Annons
X
Annons
X

JanLööf–dennöjdeeremiten

TecknarenJanLööfharbyggtenegenvärldfylldavegensinnigagubbar,rostandeskrotochmättadefärger.IgåröppnadeenutställningiGöteborgheltägnadåtbildmakarenLööf–somvid71årsålderärmerproduktivännågonsin.

(uppdaterad)
ProfessornBertilEnstöringhartvingatsflyfrån”bovenidramat”,stadsingenjörenTureBjörkman,ochinstalleratsigpåenvindienrivningskåkmittistaden.

ProfessornBertilEnstöringhartvingatsflyfrån”bovenidramat”,stadsingenjörenTureBjörkman,ochinstalleratsigpåenvindienrivningskåkmittistaden. Foto: (ILL):JANLÖÖF

Hanharbottpådemestisoleradeplatsernapåjorden.Engångboddehanuppepåtoppenavettberg.Enannangånglängstnerpåhavetsbotten.Alltförattundvikaandramänniskor.

(OmBertilEnstöring,urförstatv-avsnittetavSkrotnisseochhansvänner.)

DetärsnuddpåensmärrebesvikelseattdenringlandelandsvägenutepåEkeröintetarslutnågonstansvidenundanskymdMälarstranddärviförsnedienmärkligu-båtföratttaosssistabitenhemtillJanLööf,för­fattarensomärBertilEnstöringsalteregoiverkligheten.Inormalafallborhanförståsensamvidslutetavenvägpåenturistfrigrekiskö,menunderförlängdasvenskasomrarärdethärhanhållerhus,iettfalurötthushemmahossinfruInkaochensvartkattsomsnabbtilarvägnärdetvankasbesök.

Annons
X

Husetärinterangligtbyggtpåhöjdenmedettrumpåvarjeplan,somsåoftaihansböcker,meninutiråderentydligJanLööf-stämning.BokhyllornatäckerväggarnaochInkasmålningarvarvasmedhansegnabilder,därskurkenTureBjörkman,PellemeddenrödakepsenochförståsBertilEnstöringfinnsporträtterade,sidavidsidamedbilderpåjazzmusikersomWesMontgomery.Entrappauppfinnshansarbetsrumdärtvåsaxofonervilarbredvidskrivbordetochdataskärmarnadärsåmångaavhanssenarekaraktärerharfåttliv.

JanLööfharhunnitbli71årgammal,menvisstkännermandirektigendenlångafigurensomirandigskjortaochmedmarkantvästgötadialektguidarossruntihuset,detärsvårtattintetänkapåJanos,denlufsandekaraktärenhanspeladeitv-serienTårtanunder1970-talet.

Vislårossnedvidarbetsbordet,klockanharslagitlunchochennyvakenJanläggerinenprillaavEttanssnusochbörjarberättaomvarförhanslivharetthögretempoäntidigare:

–Förcirkafemårsedanskeddeenstorförändringimittliv.Fördetförstasåbörjadejagjobbameddatorerochsåutropadesigminfrutillminmanager.Jagförstodinteriktigtvaddetskulleinnebära,eftersomhonhamnatimaskopimedförläggareochutställareochalltmöjligt.Såjagharhaftfulltuppsedandess.Förutkundedetgåårinnandethändenåt,mendetärövernu,sägerhanochskrattarvarmt.

EttresultatavhansfrusmanagerskapärenutställningmedbilderfrånJanLööfshelakarriärsomöppnadeigårpåGöteborgskonstmuseum.FörförstagångenkommerävenmodellerochscenerierfråndendigraSkrotnisse-produktionenattvisasförpublik.Derenoverademodellernaochfigurerna,somhantillverkadetillsammansmedbarndomsvännenochmedskaparenLars-ÅkeKyléniÅsakautanförTrollhättan,återfinnsivarierandestorleksskalor.Menävensenarematerial,somennygjordmodellavBertilEnstöringsplanet,frånsenastebokenPellesplanetfärd,visasupp.UtställningenkommersedanattvandravidareiNordenochävennåStockholm.

