Annons
X
Annons
X

IOKkanfåfyrasvenskar

Göranwho?Tja,dialektengårinteatttafelpå.Hanärklockrengöteborgare,advokat,seglareochomingetoförutsetthänderblirGöranPetersson,67år,ocksåsnartfjärdesvenskiIOK.

GÖRANPETERSSON,67,HOPPASBLIINVALDIINTERNATIONELLAOLYMPISKA KOMMITTÉN:DETSKULLEVARAJÄTTEROLIGT

IngenförsamlingiidrottsvärldenharsammastatussomIOK.Ingenannanharhellerlikamycketmakt–ochredanidagsittertresvenskardär:

•DopingprofessornArneLjungqvistharvaritmedsedan1994.

•SverigesolympiskakommittésgeneralsekreterareGunillaLindbergharsuttitdärsedan1996.

Annons
X

•FornaskidessetPernillaWibergblevinvald2002.

Fördenstoraallmänhetenärhanidetnärmasteheltokänd–meniseglingskretsarärhanettaktatnamn.GöranPeterssonharvaritordförandefördetinternationellaseglingsförbundet,Isaf,sedan2004ochsitteristyrelsenfördeolympiskasommarsporternasorganisation.

–Detskullevarajätteroligtattbliinvald.Detäringentingjagharsträvatefter,menvisst,detärjuettväldigthögtbetygtillSverigesomidrottsland,sägerGöranPetersson.

HanärföreslagenavIOK:smäktigaexekutivkommittéatttaenavdeplatseriIOKsomtillfallerdeinternationellaförbunden.IOKröstaromattväljainhonomochfemandrakandidater–däriblandDanmarkskronprinsFrederik–nästavecka.

Desomnominerasbrukarväljasin,menGöranPeterssonärändålitenervösinföromröstningen.Nationalitetenkanställatilldethela:

–Ja,detkanvaraettproblem.DetkanskefinnsdesomtyckerattdetsitterförmångasvenskariIOKredan.Detkommerattblispännande,menlivetgårjuvidareävenomjaginteblirinvald,sägerhan.

GöranPeterssonharocksåhaftencentralrollikampenomvilkenstadsomskafåsommar-OS2016.HaningickiIOK:slillautvärderingskommissionsomresteruntochgranskadedefyrakandidatstädernaivåras.

–Detvarkul.Jagharaldrigträffatsåmångaguldmedaljörersomdå,mendensomstackutmestavallavarPelé.Detvarfantastisktattfåträffahonom,sägerGöranPetersson.

NusitterintedeolikamedlemmarnasomrepresentanterförsinarespektiveländeriIOK,tvärtom.

IOKharenblandningavledamöter.Endel–somGunillaLindbergochArneLjungqvist–sitterpåpersonligamandat.AndrasomPernillaWibergsittersomrepresentanterfördeaktivaellerförförbunden.

Menändå:JätteländersomKina,USA,Japan,TysklandochBrasilienharbaratvåplatseriIOK.

OmGöranPetterssonväljsinharSverigedubbeltsåmånga–åtminstonetills

PernillaWibergslutareftervinterspeleniVancouver2010.

–Detärettrekordochdetkommeraldrigatthändaigen.Detskullevaraheltunikt,sägerGunillaLindberg.

ÄvenSchweizharfyraIOK-medlemmar.ÄnnuvärreärdockItalienmedfem.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X