Annons
X
Annons
X

Klimatpanelenmittistormen

IFRÅGASATT.FN:sklimatpanelIPCCsammanställerrapporteromtillståndetpåjordensomvärldensledarelutarsigmot.Menpanelenharkritiseratshårtsedanflerafelupptäcktsiklimatrapporterna.HurskaIPCCåterskapaförtroendet–försigsjälvochforskningen?

Klimatpanelenärmörbultadefterskandalenmedfelaktigapåståendenomklimatförändringarna,ochuppgifteromattforskaremanipuleratklimatdata.

Klimatpanelenärmörbultadefterskandalenmedfelaktigapåståendenomklimatförändringarna,ochuppgifteromattforskaremanipuleratklimatdata. Foto: APPHOTO/KALAMAZOOGAZETTE,TAYAKASHUBAANDDAVEMARTIN

GENÈVE.KlimatforskarevärldenöverfamlarefterettsättattkommaurförtroendekrisensomskakarFN:sklimatpanel,IPCC.Åsikternagårisäromhurpanelenskaarbetaiframtiden.”Geforskarnamerfrihet”,tyckersvenskeklimatprofessornLennartBengtsson.”Skippaovetenskapliglitteraturochsatsapåkortarerapporter”,föreslårandra.

Klimatpanelenärmörbultadefterskandalenmedfelaktigapåståendenomklimatförändringarna,ochuppgifteromattforskaremanipuleratklimatdata.MångaifrågasätterIPCC:strovärdighetochklimatforskningeniallmänhet.Siffrornaöverhurmångasomtrorpåenglobaluppvärmningdalar,visaropinionsundersökningar.

Vadharhänt?

Annons
X

Nyhetenkomden24novemberförraåret.ÖvertusenmejlmellanklimatforskarevidbrittiskaUniversityofEastAngliaochandrauniversitetladesplötsligtutpåwebbentillallmänhetensbeskådande.Mejlväxlingentolkadessomattklimatforskarnaförsöktmanipuleradatasomstöttarteorinomglobaluppvärmningsamtblockeratmotsägandedata.

Någraveckorsenarekomnästasmäll,utandirektkopplingtillEastAnglia-krisen.RadermedfelaktigheterradadesuppurIPCC:sklimatrapport2007.Klimatskeptikernajubladeochexemplenkomsnabbtattkallas”Glaciergate”,”Amazongate”,”Africagate”,”Seagate”och”Hurricanegate”.FörstioffentlighetensljuslandadefeletomHimalayasglaciärer.

–Felenärmycketpinsamma.Menännuallvarligareärattvissaforskarevelatutestängaandrauppfattningar.Detärfullständigtoacceptabelt,sägerprisbelönteklimatforskarenLennartBengtssonsomärledamotavsvenskaVetenskapsakademien.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  HurreageradeIPCC?

  MångahäpnadeöverreaktionenfrånIPCC-ordförandenRajendraPachauri.Hanavfärdadeanklagelsernasom”voodoo-vetenskap”ochpåhittfrånklimatskeptiker.FörstenveckasenarekomuttalandetattIPCC”beklagardåligtillämpningavvåraprocedurer”.

  –IPCCharageratklumpigtochbörvaramycketmerproaktivanärkriseruppstår.Debordehagåttutdirektochkommuniceratfelaktigheterna.IställetläcktenyhetenutimediernaochIPCChamnadeiförsvarsposition,anserSvanteAxelsson,Naturskyddsföreningensgeneralsekreterare.

  Varförfungeradeintefaktakontrollen?

  Dettaärettstortfrågetecken.Hurkundefelaktigheternaöverlevafleraomgångaravexpertgranskning,ochinteuppmärksammasförräntvåårefterpubliceringavrapporten?Ingabrasvargesochmångamenarattdethandlaromrentslarv.Andra,somIPCC-författarenprofessorOttmarEdenhofer,sägeratt”detfinnssifferfeliallavetenskapligarapporter”.MenommanlåtitenglaciärexpertkontrollerakapitletomAsienhadefeletomHimalayasglaciärertroligenupptäckts.

  HurhartrovärdighetenförIPCCochklimatforskningpåverkats?

  IPCC:strovärdighettyckshafåttenrejältörn,inteminsteftersomallafelaktigheterinnebarenöverdriftavdenglobalauppvärmningen.Människorblevförvirradeochklimatskeptikernafler.

  Misstronavspeglasiopinionssiffrorna.Nästanhälftenavamerikanernatroratthotetfråndenglobalauppvärmningenäröverdrivet,högstasiffranpå13år,enligtenfärskGallupstudie.EnbrittiskIpsos-Mori-studievisarattandelensom”definitivt”trorpåklimatförändringarnaharminskatfrån44till31procentundersenasteåret.

  MensamtidigtfinnsdetingentingsomtyderpåattIPCC:sgrundläggandeslutsatsärfel:attjordenblirvarmaretillföljdavmänniskansaktiviteter.

  –DettaharinteökattrovärdighetenförIPCC,menmisstagenförändrarinterapportenshuvudresultat,understrykerOttmarEdenhofer.

  Vadhändernu?

  IPCChartillsattenoberoendeexpertpanelsomskautredaklimatkontroversen.En”reparationsdebatt”pågårredan.Vissaärdrastiska,somholländskeklimatforskarenAntonImeson,somtyckeratt”IPCCskabytanamnochblidelavnågotannat”.Andratyckertvärtom,attIPCCskaskaffamerpersonalförattkontrollerarapporterna.

  Icentrumavdebattenstår”grålitteratur”–rapporterfrånintressegruppersominteärvetenskapligtgranskade.Debörinteanvändasmerefterfadäsenmedglaciärrapporten,tyckermånga.

  –Manböruteslutakällorsomintegenomgåttvetenskapliggranskning,deökarriskenförfelaktigheter,tyckerSvanteAxelssonochLennartBengtssonsägeratt”grålitteraturabsolutinteskaanvändas”.

  IPCCanserändåattdessarapporterfåranvändas,menskanagelfarasochvaratillgängligaförvetenskapliggranskning.

  HeltklartstårattIPCCmåsteskaffabättrerapportgranskare,ochäveninkluderaklimatskeptikerblandförfattarna.

  –Detärenormttryckpåatthaförfattaremedolikavetenskapligbakgrundocherfarenhet,sägerIPCC-författarenChrisField.

  LennartBengtssontyckerattforskningenmåstevarabredare.

  –Klimatforskarnamåstegesmerfrihet.MångaäroerhörtfrustreradeöverattIPCCharettförenklatsynsättochdetaljstyruppdragen,sägerhan.

  DetsägsocksåattIPCCbörbytaspår;läggadestoraklimatrapporternapåhyllan,ochiställetsatsapåkortarerapportersomkankontrollerasochuppdaterassnabbare.IPCCföreslåsävenutvecklaenvetenskapligWikipedia,somkontinuerligtuppdateras.

  –Detskullekanskemediernagilla.Menklimatetärnågotsomskastuderaslångsiktigt.Jagseringenpoängmedkortarerapporter.Problemetmeduppvärmningenärdessutomvälkänt–menpolitikernalyckasintegöranågotåtsaken,sägerLennartBengtsson.

  Annons
  Annons
  X

  Klimatpanelenärmörbultadefterskandalenmedfelaktigapåståendenomklimatförändringarna,ochuppgifteromattforskaremanipuleratklimatdata.

  Foto: APPHOTO/KALAMAZOOGAZETTE,TAYAKASHUBAANDDAVEMARTIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X