheten,somblirsämreändenhadekunnatvara.

  Ochansvaretfördettamisslyckandeliggerpåsåvälfackförbundensompåarbetsgivarorganisationerna.Detärdeförstnämndasomiregeldriverpåförolikatyperavgarantierochgenerellahöjningar,ochpåsåsättkrymperutrymmetfördeindividuellalönersomdeiretorikenoftasägersigförespråka.Detärdesistnämndasmedlemmar–företagen–somoftamissbrukarcentraltfastslagnaprocentsatserföratthållatillbakalönekravenlokalt.Ocksådetistridmotdeindividualistiskaprinciperarbetsgivarnabrukarbekännasigtill.

  Iårets,ochframtidens,avtalsrörelserhoppasviattbådaparterkanläraavdessamisstagochmisslyckanden.Modernaavtalflyttarutmaktenöverlönochledarskaptilldenenskildaarbetsplatsen.Medensådanordningkanavtalsrörelsenblinågotdearbetandesvenskarnasjälvadeltariochförståriställetförattkonfunderadeläsaomitidningen.

  ANNIKAELIAS

  ordförandeLedarna,Sverigeschefsorganisation

  JOHANFRISÖ

  ledarskapsexpertLedarna,Sverigeschefsorganisation

  Annons
  Annons
  X

  Endastenavfyracheferuppgerattmedarbetarnaihögutsträckningkanpåverkasinlöneutvecklinggenomattkämpa,presteraochnåuppsattamål,skriverartikelförfattarna.

  Foto: JESSICAGOW/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X