MellandebutåretmedbarnböckernaMorfarärsjörövareochEntrollkarliStockholmfrån1966,viaseriefigurersomFelix,Bellman,Villeochtv-serienTårtanframtill1980-taletsSkrotnissevarhanhögstproduktiv,mensedankomdetettglappframtillåterkomstenmedÖrnisbilarfrån1994.Vadhändedäremellan?

–Närjagklagarpåattjagnumeraharsåmycketattgörabrukarminfrusägaattjagredanharhaftminpensionunderdentiden,fördågjordejagjuinget.Menjagspelademycketsaxvisserligen…

DetvarvännenochdenfornaKonstfackkolleganCarl-JohanDeGeersomfickhonomattbörjaritabarnböckerigen,medettfärdigtmanusavDeGeergickdetlättareattsättaigångdetmomentiskapandeprocessensomLööfuppleversomsvårast:detblanka,vitapappret.

–Nuärjagåterigenfullavidéerpåbilder,mendetkanskebörjarbliisenastelaget.Detdärärjutragisktförsportstjärnor,attderaskarriärerärövernärdomfyller30,medansomtecknareblirdubarabättregenomåren.Menduvet,domgamla,klassiskajapanskatecknarnabrukarsägaattdettar80–90årattbliriktigtbra.

DetärsvårtattsättafingretpåexaktvaddetärsomärsåfascinerandemedJanLööfsdetaljrikabilderochskruvatskevaberättelser.Hanspåverkanpåsvenskbarnkulturärenorm,ihurmångabokhyllorfinnsintenågonavhansmagiskasagor?Pellesficklampa,SaganomdetrödaäppletochMorfarärsjörövare,samtligaabsolutaklassikersomvaggatingenerationeravsömnigabarnienvärldavdrömfantasier.Självpåstårhansigritadetsomskulleroahonomsjälv,intemedenmedvetentankepåvadbarnuppskattar,menförståspräglatavminnenfrånsinegenbarndom.Sådetkanskeärenklastattdetärdärvibörjarförattnärmaossdenestetiskanyckelntillhansvärldavdistinktalinjerochmättadefärger.

JanLööfföddesden30maj1940iarbetarstadenTrollhättanochdetvardärhanboddeframtill1959dåhanblevantagentillKonstfackiStockholm.PappanvarenSkrotnisse-typ,enmusikerochuppfinnaresomblandannatutvecklademåttinstrumentförflygmotorer.

–VisstärminabilderprägladeavdetgamlaSverige,detkomganskasjälvklart.Trollhättanvarenextremtarbetarprägladstad,minmorfarjobbadesomplåtslagareochallavarnöjdamedattvarajustarbetare.Detvarettomväntklasstänkande,manfickiprinciplärasigattföraktafintfolk.Detvartotaltkulturlöstpådentiden,detfannsingenteaterellernåtsånt,detvarbaratungaindustrier.Ochduvet,på1920-taletbetaladeLeninrentguldför300ånglok,såstanvarjuryssvänlig.

Skroten,rostenochmetallenidinabilder,ärdetdärifråndetkommer?

–Detäruppväxtenja,ochjagärjudengenerationensomminnskrigetochluftvärnskanonernapåtorgetiTrollhättan.Detstörtadefaktisktetttysktbomplanintelångtfråndärvibodde,såvigickdit,farsanochjag.Jagminnsskrällenfortfarande,jagmåstevälhavaritfemårnånting.Ochdärhittadevinånvevstakefrånmotornsomvitogmedosshemochbehöll.

RedanunderförstaåretpågymnasietblevsedanJanrelegeradefterettCiordningochuppförande,ochframtillantagningsbeskedetfrånKonstfackjobbadehanpåettsinnesjukhusavdengamlasortensomhanharganskamörkaminnenifrån.

