Annons
X
Annons
X

Joggarenhartagitenvilopaus

SedanettparårtillbakaborPerHüttneriParis.Någotharhänthosdennetidigarekringflackandekonstnärsomanväntnomadlivetsomämneisinafotografier.Delivfullajoggingbildernafrån­exotiskaplatserharersattsavödslighet.

PerHüttnerutgörsinnebildenfördenmodernenomadiskekonstnärstypen,densomnätverkarsigframidetglobaliseradekonstlivetochkryssarmellansamtidskonstensmetropolermedhjälpavstipendier,projekt,utställningar,gästlektoratochföreläsningar.

Somtidsenligkonstnärärförståsgränsenmellanattskapa,ställautochkurerakonstflytande.Konstnärensochkuratornsrollergliderinivarandraochutgördelaravhanskonstnärskap,somettsvarpå1990-talskonstensförändradeverkbegrepp.Emellanåtgörhanavstickaretillexotisktbelägnaplatserdärhanägnarsigåtattjogga–ensysselsättningsomfördemänniskorsombefolkardessaplatsertersigmycketexotisk.

DetintressantamedPerHüttnerskonstnärskapäratthansamtidigtgördetnomadiskaochsmåttalieneradekonstnärslivettillämneochförutsättningförsinkonst.Detsomharvarithanskringflackandelevnadssättundermångaårärocksådeninnehållsmässigakärnanihansfotografier.

Annons
X

Tidigareutställningarharvisatbilderdärhanvitsminkadochifördvitjoggingdressväckervissuppmärksamhetpåplatserdärjoggarenormaltintesyns.Människorvändersigomefterdenfrämmandevarelsen.Hanharilikaledesvitakläderochmedenvitresväskafotograferatsigsjälvblandmänniskorsomrörsigiomloppiettslagssystem,somexempelvispåflygplatserochishoppingcentra.Därärdetsnararehansjälvsomstannaruppochreflekteraröverrörelsenimänniskoströmmen.

Glimtvisharhansfotografierävenhaftnågottragisktöversig,somnärhanklättutsigivitbrudklänningochmålatmunnensomenclown.Jagtolkardessamotivsomuttryckförenreflektionöverkonstnärskapetochkonstnärensrollisamhället,menocksåsombilderavvårsamtidsalltstörrekonsumtionavfrämmandeplatserochkulturer.

NumeraärhansedanettparårtillbakastadigvarandebosattiParisochdetverkarocksåsomomnågotannat,meravgörandeihansliv,harinträffat.Detfinnsenmerutbreddtystnadidessasenarefotografiermednattligamotiv.Någontingförbetraktarenobegripligtharhäntochkvarlämnatspåriformavkrossadeglödlampor,vitakuddarochsnören.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vivetingentingomsjälvahändelsenutankanbaraselämningarna.Deärfolktommatillskillnadfrånjoggingbildernasomärfullaavliv.Tvåvitakuddartyderiallafallpåsällskap.Detyrsigtillvarandradärdeliggertätttillsammans.Snörenagerassociationertillrottrådarellernavelsträngarsomärnågontingsomhållerihopmensomocksåkanklippasav.

  Undervernissagekvällenägdeenbesynnerligperformancerum.Spårenavdennaperformanceärkvarsomeninstallationiutställningsrummet.Detärvitaskjortorinifrånupplystaavlampor.Boardingkorttillflygresorochstadskartorärutspriddaövergolvet.Överdethelaharsprutatsnågotsomkanpåminnaomkroppsvätskor–blodochspermier.

  Nycklartillförståelsegesititeln”IlluminatingtheInside(Out)–AndlighetochAvföring”och­ienradfärglagdateckningarmedsammatitel.Härblirdettydligtattdethandlaromkroppenochdessmekanikochfunktioner.Ommaginnehållsomvändsutienkräkningellertransporterasgenomkroppenochkommerutsomavföring.Menvaddettaharmedandlighetattgöraärmeränvadjagförstår.Möjligtvisärdethärkonstenkommerin.Ellerlivet.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X