Annons
X
Annons
X

Kanotsvenskarnakörförmedalj

BådeAndersGustafssoniK1:anochK2:anmedMarkusOscarssonochHenrikNilssonärklaraföronsdagenskanotfinaler.

–Dethärhandlarom99procentförberedelserochtreminutersurladdning,sägerHenrikNilsson.

HenrikNilssonklapparMarkusOscarssoneftersemifinalen.

HenrikNilssonklapparMarkusOscarssoneftersemifinalen. Foto: ARMANDOFRANCA/AP

Ettnytttävlingsformatmedväldigtsnävatidsmarginalermellanloppen,bjödpåentuffmåndagförkanotisterna.

Menallaklaradeprovet.AndersGustafssonkvaladeintillfinalengenomattvinnasittförsöksheat,ochsedanbaraendrygtimmesenarekommatreaisittsemifinalheat.Deträcktetillfinal.

Gustafssonsåginteutattpaddlaförfullt–hanbevakadesinplatsiracetdärdefyraförstaivarjeheatgicktillfinal,ochverkadehabetydligtmerattge.

Annons
X

Mensåtycktehanintesjälv:

–Detkändesriktigtbra.Jagfickutprecisalltjaghade.Nuärdetbaraattladdaomochförsökagörasittlivsloppigen,sadeGustafssonefterracet.

FörK2:anmedåterförenadeMarkusOscarssonochHenrikNilsson,silvermedaljöreriSydney2000ochguldmedaljöreriAten2004,gickförsöketochsemifinalenocksåproblemfritt.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mendärvartidsmarginalernaändåsnävareochtävlingsformatetdessutomsåraffineratupplagtattsegrareniförsöketgickdirekttillfinalen,medanövrigafickennychansisemifinalerna–bara50minutersenare.

  RedanföreförsöketlovadeOscarssonochNilssonattdetskullebliett”titta-och-se-lopp”,därsvenskarnaunderloppetskulleavgörahurdeskulleköra:attgåförfulltochmissadirektplatsenifinalenskullejukunnabliödesdigertisemifinalen.

  Detblevsomdetänkt.

  NärungerskaK2:anmedRudolfDombiochRolandKokenydrogivägslogsvenskarnaavpåtakten,varnärafemsekunderefterimål-ochsparadekrafterförsemin.

  Bådaförsökheatenficksammautseende:idetandraheatetförsvanntyskarnaHollsteinochIhleivägochvarfyrasekunderföretvåornaimål,medanövrigafältetvilade.

  Enbrataktikförsvenskarnasomdockvilletestamera.Isemifinalenblevdetracingmellandenblå-gulaK2:anochdenaustraliskaduonSmithochWallace.

  Svenskarnavannheatet:

  –Iochmedattvislogavlitepåtakteniförsöketvillevigöraettmaxuttagisemifinalen,sadeHenrikNilssonefterloppet.

  –Vilyckadesmeddet,ochfickkännapåriktig”tusenlunga”.Manlågochhostadeefteråt.

  –Detstorakruxetidenhärplaneringenäratttasigtillfinal.Senärdetbaraattköraförmedalj,sadeHenrikNilssontillSvD.

  Finalernakörspåonsdagförmiddag.

  MISSAINTE: FöljOSdirektmedLondonlive

  OS-guider:

  Annons
  Annons
  X

  HenrikNilssonklapparMarkusOscarssoneftersemifinalen.

  Foto: ARMANDOFRANCA/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X