–DetvardåjagsöktetillKonstfackochnärjagkomindärsåförändradesjuhelalivet.Plötsligtvarjagjuomgivenavminsort,frånhelalandet.ManmöttespåKonstfackochdetvarhelagrejen,hurlärarnavarspeladeingenroll.

HurvardetattkommatillStockholmfrånTrollhättan,sommaren1959?

–Detvarjuenmärkvärdigstadochjagvarväldigtnaiv.Detgamlaöverhetssamhälletfannsjuihögstagradkvar.Detvarenfriskolamedmassabohemtyper,mennärrektornkominställdesigändåallaigivakt.1950-taletvaridylliskt,mendetgälldeattföljareglernaannarsblevmanganskasnabbtutstött.

Under1960-taletsförstaårpåKonstfackkomhanattträffamångaavsinaframtidaarbetspartners.Carl-JohanDeGeergickiparallellklassenochtillsammansmedJanne”Loffe”CarlssonochLasseÅbergspeladeLööfinenskivasomhetteKonstfacksjazz.

Vardetmångafester?

–Detvarjudentidensbohemliv.Denklickenmedkonstnärer,detvarjuvänsterfolkredandå,1960.

–Detvarettgängmanträffadepåfesterna,PontusHultén,PeterWeissochGunillaPalmstierna,blandandra.IGamlastan,påvindsvåningar,precissomdetskullevara.NågotsenareflyttadejagtillRenstiernasgataochlärdekännadomsomboddeikonstnärskåkarnapåSöder,Carl-Antonmedsingamlagitarr,OlleAdolphsonochdetgänget.Mångahyggligatyper,menendelavdomsöpverkligensomsvin.Varförförstodjagaldrig.

TrotsattJanLööfganskasnabbtetableradesigsomettnamniradikalavänsterkretsarmedblandannatserienBellmanitidningenFIBKulturfront,såstodhanintetillräckligthögtuppepåbarrikadernaförattbliheltaccepterad:

–JagvarjugammalsosseochmindåvarandetjejvarmediKFML(r),sådetblevlitetokigtnärhennesvännersatillhenneattdukanjuintevaknauppmedLyndonBJohnsonviddinsida.

Påsenareårhardetävenhöjtsprotestflaggorfrånfeministiskthåll,därkritikenoftautgåttfrånavsaknadenavtjejeribarnböckerna,ellersvagakvinnorolleriallmänhet.NågotsomJanverkarvaratröttpåattdiskutera.

–Jagtroddedetvaröver,dethärmedattdelainfolkigrupper.Detblirlitegroteskaslutledningaravalltihopa.Attjagskullehamergemensamtmedengubbepågatan,vilkensomhelst,änmedminfrusomjagdelarsammaintressenmed.Baraförattjagochgubbenråkarhasammakön.Nej…

SamtidigtsomhantecknadedenpolitiskaBellman,såbörjadehanävenritaFelixochhansäventyr.DenmarknadsfördessomensvenskTintin,mendenjämförelsentyckerhansjälväraningenolycklig.Handlingentumlarframblandmekaniseradegorillor,pensioneradeTarzan-figurerochsydamerikanskarevolutionärer,ochimittenavdessaäventyrfinnsdenungeochständigtnyfikneFelix.Kastenärsnabbaiäventyren,detsomtarsinbörjanpåencirkus,kanplötsligtutspelasienökenförattsedanfortsättauppeirymden.Lånenfrånpopulärkulturenochklassiskaberättelserärmångasamtidigtsomhandlingenföljerenbesynnerliglogik:

–Ingentingvarklartiförväg,detvarprecissommedTårtan,detimproviseradesfram.Handlingenkundeändraspågrundavdeadline,plötsligtfickFelixbefinnasigienökenellerpåNordpolen,fördetvarenklarebakgrunderattteckna.

