Annons
X
Annons
X

Kampanjmotmejlspaning

PåonsdagmorgonröstarriksdagenomregeringensförslagattutökaFRA:smöjligheterattläsamejlochsms.Tillsdessförsökerdeborgerligaungdomsförbundenövertygasinapartikamraterattröstanej.

OppositionenhardeklareratattdendennagångskasäganejtillförslagetattlåtaFRA,Försvaretsradioanstalt,fåsignalspanapådekablarsomtransporterartelefontrafik,e-brevochannaninternettrafiköverSverigesgränser.

Menmotståndetgåröverblockgränsen–ävendeborgerligaungdomsförbundenanserattförslagetäralltförintegritetskränkande.

MUF-ordförandenNiklasWykmanmenarattdetärdagsfördemoderatariksdagsledamöternaattvisaett”personligtansvar”.

Annons
X

Ungdomsförbundetnamngavigåråttam-ledamötersomdevillskaröstanejförattdevaltsiniriksdagenmedstödavMUF:

–Manskaröstanejförattdethärärenmassavlyssningskampanjavallasvenskar,ochalltid.Ochkanmantillåtadetsåinskränkermanpåmänniskorsfrihet,sägerNiklasWykman,somtroratttillräckligtmångaborgerligaledamöterkommerattröstanejförattförslagetskafalla.

FredrickFederley,förreordförandenförCUF,Centerpartietsungdomsförbund,haranmältatthanskatalaunderriksdagsdebattenomfrågan.

Hanvåndasdockännuomhurhanskarösta.TillSvDsägerhanattargumentetföratthanskatryckapåja-knappenärrentkarriärmässigt:

–Detärattingeniregeringenskabliargpåmig.Attingenideandraborgerligapartiernaskabliargpåmig.

KarinEnström,moderatledamotavförsvarsutskottet,anserdäremotattdetärviktigtattdeborgerligaföljerpartilinjen:

–Detärförattvipåettbättresättänidagskakunnaskyddasvenskarochsvenskaintressen.Detärregeringensansarochskyldighetattskyddasinamedborgarefråninternationellterrorism,grovbrottslighetellereventuellamilitärahot.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X