Annons
X
Annons
X

KoenigseggavbryterSaab-köpet

ChockbeskedKoenigseggGroupavbryterköpetavSaabAutomobile.Igåreftermiddagkombeskedet.–Viharvaltattdraihandbromsen,sägerChristianvon­KoenigseggtillSvDNäringsliv.Klockanklämtarnuförden­klassiskasvenskabiltillverkaren.

Saab-konkursen

Tidigareartiklar

Klockan17den24november2009kanbliettödesdigertklockslagförsvenskbilindustri.DåmeddeladeägarenGMochdentilltänktaköparenKoenigseggattförhandlingarnaomettförvärvavSaabAutomobileharavslutats.Dettatrotsattdetdensenastetidenkommitendelteckenpåattaffärenvarpåvägattgåilås.FörentidsedanfickSaabgröntljustförettlånfrånEIBochsåsentsomiförraveckankombeskedetatt90personerskulleåteranställasiSaab-fabriken.

–Hurtråkigtdetänärsåförattinteskapaännustörreproblemvidettsenaretillfällesågörvidethärnu,sägerChristianvonKoenigsegg.

Hansägerattdetintefannstillräckligtmedtid.

Annons
X

–Viharjobbatdygnetruntisexmånaderförattförsökafåruntdethär.MycketpekadeåträtthållochviharmångapartermedossmenfortfarandeärtidsramarnasvåröverskådligaochundertidenkaninteSaabsättaigångmedaffärsplanenochgöradetsommåstegöras.Saabblöder.

Menvissteniintedetförrännu?

–Nej,viharhelatidenhoppasattaffärenskavaraklarförstaoktoberochsedanvardetinnannovembersutgång.Nukanviseattävenomallaparterjobbaråträtthållochharrättviljaochinställningsåserdetinteutsomattvikankommatillettavslutdenärmasteveckorna,sägerChristianvonKoenigsegg.

Hanmenarattdetändrarhelaaffärsplanenochatthansgruppdärförharvaltattdrasiguraffären.

–Detkännsoerhörttråkigt,framföralltkännerviväldigtmycketmedallaanställdapåSaab.Mångaharvaritväldigtduktigaidenhärprocessen.Vibeklagarattviintekundegenomföraaffären.

Ärdetettbeslutsomnikanomvärderaundernågraomständigheter?

–Jagvillintespekuleramensomförutsättningarnaärmeddehärtidsramarnasåharviintemöjlighetenattfortsätta.Detärsvårtattsägahurframtidenserut.

VadskulleduviljasägatillenSaab-arbetareiTrollhättan?

–Vikänneroerhörtfördemochdetärväldigttråkigtattdetharblivitsomdetblivit.

KinesiskaBeijingAutomotiveIndustryHoldings,BAIC,somhargåttinsomdelägareiKoenigseggGroup,ställerfortfarandeuppmedpengar,enligtChristianvonKoenigsegg.

–Ja,detgörde.Mennuharvidragitihandbromsenochdetkanjagintesvarapåvaddetinnebärförderasdel.

NorrmannenBårdEkersomocksåingåriKoenigseggGroupspårnuattSaabgårunder.

–Tyvärr,såserviattdetärdetsomkommeratthända,sägerhantillTT.

Hanseringenannanköpare.

–Jaghadehoppatsattjagkunnatsvarajapådenfråganmentyvärrkännerjagintetillnågonannan,sägerBårdEker.

IettpressmeddelandeuttryckteGMbesvikelseöverbeskedetfrånKoenigsegg.GMuppgesnufunderapåSaabsframtid.Menredanidag,onsdag,kommersnaranattbörjadrasåtkringSaabsomblöderpengarvarjedag.

EnligtSven-ÅkeBerglie,vdförFordonskomponentgruppenkommerunderleverantörernaattomedelbartdraöronenåtsigochkrävakontantbetalning.

–Detkommerdegaranteratattgöra.Redaninnandethärhändefannsdettveksamheter,sägerhan.

EnligtBerglieserdetnumörktutförSaab.

–Nuärdetväldigtlitenchansattdethärräddas.

SaabsvdJan-ÅkeJonssonsägertillEkotatthanblevinformeradsentpåmåndagskvällen.

–Detärklartattallainklusivemigsjälvärväldigtbesvikna.Vihararbetatsålängemeddethärochdetärklartattdetärenbesvikelseattintekommaimål.

–NuskaGManalyserasituationenochbeslutavilkaalternativsomfinns.Jagkanintespekuleraivaddetkommerattbetyda,vifåravvaktadenanalyssomGMgörjustnuochsomkommerattvaraklarinästavecka.Dåförstkanvisägavadsomkommeratthända,sägerJan-ÅkeJonsson.

Beskedetkomsomenchockfördeinblandade,inteminstiSaabshemstadTrollhättan.PaulÅkerlund,ordförandeförIFMetallpåSaab,fickettsamtalfrånJan-ÅkeJonssonsentpåeftermiddagen.

–Detvarjävligttråkigtatthöra.Detkomväldigtöverraskande.Vihadeingaindkationerpådetta,vitroddeattmanvarinneislutförhandlingarna,sägerhantillSvDNäringsliv.

Hantyckerinteatthanfåttenbraförklaringän.

ÄrdethärslutetförSaab?

–Detvilljagändåintetro.Mendetärklart,dethärvarintebra.Detärettordentligtbakslag,detäringetsnackomdet.

VadkanräddaSaab?

–Jagvetinte–vimåsteanalyseraläget,detärförtidigtän.VimåstejusehurGMställersig,deärändåägare.Menjustnuärstämningenintepåtopphär.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X