Annons
X
Annons
X

InternetfrågornasplittrarpartiernaiEU

EfterPiratpartietsframgångariopinionenvilldeetableradepartiernanuframståsominternetvänligaintegritetskämpar.MenframtillnuhardesvenskaEU-parlamentarikernaoftaröstatimotsattriktning–ochdessutomintealltidilinjemedsinapartier,visarSvD:sgranskning.

(uppdaterad)

Inomfleraavdeetableradepartiernapågårnudiskussioneromupphovsrättochettfrittinternet.NärKristdemokraternaspartistyrelsesenasthademötevarintegritetsfråganenavhuvudpunkterna.InomSocialdemokraternaöppnarsamtidigtfleraledandepolitikeruppförattpartietmåsteomprövasinpolitik.

FörraveckansläpptedesvenskaSocialdemokraternaiparlamentetenrapportomintegritetsfrågoriEU.Ipred,datalagringsdirektivet,telekompaketetochhandelsavtaletActafinnsblandpunkternasomtasupp.

”Viharblivitallvarligtoroadeavdensamladeeffektenförintegritetochrättssäkerhetavdenmängdlagstiftningsomnuisnabbtaktinförs”,inledermanrapporten.

Annons
X

MensammaSocialdemokratersomnuoroarsigförutvecklingeninomEUröstadeengångförbådeIpredochdatalagringsdirektivet.DetvisardengenomgångavprotokollochröstlängderienradfrågorsomrörinternetochintegritetiparlamentetsomSvDhargjort.

Datalagringsdirektivetvaruppetillomröstningden14december2005.EfterenintensivdebattochhätskadiskussionergjordeSocialdemokraternaochdekonservativagemensamsakochröstadefördirektivet.

Deendasvenskaparlamentarikersomstöddeförslaget,somdrivitsframavdåvarandejustitieministernThomasBodström,varfyrasocialdemokrater.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  OcksåIpredfickdesvenskaSocialdemokraternasstödnärdirektivetvaruppetillomröstningiparlamentetimars2004.DåröstadepartietsparlamentarikertillsammansmedModeraternaochenkristdemokratförförslaget.

  –Närbeslutentogsfannsdetgodaskälfördem,mennuservihurmångaolikaförslagdetfaktisktär.Denhärrapportenärensignalattvisocialdemokrateriparlamentetfaktisktärbereddaattomprövavårpolitikochintemåstevarabundnaavvåratidigareställningstaganden,sägerGöranFärm(S).

  FörChristoferFjellnerärsituationenenannan.SommoderatsitterhanidenkonservativapartigruppensomröstatförbådeIpredochdatalagring.

  MenbådeFjellnerochandramoderateriparlamentetgåroftaemotsinegenpartigruppiintegritets-ochupphovsrättsfrågor.Ettexempelärförslagetattutökaupphovsrättenförskivinspelningarfrån50årtill70år-någotenmajoritetidenkonservativapartigruppenstödde.

  –DetärvälförattminviktigastelojalitetärdenmotväljarnaiSverige.Jagägnarmyckettidåtattförsökapåverkapartigruppenochkännerattdetärdärjagharbästförutsättningarattpåverka.Minpartigruppärjudenstörstaiparlamentet,ochfårjagmedmigdemsågörjudetenenormskillnad,sägerhan.

  OcksåKristdemokraternaingåridenkonservativapartigruppen.PartietstoppkandidatEllaBohlinärenavfåpolitikersomöppetförespråkatIpred-lagen.

  –Igrundenbehövervienstarkupphovsrätt,ochdetärrimligtattkreatörersomartister,musiker,konstnärerochproducenterfårtillbakanågotnärdeskapar,sägerhonochfortsätter:

  –Mendetärklartattjaginteälskaralladehärregleringarnasomkommitefter11september.SkajaglyftauppnågotsåärjagväldigtkritiskmotActa,därtjänstemänsuttitbakomlyktadörrarochtagitbeslutsompolitikerbordehagjort.Ochjagärväldigtkritisktilldetfranskaförslagetattkunnastängaavfildelarefråninternet.

  SamtidigtvisarSvD:sgenomgångattbådeMiljöpartietochVänsterpartietständigtröstatförökadintegritetpåinternetochnejtillinskränkningar.OcksåJunilistan,FolkpartietochCenternföljeroftastdenlinjen.

  Externlänk:Sårankassvenskaparlamentarikeriöppenhetsfrågor

  openeurope.org.uk

  FöljSvD.seomintegritetsfrågor

  twitter.com
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X