Felixlevereraringapunchlines,medförvånadminryckshanbaravidareiniäventyretutanattprotestera.Hanärpåmångasättroligutanattskämta,ochhärserJanettsambandmedTårtan.

–Tårtanbyggerjuheltpådengrejen,detfinnsingensomförsökervararoliggenomattsäganåtskojigt.OchdetärsammamedFelix,detfinnsaldrignågonpunchline,detärroligtpåettannatsätt.Mankanvararoliggenomattbaragåomkringochvaralitetrist.DetärsomBusterKeaton,hanharjustenansiktehelatiden,samtidigtsomdetärfantastisktkul.OchnuärdetfaktisktpågångattgeutenöversattFelixiUSA,detärlitemärkligtefterallaår.

OriginalentillFelix-seriernaärdockspårlöstförsvunna.Inteenendasidafinnskvar,domförsvannbaraellerblevliggandekvarpånågottryckeri.Inställningentilldentecknadeseriensomkonstformvarradikaltannorlundapådentiden.

–Närjagbörjadetecknaserierochdompublicerades,dåfannsintemittnamnmednånstans.Entecknadserie,dengjordesjuavettseriesyndikat,tecknarenvarheltanonym.Ochnuförtidenstöttarstatochkommunettantalserieskolor.Statenbetalaralltsåskolorsomärmotsamhället,haha.Detärlitesomrock-ellergraffitiskolor,detblirnågottokigtidethela.

Läserdusjälvnågrasvenskaserieridag?

–Väldigtlitefaktiskt,mendetfinnsjunågrariktigtbegåvade,blandannatJoakimPirinenochLenaAckebo.JagharettbiblioteknereiGrekland,menärmerintresseradavdetvetenskapligaänhumaniora,detärnogganskavanligtblandkonstnärer.

VadhänderefterdenstoraJanLööf-utställningen,ärdetslutdå?

–Ohnej,jaghållerfaktisktpåmedenserieförvuxnasomhandlaromettförhållandemellanenmanochenkvinna.OchhäromdanträffadejagCarl-Johan(DeGeer)ochvibeslötossförattdraigångettnyttbokprojekt,såjagharfulltupp.

Såfortsätterhansittevigatecknande,därnereietthusvidslutetavenvägpåengrekiskö.BertilEnstöring–ellerJanLööf.Ärhandennöjdeeremiten?

–Jagvetjuattdomflestagillarattvaraflera,menjagärinteensamomattviljavaraensam.Detfinnsflersomkännerattvarförskamanhållapåattköramedfolkruntomkringen,detblirjubarajobbigt.Ochärduensamsåförsvinnerjuplötsligtalladinadåligaegenskaper,omdutänkerefter.Jagkanvälvaraelakmotkattenmöjligtvis,menannarsfinnsdetjuingenattvarastöddigemot.

Finnsdetinganackdelar?

–Nej…Tidenblirjuabstraktdärnere,detkangåsexveckorutanattmantänkerpådet.Detdärärenvanesakbara,vetdu.

Annons
Annons
X

ProfessornBertilEnstöringhartvingatsflyfrån”bovenidramat”,stadsingenjörenTureBjörkman,ochinstalleratsigpåenvindienrivningskåkmittistaden.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 1 av 12

UtsnitturmuralmålningpåFlygvapenmuseetiLinköping.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 2 av 12

UrHansochGreta.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 3 av 12

UrbokenJanLööfsbilderbok.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 4 av 12

FrånbokenMatildaskatter.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 5 av 12

SkivomslagtillGunnarHarding.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 6 av 12

UrbokenTomtenberättar.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 7 av 12

JanLööfsstoraidol:RayCharles.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 8 av 12

FrånbokenPelleträffarenlokförare.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 9 av 12

UrbokenSaganomdetrödaäpplet.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 10 av 12

FrånbokenÖrnisbilar.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 11 av 12

FrånbokenTafastFabian.

Foto: (ILL):JANLÖÖF Bild 12 av 12
Annons
X
Annons
X