Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Johan Myrsten: Japanpåjaktefterennyekonomi

AllaansvarigaiJapanvillefterkärnkraftsolyckaniFukushimaseenåteruppbyggnadsomgerlandetnyaframtidsnäringar.Storasatsningarpåsolenergiochvindkraftliggeriettnäraframtidsscenario.

KärnkraftsarbetarenärakärnkraftsverketvidFukushima.

KärnkraftsarbetarenärakärnkraftsverketvidFukushima. Foto: INTERNATIONALATOMICENERGYAGENCY/AP

ALTERNATIVAVÄGAR

TokyoJapansutrikeshandelsvängde2011tillunderskottförförstagångenpåfleraårtionden.Ochijanuarivisadehelabytesbalansenunderskottförförstagångensedandenglobalafinanskrisen.

Exportentyngsavdenstarkayenenochimportenharfördyratsavkraftigtökadimportavframföralltnaturgasförattersättaelenfråndeavstängdakärnkraftverken.

Samtidigtberäknasåteruppbyggnadenefterkatastrofenimars2011kunnakostamellan4och6procentavettårsBNP.

Annons
X

Ändåserledandejapanskaföreträdarestorachansertillekonomiskförnyelseikatastrofensspår,omrättsortsinvesteringargörsunderåteruppbyggnaden.

–Denjapanskaekonominärinteidåligtskick.Mendedrabbaderegionernamåstebyggamermotståndskraftigasamhällen,blandannatgenomattfåfolkattbohögreupp,sägerenavregeringensbiträdandekabinettssekreterare,NoriyukiShikata.

iklaradeoljechockernapå1970-talet,såvibordeklaradettaockså. NoriyukiShikata,Japanskaregeringensbiträdandekabinettssekreterare.

Samtidigtpågårenstorutvärderingavenergipolitiken.

–Tidigarevarviinställdapåattökakärnkraftensandelavelproduktionenfrån30procenttill50procentår2030.Mennukommerettstarkttryckattutvecklaförnybarenergi,sägerNoriyukiShikata.

–Vimåsteblimerenergieffektiva.Viskablimindreberoendeavkärnkraftochsatsamerpåförnybarenergisomvindochsol.Geotermiskenergiexpanderarockså.DessutomärJapanledandeiteknikförkolrening.

–Viklaradeoljechockernapå1970-talet,såvibordeklaradettaockså,fortsätterNoriyukiShikata.

Regeringenvillalltsåseenbredsatsningpåmångasortersspetsteknologi,blandannatgenomekostäderochsmartutnyttjandeavenergi.

Sammaförhoppningarfinnsocksåiregeringensnyaåteruppbyggnadsbyrå,somskasamordnastödinsatsernaidekatastrofdrabbadeområdena.

DärsägerviceministernYoshimoriSuematsuatthanserettintresseblandföretagförattsatsaidessaområden.Självvillhangärnafåditstorasatsningarisolkraftsindustrinochandranyaenergibranscher,liksomvårdföretagochmedicinskindustri.

Samtidigtskasamhällsstrukturenbyggasuppförattbättreklaranästakatastrof,blandannatgenomdubblavågbrytareikombinationmedvägarsomocksåkanvarabarriärer.

Fördenjapanskaindustrinsomhelhetprägladesförraåretavtvåstoraavbrott.Förstbrötsleveranskedjorochenergiförsörjningavjordskalvetochtsunaminden11mars.SedanföljdehöstensstoraöversvämningariThailand,därjapanskaföretagharstortillverkning.

Nuharindustrinåterställtdetmestaavsinproduktion,ävenomleveransernafrånThailandfortfarandesläparefter.Bilindustrinhargåttispetsenochfåttigångsinaunderleveransersnabbareänväntat.OchregeringentrorattBNPkanväxaettparprocentiår.

iklaradeoljechockernapå1970-talet,såvibordeklaradettaockså. NoriyukiShikata,Japanskaregeringensbiträdandekabinettssekreterare.

Återuppbyggnadenochkärnkraftensframtidärdestorafrågorna.MendetfinnsfleratrendersomnupräglarJapansekonomi.

•Handelsbalansenharalltsåsvängtfrånöverskotttillunderskott.Fråganäromförändringenärtillfälligellerpermanent.

•Yenensväxelkursharförsvagatsnågotpåsistone,mendenärfortfarandesåhögattmångaexportföretaglideravdet.DetdriveränmerproduktionutfrånJapanochskärperfarhågornaförenurholkningavlandetsindustri.Mendetöppnarocksåförjapanskauppköpavutländskaföretag.

•Denväldigajapanskastatsskuldenfortsätterattöka,menfinansieringenavkatastrofstödetochåteruppbyggnadenskergenomsärskildaobligationersomfåttstortgehörhosallmänheten.

•PremiärministerYoshihiroNodadriverenvistpåförattfåigenomenhöjningavmomsenitvåsteg,från5till10procent,föratttäckaframtidasocialförsäkringskostnaderochåldringsvård.Menhöjningenärintegodkändidetsplittradeparlamentetän.

•BankofJapanfortsätteratthållastyrräntanrunt0,1procent.Centralbankenharökatlikviditetenpåmarknadernaochnyligensagtattdenvillseeninflationpåenprocent.Detärdockinteettformelltinflationsmål,betonarenkällainomBankofJapan.

•ElektronikbjässarsomSony,PanasonicochkonkursdrabbadeElpida,JapansendatillverkareavDRAM-chips,harproblemikonkurrensenmedinteminstsydkoreanskaföretag.AndraföretagsomMitsubishiochToshibaharvaritsnabbaremedattsläppahårtutsattkonsumentelektronikochinriktasigpåindustriellelektronik,tillexempelnyamarknaderförelbilarochsmartaelnät.

–Nyckelfråganärhurvikanfortsättamedmoderniseringochblimerinnovativaienvärldprägladavöverproduktionochlågapriser,sägerJapansekonomiministerYukioEdano,somvarregeringensansikteutåtunderkrisenförettårsedan.

–Vimåsteändravårekonomiskastrukturochökavärdeförädlingenitjänstesektornförattklarabehovenhosvåråldrandebefolkning.Vimåsteocksåförbättraenergieffektivitetenochutvecklanyaenergislag,sägerYukioEdanosomocksåvillslåettslagförCoolJapan,alltsåattspridajapanskmusikochjapanskdramatikiövrigaAsien.

Annons
Annons
X

KärnkraftsarbetarenärakärnkraftsverketvidFukushima.

Foto: INTERNATIONALATOMICENERGYAGENCY/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X