Annons
X
Annons
X

Juicefarligareförtändernaäncola

JuicefrätermerpåtändernaänCoca-Cola.DetvisarSvD:sexperimenttillsammansmedKarolinskainstitutetomhursuradryckerpåverkarvåratänder.Medankariesharminskatkraftigtdesenasteårtiondenaharfrätskadorseglatuppsomennyfolksjukdom.

(uppdaterad)
En40-årigkvinnasomsedantonårenlideravBulimianervosa,vilkethargjortatthonregelbundetkräks,vilketihopmedhårdochintensivtandborstningochetthögtintagavcolakraftigtskadartänderna.

En40-årigkvinnasomsedantonårenlideravBulimianervosa,vilkethargjortatthonregelbundetkräks,vilketihopmedhårdochintensivtandborstningochetthögtintagavcolakraftigtskadartänderna. Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA.

KariusochBaktusäroskyldigadenhärgången.Detnyahotetmottandhälsanfinnspådittfrukostbord,pågymmetochidittkylskåp.Dethandlaromdentalerosion,hurdenalltstörremängdensuradryckervikonsumerarfräterborttandytan,lagerefterlager.

SuradryckermedettpHunder5,5löserupptandemalj.DetgällerdryckersomCoca-Cola,menävensmaksattvitamindryckochvanligfrukostjuice.

CHATT: Vadärfarligtfördinmun?LäschattmedFolktandvården!

Annons
X

SvDbestämdesigattutföraettexperimenttillsammansmedforskarepåTandläkarhögskolanvidKarolinskainstitutetiStockholm.PåtvåskoloriBagarmossenisödraStockholmharsexåringardesenasteveckornasamlatintändersomdehartappat.Tändernaharvihämtatochskickattillforskarnaslaboratorium.Deharsedanlagtsiolikavätskor,såsomCoca-Colaochkolsyratsmaksattvatten.

Vivillehasvarpåhurtändernapåverkasavdesuravätskorna.Hurmycketskulledepåverkaseftertiodagar?Skullederentavlösasuppheltsommytensäger?

NärforskarnapåTandläkarhögskolanvägdetändernaefterexperimentetblevdeförvånade.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Häpnadsväckandemycketavtandmassanhadeförsvunnit.Detsomöverraskademigmycketärattcolanintevarvärst,sägerLenaKarlsson,lektorpåKarolinskainstitutet.

  Iställethadebådefrukostjuicenochvitaminvattnetfrättmerpåtändernaäncolan–drygt11procentavmjölktandensomlågijuiceförsvann.

  Iexperimentettestadeforskarnaävensjutänderfrånvuxnaisammadrycker,dessapensladesdelvismedvax.Vuxentändernautvärderadesmedenannanmätmetodsomtidigarebaraanväntsförattspårakaries.Närljusienspeciellvåglängdträffartandensynsdefriskaytornasomskyddadesavvaxetsomneongrönafält–densönderfrättaytanäriställetmörk.

  –Effektenpåvuxentändernastämdemeddenvisågpåbarntänderna,vissatändervarsåskadadeattdetgårattsemedblottaögat,sägerLenaKarlsson.

  Närdetgällerfrukostvanorpåpekarhonattmyckethandlaromvilkamängderochnärmandricker.

  –Ettglasjuicetillsammansmedfrukostärintespecielltfarligtmenmångagårochborstartändernadirektefter–dåkanmanserejälafrätskadorefteretttag.

  Närmandrickerelleräternågotsurtmjukasnämligentandensemaljuppochkanlättslitasbortavtandborstningellergnisslandetänder.

  Resultatetärslitnatänder,ilningarochvärk–samtislutändaningreppsomkankostatusenlappar.Svenskforskningvisarattfrätskadornaärpåvägattutvecklastillennyfolksjukdom.

  –Denallmänterkändauppfattningenblandforskareärattfrätskadorblivitettalltvanligareproblem–ochattutvecklingengåttsnabbt.Epidemiärettstarktord,mendetharplötsligtblivitväldigtviktigtatttahänsyntilleftersommångaungdomarharbekymmer,sägerAnn-KatrinJohansson,expertpådentalerosion.

