Annons
X
Annons
X

ItaliensörjerregissörenEttoreScola

”Visomälskadedigsåmycket”vardensjälvklararubrikenifleraitalienskatidningarnärdetogavskedavregissörenEttoreScola,somavledigårkväll.

Foto: LionelCironneau/AP

DetrådernågotavkulturelllandssorgiItaliendärfilmregissörenEttoreScolaundertisdagskvällenefternågradygnikomaavledpåenklinikiRom,84årgammal.SåvälregeringschefenMatteoRenzisomkulturministerDarioFranceschiniframfördesinakondoleanser.Ochtidningarnasrubrikerhylladeen”stormaestro”.Påett”båderaffineratochfolkligtsättskildradehanItalien.Närmarebestämtifyrtiofilmervaravfleramästerverk”,skrevLaStampa.

ISverigeblevScolamestkändfördramakomedin”Visomälskadevarannsåmycket”från1974.Eninternationellsuccésomoftavisadespåbiorepertoarenochrepriseradesitv.Ettbretteposdärhanknyterantilldenstoraneorealistiskatraditionenochmedcharm,klassperspektivochbitterljuvmelankoliföljertrevännerfrån1940-till1970-talienberättelsesomsamtidigtbeskriverItalienunderdekristdemokratiskaefterkrigstiden.Hanstrehjältarärpartisanbröderunderkriget,givetvisförälskadeisammakvinnaochsedan–medellerutanhenne–beskrivsivarsinlivsbanasomadvokat,lärareochproletär.

StefaniaSandrelliochVittorioGassmani”Visomälskadevarannsåmycket”från1974. Foto: imago/UnitedArchives/AOP

EttoreScolaföddes1931ienläkarfamiljiKampaniennäraNeapel,menväxteuppiRom.Därbörjadehanpluggajuridik,menhanstalangförsatir,humorochbuskisblevsnabbtenfödkroksomtogfokusfrånstudierna.DenungeScolaförsörjdesigmedskämtteckningarochskrivuppdragåtsatirtidskriftenMarcAurelio.

Annons
X

Påredaktionenträffadehanfilmfolk,blandandraävenFedericoFellini.SnarthjälptehantillmedfilmmanusochfanneftertioårsprofessionelltskrivarbetesjälvenvägintillenregissörstoliCinecittásstudior.Scolafortsatteatttecknalivetut,inteminstnärhantaladeitelefon.Skisserna,merellermindretydliga,kundehansedantryckaihändernapåscenograferochandramedarbetareförattvisahurhanvilleattdetskulleseut.

Redanfrån”Parliamodidonne”–densvenskatiteln”Lättsinnetilltusen”beskriverväldenfarsartadefilmdebuten1964–arbetadehanmedskådespelarenVittorioGassman,somkomattblienmångårigfavorittillolikahuvudroller,blandannati”Visomälskade…”.

Affischtillfilmen”Enalldelessärskilddag”.

CorrieredellaSerasfilmkritikerPaoloMereghettilyfterframEttoreScolasomdenitalienskafilmbranschensmestpolitiskaregissör.SommedlemikommunistpartietPCIfilmadehankringdecennieskiftet1970partiorganetUnitáskulturfestivalerochgjordeävenendokumentärfrånstrejkernapåFiatfabrikeniTurin.Såsentsom1989,åretdåBerlinmurenföllochkommunismenstörtadesiTjeckoslovakien,accepteradeEttoreScolapostensomkulturministeriensocialistiskskuggregering.

Betydligtsubtilaresamhällskritiskaundertonerklingarmedimästerverket”Enalldelessärskilddag”,dendagdåAdolfHitlerunderpompaochståtbesökerkolleganBenitoMussoliniiRom.NästanallahargåttmanurhuseförattbeskådaFührernochIlDuce.Scolalåterkamerancirklainpådetslumpartademötetmellantvåavdemsomavstår,enhomosexuellmotståndsmanspeladavMarcelloMastroianniochenslitenhemmafrugestaltadavSophiaLoren.UndersinafyraverksammadecenniersomregissörhannScolaarbetamedalladenitalienskafilmensstoraaktörerochstjärnor.

FrånochmedtorsdagsmorgonenochframtillbegravningsaktenunderfredagenhyllasregissörensminneavvännerochmedarbetareintillkistanmedregissörenskropppåCasadelCinemaiRom.

FemviktigafilmeravEttoreScola

”Visomälskadevarannsåmycket”(1974)

Scolaseposidenstoraitalienskaneorealistiskatraditionenföljertrevännerochderasälskarinnafrånslutetavandravärldskrigetframtillbörjanav70-talet.

”Defula,skitigaochelaka”(1976)

Burleskt,grotesktochmycketsamhällskritisktomenstorfamiljsomleverimisärpåensoptipputanförRom.

”Enalldelessärskilddag”(1977)

SophiaLorenochMarcelloMastroiannimötsavenslumpden6maj1938,dendagdåAdolfHitlergörstatsbesökiRom.

”NatteniVarennes”(1982)

MarcelloMastroiannisomåldrandeCasanovaiettdramaomkungafamiljensflyktundandenfranskarevolutionen1789.

”Familjen”(1986)

VittorioGassmanspelarpatriarkiettsläktdramasomföljerhansfamiljfrånsekelskiftetill1980-talmedallasamhällsförändringarochvärldskrigdäremellan.

Annons
Annons
X
Foto: LionelCironneau/AP Bild 1 av 3

StefaniaSandrelliochVittorioGassmani”Visomälskadevarannsåmycket”från1974.

Foto: imago/UnitedArchives/AOP Bild 2 av 3

Affischtillfilmen”Enalldelessärskilddag”.

Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X