Annons
X
Annons
X

Kaffeflickaochaskänkablandnyasteorden

Askänka,kaffeflickaochstupstockspolitik.Därärnågraavnyordensomkreeratsellerblivitvanligareunder2010ochsompresenterasiSpråkrådetsårligalista.

Ochfrånochmednukanmanockså bjästaommanärsålagd:detvillsägatapartiförenförövareavettbrottochmobbaoffret.

Ettaskmolnsomsattefleraspårisvenskaspråket,vulkanutbrottetpåIsland.

Ettaskmolnsomsattefleraspårisvenskaspråket,vulkanutbrottetpåIsland. Foto: AP

Detärhändelsernaimars2009iBjästautanförÖrnsköldsviksomnufastnatsåpassisvenskensmedvetandeattettegetverbskapats.Detsomhändedåvaratten14-årigflickavåldtogsmendetvarförövarensomficksympatiochstödmedanflickantvingadesflyttafrånorten.

Språkrådetpresenteradeidagsinlistaövernyaord,ellerordsomökatfrekventianvändning,under2010.Sommankanväntaärmångaordkonstruktionersomharmedinternetochsocialamedierattgöra.Mankantillexempelhållabloppis,alltsåsäljasakermantröttnatpåviasinblogg.Facebooka,spotifieraochwikiläckaärandrasådana.

Kaffeflickaärnumera,efterbokenomkungen,enungkvinnasombjuditsin”somnågotsötttillkaffet”påenherrmiddag,enligtSpråkrådetsdefinition.

Annons
X

FleranyaordhärrörfrånvulkanutbrottetpåIsland,somaskbränd,askstoppadochvulkanresa.Händelsenlämnadeocksåaskänkorochvulkanänklingareftersig.

Annons
Annons
X

Ettaskmolnsomsattefleraspårisvenskaspråket,vulkanutbrottetpåIsland.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X