  Honharstuderatfrätskadorsedantidigt90-tal,dåhoninternationelltvarenavdeförstaattfokuserapåfrätskadornärhoniettprojektiSaudiarabienmärkteattmångaungamänhadeproblemmedfrätskador–ochdrackmycketläsk.Sedandessharforskningsområdetväxtochharnubörjatfåalltmeruppmärksamhet.

  –Sermanpåorsakernatillskadornahosungdomarsåärdetjustoftasuradrycker.Denkonsumtionenharökatenormt.Ochideyngretonårenförvärrasskadornasnabbt,sägerAnn-KatrinJohansson.

  Surhetsgraden,sommätsiph-värde,ärenviktigfaktorförhurfrätandeendryckär.Menvilkentypavsyradetrörsigomspelarocksåroll.

  –Juiceärmersurtochfarligareförtändernanärdetgällererosionänvadläskäreftersomcitronsyranärfarligareänfosforsyranicolan,sägerAnn-KatrinJohansson.

  Ivanligafallgårdetinteriktigtsåfortsomiexperimentet,imunnenhjälpervårsalivtillattmotverkaslitningen.Mendetärettförsvarsomärmycketindividuellt.Mångaupptäckerattdeharfåttdentalerosionförsentdåredanvärdefulltandvävnadhargåttförloradochdenungapatientenkanfåettlivslångtbehandlingsbehovmedexempelvisfyllningarochskalfasader.Detärocksåendyrochtidskrävandebehandling.

  –Vimåstetadethärpåallvar,jutidigaremanupptäckerdetdestobättre,sägerAnn-KatrinJohansson.

  Hurtappadedudintand?VifrågadefembarniBagarmossen.

  YasmineMoatamid,6år: –Jagåtfrukost,dåbleventandlös.Jagfick15kronor.Närmanintehartänderkanmanintesägas.

  MiranDuran,6år: –Jagbetpåskedeniställetförenfruktsallad.Undraromtandenblirtillentrollkarliläsken,haha.

  LeonBarbourPettersson,6år: –Jagvarhosminkusinochlekte.Jagdrickerläsk.Jagtrorattdetblirhålommanläggertandeniläsk.

  TyraKrumlinde,6år: –Jagtuggadepådenochladedeniettglasföratttandfenskulletadentillskolan,menficktadensjälv.

  AdrianLütz,6år: –Mintandvarjättelös,sedanåtjagettäpple.Jagtroratttändernaruttnariläsken.

  ChattamedFolktandvården

  svd.se
  Annons
  Annons
  X

  En40-årigkvinnasomsedantonårenlideravBulimianervosa,vilkethargjortatthonregelbundetkräks,vilketihopmedhårdochintensivtandborstningochetthögtintagavcolakraftigtskadartänderna.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 1 av 8

  Sexårigkillemederosionpåmjölktändernaefteratthadruckitmycketjuiceochläsk.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 2 av 8

  Kraftigtfrättatänderhosen17-årigpojkemedpsykisktfunktionshinder,somgnisslattändernarättrejält.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 3 av 8

  En13-årigtjejsomhardruckitmycketläsk.Framtändernaharförkortats.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 4 av 8

  Mycketkraftigaerosionsskadorpåinsidanavframtänderna,därdenyttreemaljenmerellermindreharskalatsavochlämnateftersigrundafrätmärken.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 5 av 8

  Mjölktandserosioniöverkäkenhosen6-årigflickasomblandannathardruckitmycketjuice.Tändernaharblivitklartmycketkortare.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 6 av 8

  Samma6-årigaflicka.Pulpansynstillochmedgenomdenkvarvarandetandsubstansennärmansertändernafrånbaksidan.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 7 av 8

  15-årigflickasomdruckitmycketläskochdrabbatsavdentalerosion.

  Foto: DENTALEROSIONANDITSGROWINGIMPORTANCEINCLINICALPRACTICE:FROMPASTTOPRESENTAVANN-KATRINJOHANSSONMEDFLERA. Bild 8 av 8
  Annons
  X
  Annons
  X